مث آینه ای شکسته رو زمینم

حالا بهتر می تونم تو رو ببینم  

حالا من هزار تا دل هزار تا دستم

حالا من هزار تا آغوشِ ِشکسته م 

حالا تکرار می شه چشمات توی چشمام

حالا اندازه ی دنیا تو رو می خوام 

حالا چن هزار دلیل تازه دارم

که چشامو از چشات بر نمی دارم

حالا هر دقیقه دارم از تو سهمی

تو باید شکسته باشی تا بفهمی

 مث آینه ای شکسته رو زمینم

حالا بهتر می تونم تو رو ببینم

عبدالجبار کاکائی