آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


جزر محبت

چه فروغی در لحظه هایم
وقتی
پای چشــمهای خورشــیدی ات را
پشــت هــزار کوه ِ فاصــله و دوری
بســته ای
چه انبســاط خاطــری
که ملال دلــمان
به باد لبخنــدت آرام نشــد
و سایه بخت بلنــدت
برسرمان سایه نشـــد
مد ِدلتنـــگی ، آخر
خانه خــرابمان میــکند
به آمــدنت
انــدوه ِ اینهمه انتــظار را
جــزر محبّت کن .....

.

نیلوفر ثانی

 
دوراز دستهای تو


دستی که تورا می جُست
لای چرخ ِ دوری ها
بی اثر مانده
فاصـــله را بردار
دستـــهایمان را
بهــم
نزدیــــک تر کن ..
..
.
.

نیلوفر ثانی

 

 

 

 
قرعه

قرعه انداخته ام
امـــروز
کـــدام شعر را
پیــش پـای َت
قربــانی کنــــم
شــــاید که بیـــایی..

.
.
نیلوفر ثانی
 
 

تو نیــستی
اتفاقـــی نمی افتد
فقــط مـن وُ این نیمـــکتـهای همـــیشه منتـــظر
پیـــر تر مــیشویم...
 
نیلوفر ثانی
 
رود ِ دیدار

بیا از بام ِدلتنـــگی
چِـکّه کنیـــــم
جــاری شــویم
میان رود ِ دیـــــــدار
.
.
نیلوفر ثانی

 

 

آپلود

 

 
عمری چشم براهی

آنقــدر نیــــــــامدی
که
زَمــین دلــش
از انتـــظارَم
گرفــت

لَـرزید و ُ از مَن
عاقبـــت
عمـــــــری
چـَـشم براهی را
گرفــت..

.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
معترض

نـَبودن َت
از مـَـن مُــعترضی ساخته َست
تــحـَصـن کـُننده ای
در حــیاط ِانتـــظار ....

.
.

نیلوفر.ثانی

 
تو می آیی بزودی ...

سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.

 نیلوفر ثانی
 
Photo: سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.
.نیلوفر ثانی
 
 
 
 
تو می آیی بزودی ...

سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.

 نیلوفر ثانی
 
Photo: سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.
.نیلوفر ثانی
 
 
 
 
ازدحام کوچه

من از ازدحـــام کوچـــه

میترســـم
کــه هرچــه نـــگاه میکـــنم

 


تو نیـــستی


نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
تو نیستی

سَــر از این کابـــوس
بـــرنمیـــدارم

هــربار


کـــسی در مــیزند ُو

تــو
نیــــستی....

.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
راست بگو

راست بگو

نَـکــند چــال شـُـده ام

زیــرِ انــبوه ِ خـــاطرات

کــه

باد، هــزار قــاصــدک آورد وُ

خَبــری از تــو

نـــیامد..!!

.
.


نیاوفر
ثانی

 
صبر

صبری که زمن ستانده میشود

در نبود تو

انتظار کشنده ی این روزهای بی چراغ و روزن ست

فریادهایی که به گــِل می نشیند

سکوتیست که ازنو زاده میشود

و دستهای من

که هنوز

جای خالی تورا

میگرید...نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
زیارت چشمانت

بگو بــارگاهــت کجاســت ،

تــا این دل

به شــوق ِ زیـــارت چشمـــانت ،

هـــفت اقلـــیم عشـــق را،

پای بـــرهنه

قـــدم بردارد ...
.
.
.
.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
گره گشایم روی تو

گره ِ کور ِ دلتنـــگی
افتـــاده بر لـــحظه هایــَم

گره گشایم ، روی ِ تو

انــدکی زودتــر
بیـــا...

.
.

نیلوفر
ثانـــی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خانه زاد

انگار
سالهـــــاست

خانه زاد ِ کوچه های ِ انتـــظارم

بســـکه
خــوانــدَمـَــت و ُ نیـــامـَــدی ....نیلوفر
ثانـــــی

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
گنج هایم

گــَنــج هــایم کــو...؟؟

چــَنـد روزیـســت ، نــَدیــدَمت

نــگاهم کــُـن ،

فـَقیــــرانه

بـــراهــَـتـــــ، مــانده ام...
.
.
.نیــ لوفر ثانیــــ

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دیوار فاصله ها

گمــانه ای در مــن نیــست

جـــز هـــم آوایی ِ دل تــو
با دلــم

چـو آواز خــوش عشق باش
بر لب هــایم

تــا بشــکنــد دیــوار ِ ســکوت و فــاصــله هــا ....

.
.
نیلوفـــر
ثـــانیـــ

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
پیش بیا

جز تماشای چشـــم ِ تو دیدن
چه تمـــاشا دارد باران

تــو که هســـتی
درمــن
هرلـــحظه به شـــوق
میشـــکفــد نــاز و بـــهار

ای بهــــار جـــانــم

دور مـــرو
پیـــش بیــــانیلوفـــ ر
ثـــ انــ ی

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
صدای قدمهایت

ســفیر آرزوهــایم ست
صــــدای قــدم هایت
.
.
اگر بیـــایی
به حرمــت شـــان
دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم


نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
روی ماهت

شــبم تاریــک و ظلـــمانیست
به روی ماهــت
امشــب

مهـــمانم نمی کنی ...؟؟
.
.
.
.
نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
تقویم

 
تـو که
بهتـــر میـــدانی

اگر نیــــــــایـی

تقـــویــم
روی ِ آخـــرین روز ســـال
خواهد مانـــد
.
.


نیلوفر.ثانی
.
شباهنگ
 
 
 
امید دیدار

باور نکـــن
بی بودن  تــو


زنـــدگی برقـــرار اســتــــ
نفســــهای اجبـــاریستـــــ


اخــــرین فرصــتــــ
 بـــه امـــید دیــــدار دوبــاره  استـــــ ....

 

 

نیلوفر ثانی

(شباهنگ)

 
دلم پر پر میزند

ای از یــاد بـــرده مرا
هنوز هــــم
باران که میـــبارد
دلم تنـــها
به خاطـــــره ی تو
ســـر میزند
دستــــهایم فقط
به دستــــهای تـــو
پل مـــیزند
مانـــده در گذشـــته ای دور
فاصـــله را بردار
هنـــوز هم دلــــم
برای دیــــدن تو
پــر پـــر مــــیزند

.
.
.شباهنگ
نیلوفر ثانی
 
 
 
جای معجزه خالیست ..

از این حـــادثه دلگـــیرم
دســـتان تو
بیداریـــستــــ
نقش نـــگاهت دورســتــــ
زخم حافــــظه
کاریستـــــ
برگــرد تـــلافی کـــن
جای معــــجزه
خالیـــستــــ .....


شباهنگ

نیلوفر.ثانی

 
برگرد

گم شده در تکرار شب
برگرد
و دستچینی ستاره
بیاور
شبهای این حوالی
تاریک و پر دردست ...

نیلوفر.ثانی
 
شراب چشمانت

طـــعم تـــلخ روزهــــایم را
تو بیـــــا
با شــــراب چــــشمانت
شـــیرین کن ....شباهنگ - نیلوفر.ثانی

 
رنگ دوری

رنگ دوری ما
ســــیاه نیست
امـــید به دیدار
همیشه


سپید نگهش میدارد ......

 


شباهنگ (ن.ثانی)

 
خاطره ات

روی ِ خاطـــره ات را میبوســــم ُ و
با کاســـه ای آب
بدرقـــه ات میکنـــم
شــاید دیـــگر
برنــگردد
حتی خـــاطره ات .....

 

شباهنگ(ن.ثانی)

 
اگر بیایی

اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم

آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی....


نیلوفر
ثانی
 
خورشید چشمانش

پرنــده ی مهـــاجر
از ســرزمیـــنی دور
به مـــن
بـــگو
او
پشــــت ِ کــدام کــوه
مانده استـــ
که هزار سالست
شـــب از ایــن دیــــار
رخت بر نبســــته ....شباهنگ -نیلوفرثانی
 
دیار فراموش شدگان

درانتــــظار ِ اجــــازه ی ِ ورود
به حـــریم ِ عشــــقت بـــودم

دریـــغ
آنـــچه نصیــــبــم شـــد

هــــبوط به

دیــــار ِ فـــرامــوش شــــدگان

بـــود و بـــس ..

 
 
 
شباهنگ-نیلوفر.ثانی
 
آسمان من

ای ســــــر سپـــرده
در دیـــــاری دور
با من بگو

آسمــــــــان آن سوی بیکــــرانگی
مگر چه رنــــگی است
که دل ســـوی ما نمیکنی ؟

آسمــان اینجــا
اگرچه ابـــری و گرفتـــه است
ولـــــی

دلی گـــرم و آتشیـــــن
به انتظــــار تو
نشستـــــه است ...

نیــلوفــر
ثـــــانی(شباهنــــگ)
 
 

شبـــاهت ِ طلــــوع ِ چشـــــم ِ تو
فروغ ستــــــاره ی ســهیل
در آسمــــــان بی ستــــــاره است

بتــــابـــــــ ، بتــــــــابـــــــ
ستـــــــــــاره ام
بـــدان بـــدان
تبــــــــاه در فـــــراقتـــــــم


نیــــلوفـر
ثـــــــانی (
شباهنگ)
 
حقارت شب پره

من
ســـایه نشین  ِ وحــشت  ِ ســرنــیامدن  ِ انتـــظار   ِ تــو
به حقــــارت  ِ شـــب پره ای افتـــاده ام
که ســــراغ نــور را
از چــــراغهای  ِ ســـرد و بــی روح   ِ خیابانی متروک
میگــــیرد
و شبــــی پاییـــــــزی
در انـــــزوای  ِ تنــــهایی  ِ خـــود
بی رحـــــمانه جــــان میــــدهد و میـــمیرد.....

 


 نیلوفر ثانی(شباهنگ)

 

 

 
برگرد

میچرخـــــاندم
حول ِ مــــدار ِ دلتــــنگی ،
زمـــان..
بی تو چه تهـــوع آورست
این چـــرخ و تــــاب
برگــــــــرد
دلـــم
ســـکون و آرام ِ دل تورا
میــــخواهد....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
میشود گاهی ....


میشود گاهی
به دلتنگیهایم سری بزنی
هوای گرفته ی دل را
وصله به  بهار بزنی
میشود گاهی
یادی از گذشته ها بکنی
چراغ خاموش خاطره را
دوباره روشن بکنی
میشود برگردیم
به همان روزهای کودکی
به خنده های از ته دل و تماشای کرمهای خاکی
میشود دوباره قهر و آشتی بکنیم
لااقل اینطور عشقمان را بیشتر بکنیم
میشود دوباره تو باشی و یک دل خوش
وقت گذر یک ستاره هم را آرزو بکنیم

 

شباهنگ (ن.ثانی)

 


 

 
مرثــــیه

میبینی در امتـــــــداد  ِ این انتــــــــــظار طولانی
دگر غــــزلی نیســـــتم
لبـــریز از شـــور  ِ عشــق تو ،
شده ام مرثــــــیه ای ، که ملامــــال ِ درد است......!!!

.
شباهنگ -ن ثانی
 
انتظـــــــــار

انتــــظار..،
انتــــــــظار.....،
جـــامه ای که
از روز ازل
بر پیــــکرم دوخـــــتندُ بر
دلـــــــم
شـــعله اش افــــروخــــتند
و زبهشــــتم تا زمـــــــین
برآتــــش صـــــــــبرم
سوخـــــتند .،..سوخـــــــتند.....!!!
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 

 

 
یه اتفاق ساده

یکی از همین روزهای ِ بی طاقتی ِ انتظار
.
شاید بسادگی ِ یه اتفـــــــــاق
.
بیــــــــــایی و برای همیشه ماندنی شوی....
.
.
شباهنگ ( ن ثانی)
 
جای خالی

جـــای خــــالی نبــودنت
میکوبـــد بر دلـــم
اگــر نیـــایـــی
همین روزها
ویــرانــــه میــــشود 
این دل تنــــگ منتــــــــظر....
 
شباهنگ(ن.ثانی)
 
شروع تازه

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
.
.

تــو بیـــــــا
.
.
.
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن .....!!
.
.
.
.

شباهنگ(ن ثانی)

 
امروز بیا

دل تبـــــــــــــاه شد در وعـــده های آمـــدنت ،
وَعـــده دیـــگر نمیـــخواهم
همـــین امـــروز بیـــــــــا....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
برسر مهر باش

عمــــری بسر شد
تو نبــــودی
خاطــــــره زرد شد
تو نبــــودی
تا هَجــــمه ی درد و غــــم ِدوری ،
از پام نیـــــــنداخت
برسر مــــهر باش و برآن باش ،
که بیــــــــایی .....
.
.

شباهنگ (ن.ثانی)
 
نوشدارو

نوشـــــــــــداروی ِ زخم دل ،
از تقدیر ِ تلخ ِ روزگــــــــــار
چشــــــــم روشــــــــن و دستــــــــــان گرم توســــــــت
تا دیر نشـــــده ، وقت دارو
مهــــــــربان بــــــــاش و بیــــــــــــا
....
.
.
شباهنگ(ن.ق. ثانی)
 
شاعر چشمان تو

غـــریب و دلـــمرده است
لحظه های ِ خاکســــتری
تماشـــــایی ندارد
غــــزلهای ِ پـــژمـــردنی
تا طلــــوع ِ شــــعر نو
با من مــــدارا کن
برگرد به شـــــعرهایم
مرا شــــاعر چـــــشمان خود کن

 

شباهنگ (ن.ق .ثانی)


.

 
ترس

در عمـــق این فاصـــله و انتــــظار
ترســـــــم از
دوری بوســــه و دســــتان تـو نیــست
ترســـــــم از
خـــط بــــــطانیســـت که
بر عــــشق بــکشــــــی
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
انتظار

اگر هــــنوز هم
پشـــت به راه پراز فـــانوس ِ رســـــیدن کرده ای
مهـــم نیـــست
همـــین انتــــظار هم نبــــاشد
جــــانم را میــــگیرد بی کســـی ، تنــــهایــی..!!
 
شباهنگ (ن.ثانی)
 
سنگ و صبوری

ســـــنگ اســت که صـــــــبوری میـــداند
،
بــرای آمـــــدنت ، تو بــــگو
.
ســــــــنگ باید شـــــوم
 که صبــــــور باشم
یــا
صـــــــبر از دســـت بـــدهم
تــا
ســـــنگ نشــــــوم ... ؟!!
.
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
باور کن

بـــاور کـــن
بنـــد ِ دلــم
بســـته به مـــــوی تو
ونَبـــــض ِ زنـــــــدگـــی ام
به چشــــم تو ،
اشتیــــــاقـــــم را
اینـــــــــبار
زیر چشـــــــمی نبـــــین ،
دستـــــهایم
گــــــشوده ســـــوی تو ...
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
رویش

پیچ در پیچ ِ گیســـوی بـــاران
تــو را میــــجویم
بر کویـــــر دلــم بـــبار
تا چـــو جـــــوانه ای
ســــر از خـــاک برگـــــــیرم
.
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حکم آزادی

انتـــخــابــی نـــدارم
مـَحـــکوم شـُــده ام
در حــــصار انتـــظاری طـــُولانــی
.
حُــکــــم آزادی ام تــوئــــی
... .
.
بـــَـرگــــرد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
درخت

درختــــی که ایســـــتاده در بــرابــر باد
امـــــیدوار به بــــــهار
به بـــارش بــــاران
به تقـــــلای گنـــجشکهای جــوان
درختـــی میــــان کویــــری برهــــــوت
بی تمــــــــاشای رود
بی کـــــــــلام با مـــــــاه
هنـــــــــوز یاد دســـــــــتان توست ....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فـــــــــــــــردا

فــــردا
میتــــواند
ســـرشار از
شوق نـــگاهت باشـــد
یا لبـــریز از
غـــم تنهــــــایی
بــــــیا
فــــردا را
تــو بســـاز..
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نگاه تو

نــگاه تو،
تجـــلی بـاران ،
چــرا دریــغ ،
بر جان خسته ی من
ببــــار...

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 

.

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
گم شده ام

سالهاست
گم شده ام تا تو مرا پیدا کنی
افسوس هنوز هم
چشمانت را گرفته ای و میشماری ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خط خطی هایم

 

باورت نمیشود
سالهاست رفته ای اما
هنوز هم وقتی شروع به خط خطی میکنم
نام تو را هرگوشه و کنار مینویسم .
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چند کوتاه نوشت

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم 
.
.

بی رمق شده است
نور خورشید
سر که میزند دیگر
دیدار تورا باخود نمیآورد
.
.
 
انتـــــظار درد است ،
فاصـــــــله ویرانگر ،
صــــــبر ایوب میخواهد
دیـــــــدار تو
مگر به خـــــــــواب و رویا
ببینـــــم نــــــــگاه مهربان تو ......
 
شباهنگ (ن.ثانی )
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوری و دوستی

تمام نشـ ـ ـــد این دوری و دوستی ؟
جانــــــــمان به لب آمــد
از اینــــهمه فاصـ ـ ــ ـ ـله
یادت رفته است انـــــکه از دیده برفت از دل برود ..؟؟
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
منتظر

دگر اصرار نمیکنم برگردی
در دل تو ، غم من اثر ندارد
امـــــا اگر روزی
از آنهمه غربت سرد
دلت گرفت
اینجا کسی منتظر است؛
برگرد ...!
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 
بهار باش و بیا

بهــــــــــار باش و بیا
تا بشکفد هزار نغمه و ترانه
از بند بند دلم
باران باش و ببار
تا جوانه زند هزار چشمه ی بوسه
ز کویر خشک لبم
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
روی ماه تو

آســـــــمان تار دلم هر شب
.
.
.
روی مـــــــــاه تورا
.
.
.
کــــــم دارد. . . . .
.
.

 

 

 


.شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
کوچه ی عاشقی

کوچه های عاشقی
غریق باران دلتنگیست
تا سیل نبرده شهر دل را
برگرد و بیــــــــا ....
.
.
شباهنگ ( ن. ق.ثانی)
 
 
 
 
 
 
چشم من روشن

 

 آخر ای دوست نخواهی پرسید
که دل از دوری رویت چه کشید
سوخت در آتش و خاکستر شد
 وعده های تو به دادش نرسید
داغ ماتم شد و بر سینه نشست
اشک حسرت شد و بر خاک چکید
آن همه عهد فراموشت شد
چشم من روشن روی تو سپید
جان به لب آمده در ظلمت غم
کی به دادم رسی ای صبح امید
آخر این عشق مرا خواهد کشت
عاقبت داغ مرا خواهی دید
 دل پر درد فریدون مشکن
که خدا بر تو نخواهد بخشید

 

فریدون مشیری

 
آتش زیر خاکستر

میدانم آخر یک روز
زیر آتش عشق تو
خاکستر خواهم شد
تو باد باش و بیا
تا دوباره شعله برگیرد
این اشتیاق
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تو باور نکن

اگر میگویم
همه چیز خوب است
تورا از یاد برده ام ،
اگر میگویم
بی تو ،اینجا بهار است
آفتاب را به خانه آورده ام
توباور نکن
بی تو این دل هر لحظه صدبار میمیرد ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
امید آمدن تو

زیر ِ بار ِ خستگی
زیر ِانبوه ِ تنهــــــایی
خم نخـــــــــــواهم شد
امـــــــید آمـــــــــــــدن تو
قوی ترست از رنج ِ انتــــــظار
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)

سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
بی تو

شهر به این شلوغی
بی تو همه شهر مرا حبس میشود
مردمان همه بیگانه
دلم مدام زندانی در قفس میشود
راهی ندارم بجز کوی تو
چشمانت براین شب تارم
روشن
 چو شمس میشود

.

.

شباهنگ(ن.ق.ثانی)

پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چند کوتاه نوشت


1.

جهنم است بی تو
این روزهای کشدار سالگردها .....!!

 

2.

صحبت از انتظار کشنده نیست
صحبت از نا امیدی این دل است
که هیچ دلخوشی به آمدنت نداده اش....!!

 

3.

انتظارم میدهی ، باشد !
اما فکری به حال عمرمان کن
که بی تو دارد تمام میشود ...!!!

 

4.

شعرهای من تن پوش تمام قد یک انتظار است
با آمدنت جامه نو بر ترانه هایم بدوز...!!

 

 

شباهنگ(ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خوش بحالت

خوش بحالت
تو سالهاست رفته ای و دل به زندگی دیگری داده ای
من هنوز
در همان نگاه اول ِتو جــــا مانده ام .....
.
.
شباهنگ (نیلوفر ق ثانی)

سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
شیطان

شیــــــــطان نشسته در کمین دلم
تا نکرده صیــــــد ِ دلم
تو بیــــا ..
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
بیـــــــــآ .....

ایمـــــــــــــــــــان من توئی

 


تا کافــــــــــــــــر نگشته دلم

 


تا فرو نریــــــــــــــــــــخته باورم

 


تا نخندیده شیــــطان به انتـــــــظار کُــــهَنم

 


رحمی کن و بــــــــــــــیا .......
.
.

 

 

 


.شباهنگ (نیــــــلوفر ثـــــــــانی)

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
قسمت نیست

قسمت نیست
در امتداد این روزهای بی فانوس دلتنگی
چشممان به دیدار رویت روشن شود
لا اقل باران باش و ببار
تا دلمان به آمدنت گرم باشد .
.
.

شباهنگ (ن.ثانی)
 
 

چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فقر محبت

فقر محبت گرفته ام
از انتظار آمدن ِ مهربانت
آمدی ، اما
نه چشمانت مرا دید
نه دستانت حریف سردی دستانم شد
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
شعرهای من

شعرهای من
تن پوش تمام قد یک منتظر است
با آمدنت جامه ای نو به ترانه هایم بدوز
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
به سمت من می آیی

ســُخره ی شهر شده ام
به این انتـــــظار طولانی
همه میگویند دیوانـــــه شده است
اما نمیدانند من صدای قدمـــــــــــهایت را
از دل فاصـــــــــــــــله ها میشنوم
...که به ســــــــــــــمت من می آیی .....
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)
 
انتظار

صحبت از انتظار کشنده نیست
صحبت از نا امیدی این دل است
که هیچ دلخوشی
به آمدنت ندادی اش
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
بهشت

کابوس شبهای بی عبور روشنی چشمانت
کی تمام میشود؟
چه وقت لحظه های زندگی
به ناز نگاهت
شروعی تازه میشود؟
به من بگو سرزمین خشک انتظار
چه وقت ،
به بهشت دیدار تو تبدیل میشود؟؟؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

 

 

پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خماری

کام بسته ام
از نوشیدن خیال چشمانت
وقتی نمی آیی ،
خمار بمانم تا کی ...؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نبودنت

حادثه ی ِ عجیبیست  نَبــــــــودنت
زمان از حرکت نایستاده
هر لحظه درد می زاید ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
نبودنت

حادثه ی ِ عجیبیست  نَبــــــــودنت
زمان از حرکت نایستاده
هر لحظه درد می زاید ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
ببار

تو نیستی
حرفی برای گفتن ندارم
کویر تشنه ای میشوم
منتظر بارش باران نگاه تو
تا باز پرشوم از جوانه های ترانه و سرود ......
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

 
برگرد

چقدر برحذر کنم دل را ،
از خواستن تو
برگــــــــــرد
کار از کار ِ فراموشی ها گذشته .....
.
.
.

شباهنگ (ن.ق.ثانی)
 
فانوس ترانه

تابش ترانه ها
فانوس راه توست
قدم بردار ُ بیا
من صد هزار فانوس
برای راه تو خواهم ساخت
.
.
.
شباهنگ( نیلوفر ق. ثانی)
 
 
خبرم کن ....

 

اگر آمدی
خبرم کن
در خانه بمانم
که از اندوه نمیرند
شمعدانیهای منتظر و ماهی های حوض
و لبخندی که بشوق برلبانم میبندد ،
که تو بیایی ُ کسی خانه نباشد ....

.
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 

 

 

 

 

 
تو می آیی

میدانم روزی تو می آیی
به امید آمدنت هر روز
در شهر سرگردانم .....

.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
عطر پیراهنت

بست نشین جاده های عبوری میشوم
به امید آنکه باد
عطر پیراهنت را بیاورد ُ
سوی رفته ی چشمانم
برای
 دوباره دیدنت برگردد .....!!
...

شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
 
خانه ام ابریست

 

خانه ام ابریست

از دوری نگاه تو

جان میدهد دلم

در حسرت نبود تو

میبردم به دورها

خاطره ی بوی دست تو

میکندم ز دردها

مرهم عشق پاک تو

دگر نمانده طاقتی

یا حتی رد پایی

دگر نشسته بر دلم

غبار درد و بی کسی

نگاه کن نگاه کن

چگونه بی تو پرپرم

چگونه  در نبود تو

بسوی مرگ می پرم

بیا که سرنوشت من

باتو بهشت میشود

با تو نگاه سرکشم

اسیر مهر میشود

 

 

شباهنگ (نیلوفر .ق. ثانی )

Click to view full size image

 
تورا گم کرده ام

تورا جایی گم کرده ام
جایی در گستره ی افق
مرز بین خورشید و زمین
شاید ناگهان به آسمان رفتی
رها شدی گم شدی
شاید در زمین رفتی 
آب شدی نهان شدی
نمیدانم تورا کجا گم کردم
اما به انتظارم
یا چون بارانی بر سرم باز فرو آیی بباری
یا چون گلی از زمین بشکفی بیرون آیی

 

شباهنگ (نیلوفر ق  ثانی )

 

 

 
حوض خالی انتظار

چگونه سرکشم نبودنت را
در حوض خالی انتظار
که ماهیان عطشناک دلبستگی
زدوری چشمان تو
درحال جان دادند؟

شباهنگ(نیلوفر.ق . ثانی)

چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چکنم

 بی چراغ خانه
چکنم ؟
وقتی رفته ای  و نور را برده ای ؟
بی آب و آئینه 
چکنم ؟
وقتی  زچشمانم
نگاه پاک سرشارت را
ربوده ای
؟
با این دل تنها چکنم ؟
با دردهای بی درمان چکنم ؟

با شانه ای که بوی تو گرفت
ز حرفها و اشکهای دلتنگی 
با این بغض مانده چکنم ؟
و نگاهی که بر در مانده تا بیایی
و دلی کز اندوه  جای خالی عطر گیسویت
میسوزد و میسازد ؟؟؟
شباهنگ ( نیلوفر.ق. ثانی )

سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سوگندجبر زمانه
کشانده است
مرا به تمامیت دلتنگی های مدام
وقتی حتی در حسرت نگاهی مانده ام
با دور ترین تصویر محو در خیال
آرامشی نیست
در جایگاه شهود عاشقی
نام تورا به سوگند میبرم
تو  قدم بردار و به دیدارم بیا

 

شباهنگ(نیلوفر.ق. ثانی)

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

 

 

 
جایم را امشب ...

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

 

 

جایم را امشب
زیر سقف باران و ستاره
با ترنم های بید و مهتاب
در هوای مهربان ِ بهار
خواهم انداخت
و چشمانم را
به آسمان دلتنگی خواهم سپرد
تا شهابی بگذرد و خواب تورا هدیه آورد
بابوسه بر باد
شمیم خوش گونه ی تورا به دنیای رویا خواهم برد
و نگاه منتظرم را
به طلوعی دیگر خیره خواهم کرد
شاید با خورشید اینبار تو بیایی....

شباهنگ

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
برگرد

دستی باید که برون آید
و بردارد بار دلتنگی های بر دل افتاده را
سقوط  در تماشاگه ِ زوال ِ روزهای بی تو بودن
نفسی نمیگذارد
برای روز دیدار
تا مجالی هست
برگرد ...

 

شباهنگ

 

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

 

 

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
ساده میگویم

مدتهاست حرفهایم تلمبار شده است ،
     اما
         ساده  میگویم
                بی هیچ احتیاطی :
                               دل هوای تورا کرده ، در انتظارم تا بیایی ...

 

شباهنگ (نیلوفر.ق. ثانی )

چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
مرثیه ی انتظار

از تو نوشتن

وقتی سخت میشود

قلم در اندوه بی واژگی

میمیرد

چروک شده است ذهنم

از خشکی لحظه های تنهایی

وقتی حتی

بیاد آوردن لبخندت

دشوار شده است

کاش خبرم میدادی

این مرثیه ی انتظار 

کی تمام میشود ؟ 

 

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
انتظار

 

  این بغضی که میخورد ذره ذره مرا
این سکوتی که له میکند مرا
در اوج دلتنگی ست
در عمق ناپیدای خواهش دستان  توست
در جستجوی لحظه های نابی است
که خفته در نگاه توست
واپس کشیده ام از هرچه شادیست
انتظار مانده است 
انتظاری که فقط منتظر امدن توست
پس کی می آیی ....!!!

 

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نفسهای به شماره افتاده

 

ثانیه شمار قلبم

به تقلا افتاده

دیری گذشت و نگرفتی خبری

 نفس هایم

همه به شماره افتاده

در لحظه های آخر

یک آرزو دارم که شاید

چشمی برهم نهم که

پیش از مرگ

بروی ماه تو افتاده

 

شباهنگ

پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩ | پيام هاي ديگران ()

 
چقدر بگویم بیا و نیایی

چقدر بگویم بیا و نیایی

و مرا گوشه نشین این

دو چشم دیده براه خیس

باقی بگذاری

و میان مشتی حرف و واژه

که بوی دلتنگی اشان

تمام هوای دلم را پر کرده

چقدر بگویم بیا و تو نیایی

و مرا با کرشمه های طنازانه ات

در کنج بغض و وسوسه ی بریدن 

تنها بگذاری

چقدر بگویم بیا و نیایی

و من بمانم بالی سوخته

دلی شکسته و آوازی حزین

و چکنم چکنم های بی پایان

تا تمامی سحرها و

تمامی بی فروغی های ستاره وماه

در ناگهانگی یه خواب خوش

دلم گواه آمدنت میدهد

و شوق چقدر بی دوام در لبخندی کور میمیرد

چقدر بگویم بیا و نیایی

ومن چقدر منتظر بمانم ، تاکی

 

شباهنگ

Your image is loading...
 
سوگواره

 

جز بوی اشک و اندوه چیز دیگری نیست

انتظارم دلت را زد که بجای آمدن

آنقدر دور شده ای که حتی شمیم خوشبویت هم اینطرفها نمی آید ؟؟

 

شباهنگ

 

Your image is loading...

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس