آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


عشق لبریز

از شــعری که بــرده نــام ِتـــو ،
نـــگاه کـن
عشق من ، لبــریز ،
میـــریزَد.
.
.
نیــلوفر ثانــی

 
کوچه پاییزی

از کنــار پنـــجره نـرو
دل ِمنتــظر ،

انــگار
سـایه ای شــبیه او

از ته این کوچه ی پاییــزی
مــی آید ....
.
.

نیلوفر.ثانی
 

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
چشم حسود

انکه راه مرا
از تو جدا کرد
چشم حسودی بود که
نتوانست ببیند
عشق تو بر دل ِمن
باران ست...
.
.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
عطر تو

درکنـــار ِتو
هرگــــز خــوار نمیشوم
از عـــطر ِتو
چون گل میشکــفد
هر خــــاری ...
.
.
نیـــلوفر ثانی

 
بی قراری واژه ها

شَب وُ جوشـش ِعــشق وُ بــاران یـاد ِتو
واژه ها غــوغا میــکنند

دسـت بــکش بر شـــعرها
بـــگذار کمــی آرام بــگیرنــد

.
.
نیلوفر ثانی

 
سایه ی تو

گریختـــم
از هــرچه غیــر
پنـــاه آوردم به تو
بـُــریـَدم از همــه
آویــختم به تو
بگذار باشم درکنارت
بمانم چون ســـایه ی ِ تو
نیـــلوفر ثـــانی

پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خزان عشق

نبــود تو یعــنی

اغاز بــرگ ریــزان دفتر عـــشق

زمـــستان بی شــک

آمدنی ست ...

.
نیلوفر.ثانی

پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
تکثیر تو

در مــن
تــو

تکــثیر شده ای
بمثـــابه ی
قلمـه ای جــوان
بر تنــه ی خـــشک درختــی
که هزاران بـــرگ تــازه

میرویـــاند

.

.

.نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
سمت پریشانی موهای تو

آرزو هـــایم
تنــها
به یـک جـهـت مــی روَند

ســمت ِپـریشــــانی ِ مـــوهای ِتـو
.
.
.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
شراب نگاهت

حجــمی از خواسـتن َت
بر جـــان مــن ریخـته
امــشب مســـتی
میخـواهــم 
جام شــعرهــایم را
با نــگاه َت
پـُــرکن.
.
.
.
نیلوفر ثانی

 

عکس

 
دوراز دستهای تو


دستی که تورا می جُست
لای چرخ ِ دوری ها
بی اثر مانده
فاصـــله را بردار
دستـــهایمان را
بهــم
نزدیــــک تر کن ..
..
.
.

نیلوفر ثانی

 

 

 

 
افسانه

از من فاصـــله نـــگیر
مـــرا تا مــاه مهـــمان کــن
مــن را بی نــور چــشمت
در تاریـــکی رها نـــکن
خـــاموش میشــود دلــم
از حســـرت یکی شــدن
با من بیـــا جامــی بزن
این قصـــه را افســــانه کـــن
.
.
نیلوفر ثانی

 
گسل روزگار

هَـر بار خــاطره ای
تــکان میخورَد
از جــای ِخـود ،
آوار میـــشود
بـَـر دلـــم
درد ِنبودَنت

تقصــیر ِتـو نیــست
مـَن بر گســل ِروزگار

افتــاده تقــدیر َم

.
.
.
نیلوفر ثانی
 

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
جای خالی تو

صبــری که زمن ســتانده میشود
در نبـــود ِتو
انتـــظار ِکشـــنده ی ِ این روزهای ِ بی چراغ و روزن َست
فــریادهایی که به گــِل می نشـــیند
ســکوتی ست که از نو زاده میشود
و دستـــهای ِمن
که هنـــوز
جای خــــالی ِتورا
میـگریـَد...


.
.
نیــلوفر ثـــانی

 

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
فلسفه ی اینروزهایم

فلسفه ی ِپر چالش ِاینروزهای ِ زندگی َم
" تو شدن " ست
نه
"رسیدن به تو " ..

.
.
.
نیلوفر ثانی


 
 
 
 

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دلداده

به تــو
که جــان گـرفتی
نــادیده در شــعرهایم
چــنان دل دادم
که مَجنـــون به لیـــلا
دل نَبسـت
.
.
نیلوفر ثانی

 
طالع

مَن تـو را
نمی شـــناس َم
تنها میـــدان َم
تاریـــک و برهوت
تو بر مـَن

طالــــع شـــدی ...

.
.
نیلوفر ثانی
 
بدنبالت می دود

چشم َ م
به اختــیار ِ خودم نیست
تـو را که میبـند
بدنبالَت می دَوَد..

.
.
نیلوفر ثانی

 
کودکی سر به هوا

چَشــم از مَـن بر نـَــــدار
چـو کـــودکی ســر بـه هـــوا
به دنبـــال ِ مــــادر
هــرکه را شــبیه تــو ببـینم ،
دامنش میــگیرم ...

.
.
نیلوفر ثانی

 
تقدیر

تـو که بــاشی

هیـــــچ گلــی

تقـــدیرش

پژمردگـــی نیست ...

 

نیلوفر ثانی

 

t8235__.jpg

 
قرعه

قرعه انداخته ام
امـــروز
کـــدام شعر را
پیــش پـای َت
قربــانی کنــــم
شــــاید که بیـــایی..

.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
شعر چهل تکه

شــعرم
چـــهل تــکه ی ِ زیبــایی ست
هــرجا واژه کـــم آمد
نـــام تو را
وصــله کرده ام .

.

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خانه به دوشم

از دســتان ِتو
رهــا شد َم
افتـــاد َم در دســـتان ِ باد
و اینــگونه
سالهاست خانه به دوُشــم

.
.
نیلوفر ثانی

 
شعر و تصویر .....چکامه ی آشنا

عکس

 

 

 

 

 
تصویر و نوشته .....فریادخاموش من

 

 

عکس

 

 

 

 
رسم عاشقی

در طَلــــَــــــــبگی ِ تو
فُـــرو میـــــــگذارم
هرچـــــه ، غیر تو
اول از همه خود را
رسم عاشقیست
...قربـــــــتاً الی.... تو......
.
 
نیلوفر ثانی
 
 

تو نیــستی
اتفاقـــی نمی افتد
فقــط مـن وُ این نیمـــکتـهای همـــیشه منتـــظر
پیـــر تر مــیشویم...
 
نیلوفر ثانی
 
بوی گیسوی تو

عـــطر شـــعرهایم هنـــوز

بـوی گـــیسوی تورا دارد

پریشـــان میکنــی زلف سیـــاهت ،

شـــهر از عـــطر شـــعرها

ســـر برجنــــون  دارد
.
.نیلوفر.ثانی

 
رود بودم

من آن رود بـــودم،

درآرزوی دریــــا،

افســـوس شــد سهــمم ،

جــــان کندن

میـــان صحــــرای ســـوزان.نیلوفر ثانی

 
منصفانه نیست

این منصفانه نیست

که تو

چون عابری میگذری و من

در فریادهای دلم

از نام تو

برای همیشه کر میشوم .....


.

.

نیلوفر.ثانی

 
هدر نمی رود

اگر ســــالها نیایی
باورت باشد
سهم بوســـــه های تورا
نگاه خواهــــم داشت
هدر نمـــــیرود عشــــقی که به دل دادی
سالــــهای سال به امدنت
امـــــید باید داشت ...
 
نیلوفر ثانی
 
حریم آغوش

دعوت َت میکنــم
به حریم ِآغوشــی
که پیــش از تو ،

  احتــکار کرده َست
تمــام ِگرمای عشق َ ش را

.
.
نیلوفر ثانی

 
پیامبری چشمهایت

چَشــمهای َت
پیامبـــری ست و ُ
شـــعرهـای َم
مُعـــجزه اش ..
 

 

نیلوفر ثانی

 
چوب خط انتظار

به مَحبس ِتنهایی ام
سَری بزن و ُ ببین
چو زندانی ِ در انتظار
چگونه تمام ِ دیوار ها را
به امید ِآمدنت
چُوب خـَـط کشیده ام

.
.
نیلوفر ثانی
 
خط عشق

 

عکس
 
عاشق تو

کســی بجز من
تو را
نَسـروُده َ ست
آنگونه که
کسی چون مَن
تو را
عاشق نَبوده َ ست
.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
عاشق تو

کســی بجز من
تو را
نَسـروُده َ ست
آنگونه که
کسی چون مَن
تو را
عاشق نَبوده َ ست
.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٦)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(۱٠)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤۳)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱٤)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٤)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٧)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۳)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(۱۱)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٦)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سرگردان(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(٩)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(۳۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸۱)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۳)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۸)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱٤)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱۱)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۸)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(۳٠)
کوتاه نوشت پاییز95(۸۱)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧