آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


آغوش تو

هــر شَـب
خیــال تـو را
قــدم مــیزنم
شــاید برســم
بــه آغـوش ِ تـو

.
.
نیلوفرثانی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
جوانه ای در خرابه ها

گمــان مـَـــبر
رَفــتنَ ت
آواری شــــد
بر ســـــرم
 
جـــوانه زده ام
از خــرابـــه ها
بــارهــــا ..
.
.
.
 
 
نیلوفر ثــــانی
 
آپلود
 
 
 
 
 
گنجشک بی خبر

از سادگی ِگنجشــکی بیـخبر

پشـت ِ پنـجره، میتـرسم

شاید دست ِشیــطنت بار کـودکی

هوس ِآزاری تازه کرده باشــد..

 

.

.

نیلوفر ثانی

 

 
غربت باغ بی بر

نگــو زمـــانش هنــوز نـــرسیده
پریشـــانی ِ باد وُ
غـــربت ِبــاغ ِ بــی بَر
دامـَـن مــرا هم گـــرفته
کاش بهـــمین زودی
بیـــــایی...

.
.

.
نیلوفر ثانی

 
رود ِ دیدار

بیا از بام ِدلتنـــگی
چِـکّه کنیـــــم
جــاری شــویم
میان رود ِ دیـــــــدار
.
.
نیلوفر ثانی

 

 

آپلود

 

 
عمری چشم براهی

آنقــدر نیــــــــامدی
که
زَمــین دلــش
از انتـــظارَم
گرفــت

لَـرزید و ُ از مَن
عاقبـــت
عمـــــــری
چـَـشم براهی را
گرفــت..

.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
هجوم بی رحم زمین

خَـنجرت را تیــزتَر کُن

زَمیــن

ســـینه ها مان

آخـــته ،

بر هُـــجوم ِبی رَحم َت

وفتـــی

آرزوهامــان

ســــالهاست

زیر آوار مــــانده ..

 

 

.

نیلوفر ثانی

 

"همدردم با هموطنان زلزله زده امان در آذربایجان که اینروزها اشک و خون لبریز لحظه هایشان ست "

چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
معترض

نـَبودن َت
از مـَـن مُــعترضی ساخته َست
تــحـَصـن کـُننده ای
در حــیاط ِانتـــظار ....

.
.

نیلوفر.ثانی

 
گروُ

 

چــیزی نداشت َم

که بپــای تـو بـریـزَم

در عِشــق ،

تو هـَـم ،

قــلب ِمــرا

گرُو برداشـــتی وُ رفتـــــــــی..

 

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
روح َ م

رُوح َم

سَرکشــیده َست

 از غربتـــی دیرین ،

جــام ِزهر آلود ِدلتنــــگی

مصــلوب وُ فـــریاد خواه َست

چون بَســته پــایش

در زَمیـــن ...

 

 

 

نیلوفر ثـانی

 

 

 
آشفتگی

تـــو که نیســـتی

دَســت بـه شـــعر میـــبرم
پَریشـــان میــشود مــُـویـَش

گــم میشـــوم
درایــن آشــــفتــــگی...

.
.

نیلوفر ثانی

 
ذره ذره مردن

ذرّه ذرّه میمیــــــــــرَم
هـر روز ببیــنم َت

امــــــــا

نــگویــی

دوُســت َت دارم ...
.
.

.

نیلوفر ثانی
 
خاطرات به جامانده

این خـــاطرات ِبــر جــا مــانده

مـُــشتی اســـتخوان َســت

کـه گـوشت َش را

زَمــان خورده ..

.
.
نیلوفر ثــانی

 
زنگار جدایی

رَفتــه ای و ُ دل ِ مَن
زنــــگار ِ جــُـــــــدایی بَســت

دست ِ صـــــــافی نیست
تا رُبــــــاید از من
غـَـم.. 

.
.
نیلوفر ثانی

 
درهوای تو

در هـــوای ِ تــو
همــیشه میـــمانـَـم
هیــچ بــادی
دســت ِ دلــم را
از هــوای ِتــو دور نمیــــکند
.

.
.

نیــلوفر ثــانی
 
 
فردای ِ خیال انگیز

در بی  روزنی ِ شبی تاریک

مـَـن بـودم و ُ سپیدی ِ یاد ِ تو

وُ ثانیه های ِ سبزی

که دریـــچه شــــدند

به فــــردایی خیـــال انــــگیز


.

.

نیلوفر ثانی

 

 
صفیر آرزوها

صـَـــفیر عبـــور آرزوها
مرا بـی چَشــمداشت ِروی ِخوش ِتقــــدیر
تنـــها صبـــوری بـَخشــید
تنـــها
جمـــله ی ِامید بخش ِزندگـــی
عِشـــقی بود که
بــی قاف
ناتــمام ،از درد پیـــچید
و َحقــیقــت
حس مـُطلق ِبــاور
رویــاروی ِ تنهـــایی و تـــاریکی
بـَرخــود لـــرزید ،
لرزیـــد ...
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
معنی حضور

مـَـن از ابـــتذال ِ زنـــدگی ِ بـــی تـو
بیـــزارَم
مـَـعنی حضــُـور میـــخواهد
دلیل بودنَ م
.
.
.
نیــلوفر ثانی

 
در خم گیسوی تو

 
 
Picture

چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
فرسوده ام

چه فـَـرســوُده ام

در گامـــهای ِبــی خیــــال و ُرویــــا
در چـَـرخش ِدوّار و ُ بــی شــورش ِذهـــن

در راهـــهای ِبــی چــراغ و ُمــــاه 

در وزش ِبی مــــقصد و ُ بـــی ســـکنای ِخــــاطره

خـــُصومتــی گریبــــانـــگیر ،
نـــبضم را گرفتــه ست  ، دنیــــا
می رُبایـــد عـــشق ، از دل و ُ دســـتم ، بــی مـــروّت
می بـــرد تا سینه کش ِدیـــوار ِجــــدایی  هــا

خســـته ام از خــــاموشی و ُشــِکـِوه
از بـــی تبــاری ِشـــعر ها  و ُگـــفته ها

دســـت هایم آشـــنایی میـــخواهــد
تـــا  بگیـــرد ســـهم ِخـود را از
دنیـــــــــا....


.
.

نیلوفر ثانی
 
آزادی

من و ُ آزادی
چـه مــَحال ...!

تا وقتــی در

عـِـشق  ِتو حَـــبسم ...

.
.
نیلوفر ثانی

 
عبور از دل تو و کوچه

وچه ســـاده
عبور میـــکنند از دل  ِ تـو وُ کوچه
رهــگذاران ِ روزی ِ عاشـق

که نه کـــوچه اســـیرشان کرد،
به خــاطره ای
نه دلــت را خـــواستند ،
به مــاوایی

.
.
نیلوفر ثانی

 
درد ِ نبودن ها

غربت ِ سنـــگینی دارد
درد  ِ نبـــودن ها

و نفســــهای دوری
و َطپشهـــای پی در پی
در عطــش  ِ عشـــق و دوســـتی

وزن سنـــــگینــی دارد
گـــریه
وقـــتی میــــبارد از درد
از غـــم و فاصــــله ها

ومحــــال ست شـــاید ،
نقش بندد یک لبخــــند
از دل خاطــــره ها ....
.
.

نیلوفر ثانی

 
ماه و نگاه تو

 
 
دیوا ر ِ من

دیـــواری که از مــن

کوتـــاه تر نیـــست ،

کاش یکـــبار برای همـــیشه

آنرا خـــراب میکردی

انوقت دیــــگر بیـــن  ِ مــن و تـــو

دیـــواری نبــــود ....

.

.

نیلوفرثانی

 
نگاهت

در هجـــوم ِ بی سبـب ِ دلتنــــگی

طلایه داری از نـــگاهت

مغـــلوبه میــکند ،

ایــن جنـــگ را..

.
.
نیــلوفرثـانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧