آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


صبر

صبری که زمن ستانده میشود

در نبود تو

انتظار کشنده ی این روزهای بی چراغ و روزن ست

فریادهایی که به گــِل می نشیند

سکوتیست که ازنو زاده میشود

و دستهای من

که هنوز

جای خالی تورا

میگرید...نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
چه کرده ای با من

چه کــرده ای با مــن

حتی در ســـردترین شــب سال

نام تورا بــــبرم
...
بهـــار میــــشود ...

.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
خسته ام

خسته ام

از شبهایی که

می آیند ُو

عطر تورا

برخوابهایم

نمیپاشند...

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
صدای قدمهایت

ســفیر آرزوهــایم ست
صــــدای قــدم هایت
.
.
اگر بیـــایی
به حرمــت شـــان
دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم


نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
ساعت عاشقی

قلــبم
چه کــوک استــــ
همـــیشه بر
ساعت عاشقی

 با طپشهای قــلبـــــ ِ تو
مـــیزان و جور ستــــ
.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
شعر

درمن بیــــداری
و هــر شــب
فـــریاد عشـــق تو
شـــعر میشـــود

 

 نیلوفر.ثانی
......شباهنگ.......

 
روی ماهت

شــبم تاریــک و ظلـــمانیست
به روی ماهــت
امشــب

مهـــمانم نمی کنی ...؟؟
.
.
.
.
نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
راه پرگناه

چشـــمت ای یــار
خــم مــِی ُو
آغوشـــت میـــکــده
بیفــــکنم دل را
بیکبــــاره درایـــن 
 راه پرگــــــناه

.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
حواس پرت

بـــی تـو
چــه حـــواس پــرت شـــده ام

کـــسی اسمــم را میــپرســد 

نام تــورا میـــگویم

.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
راه جنون

ترسیم عاشقی ، دیوانگیست
پا بدهی
تا اخر راه ِ جنون

قدم خواهیم زد ....

.

.

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
تقویم

 
تـو که
بهتـــر میـــدانی

اگر نیــــــــایـی

تقـــویــم
روی ِ آخـــرین روز ســـال
خواهد مانـــد
.
.


نیلوفر.ثانی
.
شباهنگ
 
 
 
شکنجه

چه عَــذاب و شِــکنـجه ایسـتـــ

بُــودن و
نبُــوسیدن ِ تو ...

.
.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
همیشه راهی هست

همیـــشه با تو
راهـــی هســتـــ
حتـــی
تــوی کـوچه های بن بســـتـــــ ....
.
.


.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
دل هوایی

دل باز هوایــــی  تو شد
در بدر در جســـتجوی روی تو شـــد
نبـــودی در کنـــارم اما
درخیـــال،
غرق دریـــای موی تو شد


 

.

.

نیلوفر ثانی - شباهنگ

 
اشفته شبیست

آشـــفته شـــبی ست
شـــب نبـــودن تو
لبـــریز درد و اشک و  آه استــــ 
تا ســـحربا ماه
از دوری تـــو
.
.
.


نیلوفر.ثانی

 
سرزمین تو

جهان از تو پر میشود
وقتی چشمانت را میگشایی
دنیای من لبریز عشق میشود
وقتی تو اینجایی
دلم سرزمین خوب توست
قدم بردار
دلم در انتظار روی توست
.
.

شباهنگ-نیلوفر.ثانی

 
ناکجا ..

وضـــع بدیست
گــرباد دلتنـــگی
دلــــم را باخـــودش
به ناکجـــا
برده استــــ ...
.
.


نیلوفر.ثانی

 
محبوب دل

آخر روزی
دلت را خواهم برد
اگر بار سفر بندی
اگر تا سرزمینی دور
بگریزی
بدنبالت
پروانه خواهم شد .
راه گریزی نیست
بیا
محبوب دل من شو ....نیلوفر.ثانی

شباهنگ

 
امید دیدار

باور نکـــن
بی بودن  تــو


زنـــدگی برقـــرار اســتــــ
نفســــهای اجبـــاریستـــــ


اخــــرین فرصــتــــ
 بـــه امـــید دیــــدار دوبــاره  استـــــ ....

 

 

نیلوفر ثانی

(شباهنگ)

 
دلم پر پر میزند

ای از یــاد بـــرده مرا
هنوز هــــم
باران که میـــبارد
دلم تنـــها
به خاطـــــره ی تو
ســـر میزند
دستــــهایم فقط
به دستــــهای تـــو
پل مـــیزند
مانـــده در گذشـــته ای دور
فاصـــله را بردار
هنـــوز هم دلــــم
برای دیــــدن تو
پــر پـــر مــــیزند

.
.
.شباهنگ
نیلوفر ثانی
 
 
 
هجرت ممکن نیست

نه مــمکن نیستـــ
هجـــرت از دل ِ تـــو
تا دل غریبـــی دیـــگر
از بهار دســــت تو
به زمستـــان ِ ســــردی دیگر
نــه
هـــجرت مـــمکن نیست
من همینــــجا مانـــدنی ام....

.
.
شباهنگ
نیلوفرثانی
 
میگریزی

میگریزی ز دستم
مثل واژه ها
در گلویم میماند

 
باز


دوست َت دارم ها ....

 

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 
همدم نفسهایت

کاش
زمـــزمه ای بــودم از آوازی
بر لبــــ   تــو
میخـــوانـــدیـَـم
مــوقع ِ سـرخوشـــی هایتـــــ


دمــــی
همـــراه بـــودم
با نفـــس هایتــــ.....

.
.

شباهنگ
نیلوفر
ثانــی
 
سکوت عاشقانه

میترسم
بگویم
دوست َت دارم

کسی بشنود و
چشمی شور باشد

نگفته در دهانم
یخ بزند
عاشقانه هایم

از سکوتم 

امـــا
تو بخـــوان  هــــمه را

 

 نیلوفرثانی

 
جای معجزه خالیست ..

از این حـــادثه دلگـــیرم
دســـتان تو
بیداریـــستــــ
نقش نـــگاهت دورســتــــ
زخم حافــــظه
کاریستـــــ
برگــرد تـــلافی کـــن
جای معــــجزه
خالیـــستــــ .....


شباهنگ

نیلوفر.ثانی

 
دل سوگوار

به تو گفته بودم
روزی تلف خواهند شد
خاطره ها
وقتی که دیگر
عکس تو
در آئینه ی رویا
حک نباشد
و گرمی دست تو
مرهم زخم دل نباشد
دریغ از آمدنت ..!
چه تماشا دارد
امشب
این دل سوگوار ...

 .

نیلوفر.ثانی

 
برگرد

گم شده در تکرار شب
برگرد
و دستچینی ستاره
بیاور
شبهای این حوالی
تاریک و پر دردست ...

نیلوفر.ثانی
 
نام تو

دلــم گـــرفته بود
شبی تاریک و ســـرد
از پشــت دیــوار ســـکوت
تـــرانه ای جوانــه زد
و نـــام تو
برتـــارک واژه ها
رُخ نـــمود
شعر تمام شد و دل
از اینهمه عشق
جوشید
چشم طاقت نبرد
تا سحر یک ریز بارید


شباهنگ-نیلوفر ثانی

 
د ر و غ

 
تورا از خاطره ها
پاک نمیکنم
بگذار بمانی
تا یادم بماند
چه طعم تلخی دارد
...
د
ر
و
غ

که میتواند حتی
شیرینی عشق و اعتماد را
زهر مار کند ....نیلوفر ثانی

 
 
راهی بسوی رهایی

گنــــجایش دل
دیگر نیــست
اینهمه دلتــــنگی و تنــــهایی
چو کبــــوتری
در آرزوی پــــرواز
میـــزند خـــودرا
به در و دیـــوار تـــن
شاید که بیابـــد راهی
بسِِِـــوی ِ رهـــایی ....

شباهنگ 

نیلوفر.ثانی

 
شراب چشمانت

طـــعم تـــلخ روزهــــایم را
تو بیـــــا
با شــــراب چــــشمانت
شـــیرین کن ....شباهنگ - نیلوفر.ثانی

 
عشق رنگ تردید ندارد

ای در گریز از تردیدها
بوقت عبور از دروازه عشق
اگر هنوز هم ابهامی دیدی
برگرد
عشق با تردید و ابهام
کاری ندارد
اگر بروی دچار میشوی به حیرانی و پشیمانی
و دلت گواه صدق و کفر خواهد بود
گوشش فرا ده
و عشق تورا پناهی گرم خواهد داد
نه وهم و ترسی هماره
ونه ناراستی و کژی
امان از دلی که سیاه است از خشم و عدوات
و هیچ چیز حتی
نسیم عشق
سپید و پاکش نخواهد کرد
باید گریخت از تردیدها
از این هجمه ی بی مهابای شک
به واقعیتی که هنگامه ی رویا
چو تندری میدرخشد
اندکی صبر باید
عشق رنگ تردید ندارد ....


نیلوفر ثانی

 
رنگ دوری

رنگ دوری ما
ســــیاه نیست
امـــید به دیدار
همیشه


سپید نگهش میدارد ......

 


شباهنگ (ن.ثانی)

 
خاطره ات

روی ِ خاطـــره ات را میبوســــم ُ و
با کاســـه ای آب
بدرقـــه ات میکنـــم
شــاید دیـــگر
برنــگردد
حتی خـــاطره ات .....

 

شباهنگ(ن.ثانی)

 
کوهی قند

وقتـــی می آیی
به حـــوالی ِ انتــــظارم
بی اعتـــنایی ام را نبیـن

در دلـــم
کوهی قـــند آب مــــیشود
از دیدن ِ رویــت ....
شباهنگ -نیلوفر.ثانی
 
وفادارترم

خـــدا خــودش میـــداند
به تو وفـــادارتـــرم

نقـــش ِ دوچشـــم ِ روشــن ِ توست
همـــیشه

روبـــرویــم ....

 

 

 


ِشباهنگ
نیلوفر ثانـی
 
اگر بیایی

اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم

آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی....


نیلوفر
ثانی
 
نخند

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو
در قـــلـــب ِ خــویــــش
هـــزار شــــــعر
میســــازم
تـــو
 
بـه ایـــن دســت ســـازه هـــای ِ مــن
نــخـــند
عشــــق را
صادقــــانه

بـــــاور کــــن ...

شباهنگ -ن.ثانی
 
خورشید چشمانش

پرنــده ی مهـــاجر
از ســرزمیـــنی دور
به مـــن
بـــگو
او
پشــــت ِ کــدام کــوه
مانده استـــ
که هزار سالست
شـــب از ایــن دیــــار
رخت بر نبســــته ....شباهنگ -نیلوفرثانی
 
دیار فراموش شدگان

درانتــــظار ِ اجــــازه ی ِ ورود
به حـــریم ِ عشــــقت بـــودم

دریـــغ
آنـــچه نصیــــبــم شـــد

هــــبوط به

دیــــار ِ فـــرامــوش شــــدگان

بـــود و بـــس ..

 
 
 
شباهنگ-نیلوفر.ثانی
 
شب یلدا

 
چو یــــلدا
انتــــظار ِ مــن طــــولانــیستــــــــ
گـــره نمیــگشـــــایـــی
با ســــر ِ زلفــ ِ ســـیه ِ همـــچو
 
 
شــبـــــ یـــلدایــتـــــ ؟؟

 
 

شباهنگ (نیلوفر.ثانی )


 
 
 
محو تماشای توام

 
حضـــورت در خیـــالم ،
انـــگار تـو اینـــجـــایی

چشمـــان ِ مـن ،
محــو ِ تمــاشای ِ نــگاهت مـــیشود
بی خبــــــر میبـــند مـــرا ،
می پرســــــد کســـــــی


غـــرق تماشــــای چه ای ؟نیلوفرثانی ِشباهنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
کوچه ی ما

هرچقــــدر فرامــــوش کنی
عشــــق را

امــــا
هنــــوز هم
آن کوچـــه ی شـــاهد عاشـــقانه های مـــایادش هســـتـــــ......

 

 

شباهنگ- نیلوفر ثانی

 

 

 

 
ایمان من

ایمـــــان مــــی آورم
معــــجزه هایتــــــ

شــــعرهاییــــستـــــــ

که حجـــتــــــ ِ عــــاشـــق شـــدن ِ اســتــــــ........


نیلوفر ثانی
 
موهای پریشانت

 

چه آشـــوبیست در دلـــم
وقتــــی
موهــــایت را پریشـــــان میــــکنی

هــــزار لانه ســـــاخته اند
گنجــــشکهای دلـــم

لا به لای آنــــها ....


نیلوفرثــانی  شباهنگ
 
درختی باشم

کاش درختـــی باشـــم و تــو
گاه گـاهـــی
برشـــاخه ام
بنشـــینی و
از عشـــق بخوانی
و من مســــتانه
بشـــکوفانم
هـــزار برگ و گل
بر انــــدامم ....

 

ن.ثانی- شباهنگ

 
من کیم ....

آشیان امن ِ من

بجز آغوش ِ گرم ِ تو ...؟!

بهارم ،

بجز دستان ِ مهربان ِتو ...؟!

من کیم ؟

همان دلـــباخته ی مـــومن

دلم

برای از تو گفتــــن

جز همــــین چند خط

چیـــزی نمیــــدونه ....

نیلوفرثانـی
- شباهنگ
 
ترک مکن

تــرک مـــکن

ذکر ِ دوســـتت دارم هـــایت را

 بگذار بند دلـــم شود

تــا نرود بی هـــوا.....

 

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 

 
دلتنگی

رویـــــاهای با تو بودنــــم را
آبــــــ بـُــرد
شــــایــد از
چشــــم تــو بــود
که ســــر دلتـــنگی
بــرای دیـــگری
اشــــک میــریخت


نیـــــــلوفر
ثـــــانـــی - شباهنگ

 
آسمان من

ای ســــــر سپـــرده
در دیـــــاری دور
با من بگو

آسمــــــــان آن سوی بیکــــرانگی
مگر چه رنــــگی است
که دل ســـوی ما نمیکنی ؟

آسمــان اینجــا
اگرچه ابـــری و گرفتـــه است
ولـــــی

دلی گـــرم و آتشیـــــن
به انتظــــار تو
نشستـــــه است ...

نیــلوفــر
ثـــــانی(شباهنــــگ)
 
از عشق تو میگویم

گر بنشینم شبی با شعر
تا سحر
یکریز از عشق تو میگویم
ور بیاید خورشید دامن کشان
سر برارم بر آسمان
باز از عشق تو میگویم
از عشق تو میگویم  تا نفس باقیست
تا زندگی جاریست 
از عشق تو میگویم....

 

نیلوفر ثانی (شباهنگ)

 

 
 

شبـــاهت ِ طلــــوع ِ چشـــــم ِ تو
فروغ ستــــــاره ی ســهیل
در آسمــــــان بی ستــــــاره است

بتــــابـــــــ ، بتــــــــابـــــــ
ستـــــــــــاره ام
بـــدان بـــدان
تبــــــــاه در فـــــراقتـــــــم


نیــــلوفـر
ثـــــــانی (
شباهنگ)
 
عاشقانه ترین غزل

عاشــــــقانه ترین
غــــزل ست
دســــتان ِ تــــو
کــه میپــــیچــد
میـــان ِ مـــوهــای ِ مـــن .....
....
.
نیلوفر ثانی(شباهنگ)
 
 
 
حقارت شب پره

من
ســـایه نشین  ِ وحــشت  ِ ســرنــیامدن  ِ انتـــظار   ِ تــو
به حقــــارت  ِ شـــب پره ای افتـــاده ام
که ســــراغ نــور را
از چــــراغهای  ِ ســـرد و بــی روح   ِ خیابانی متروک
میگــــیرد
و شبــــی پاییـــــــزی
در انـــــزوای  ِ تنــــهایی  ِ خـــود
بی رحـــــمانه جــــان میــــدهد و میـــمیرد.....

 


 نیلوفر ثانی(شباهنگ)

 

 

 
طناب عشق

دیــــدار تو کـــه
بسـادگی میسر نمیشود
دل من از سمت تو ،
لحظه ای جــــــــدا نمیشود
پیچیده طناب عشق
بر گردنم مــــــدام
لا اقل ســــایه ات ،
از ســـــرم
دریغ مــــــــدار
زنــــدگی بی حضـــــور تو
لبــــریز عشــــــــق نمیشود
آســـــــمان دل دگــــر
رنـــــگ آبـــــی نمـــــیشود ....


شباهنگ
(ن.ثانی)

 
طناب عشق

دیــــدار تو کـــه
بسـادگی میسر نمیشود
دل من از سمت تو ،
لحظه ای جــــــــدا نمیشود
پیچیده طناب عشق
بر گردنم مــــــدام
لا اقل ســــایه ات ،
از ســـــرم
دریغ مــــــــدار
زنــــدگی بی حضـــــور تو
لبــــریز عشــــــــق نمیشود
آســـــــمان دل دگــــر
رنـــــگ آبـــــی نمـــــیشود ....


شباهنگ
(ن.ثانی)

 
مسیر سبز نگاه تو

در مســــیر ِ ســـبز ِ نـــگاه تــو
قـــدم برمــــیدارم
دراین گـــذر
هــرچـه شـــکوفه ی عشـــق
بنـــام ِ تـــو
باز میـــشـود
عـــطر ِ مـــحبت ِ تو
پیـــچیده در مــــشام
تــا آخــــر ِ این مـــسیر
ای مــــــهربان
بامـن بمـــــــــــان

شباهنگ (ن.ثانی )

 

 
حدیث عشق

بیــــا و یـــک نفــــس با مـــن بـــخوان ،
حــــدیث ِ هجـــر ِ عشـــقی
کــه بـــی تــو

کـــــشیده ام .....


شباهنگ( ن ثانی)
 
 
حضور تو

از ستایش ِ ماه و ستاره
دست برداشته ام
از وقتی
در شبم
تو 
روشنی بخشم شدی
.
.
شباهنگ ن.ثانی
 
شکرانه

شــــــکرانه ی بودن با تــو
تا ابد عاشق ماندن است
صبر بر خشــــــم و قــهرت
حجت عاشــق بودن است
 
شباهنگ(ن. ثانی)
 
غوغای دل

جهنـــــمی بپــــا میـــکند
دلــــــم
وقـــــتی
شـــــــعری بیــــــاید و
تــــو
میــــــان آن نبــــاشــــی...............!

.

.


شباهنگ (نـــــــیلوفر.ثانی)

 

 

 

 

 
شمایل نگاه تو

بر شمایــــــــــل ِ نگاه تو
عشق ،

می بندم دخیل 

به اجابت نذرهایم
از کنـــــــــار ِ دل مـــرو....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
برد تو

اینـــبار هم بُـــرد بــا تو بود
چشــــمانت
دل را تا مــــرز جُــــنون برد
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
رقص با باد

قشـــــنگ مــیرقصـــی
در دسـتان باد
وقتی میــــخواهی
به هرســــمتی که بـــاد میـــرود ، بـــروی
.
ومن
محـــو تماشــــای باد
که چه وقت ســـــوی من می آید .....!!
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
دستانت

هجــــای ظریفــی دارند
دســـــتانت
حــــرف که میــــزنند
هـــزار تــــرانه
از ذهــــن خــــزان زده ام 
 میــــروید.....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)
 
 
 
برگرد

میچرخـــــاندم
حول ِ مــــدار ِ دلتــــنگی ،
زمـــان..
بی تو چه تهـــوع آورست
این چـــرخ و تــــاب
برگــــــــرد
دلـــم
ســـکون و آرام ِ دل تورا
میــــخواهد....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
میشود گاهی ....


میشود گاهی
به دلتنگیهایم سری بزنی
هوای گرفته ی دل را
وصله به  بهار بزنی
میشود گاهی
یادی از گذشته ها بکنی
چراغ خاموش خاطره را
دوباره روشن بکنی
میشود برگردیم
به همان روزهای کودکی
به خنده های از ته دل و تماشای کرمهای خاکی
میشود دوباره قهر و آشتی بکنیم
لااقل اینطور عشقمان را بیشتر بکنیم
میشود دوباره تو باشی و یک دل خوش
وقت گذر یک ستاره هم را آرزو بکنیم

 

شباهنگ (ن.ثانی)

 


 

 
مرثــــیه

میبینی در امتـــــــداد  ِ این انتــــــــــظار طولانی
دگر غــــزلی نیســـــتم
لبـــریز از شـــور  ِ عشــق تو ،
شده ام مرثــــــیه ای ، که ملامــــال ِ درد است......!!!

.
شباهنگ -ن ثانی
 
قلبم جامانده

جـــــاری در نــــگاه ِ تنـــگ ِ پایــــیز
قلبم جایی
میــــان بــــاران و غم پایــــــیز
جــــامانــــده است ..........

شباهنگ (ن ثانی)
 
راویان آنس و الفت

کجاینــــد راویـــان اُنــس و اُلفــــت ،
در حــصار ِخاموشــــان ِ درد و دوری
فانوســـها هم بی چراغ مانـــده اند ،
و دستان خواهـــــش بــــاغ
بی تبســـــم بهـــــار ،
 و ســــــکوت
حـــَرف اول و آخـــر مــــاه است
به بـــــرکه ی منــــتظر
که وعــــده دیـــــدار میــــخواهد ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
 
انتظـــــــــار

انتــــظار..،
انتــــــــظار.....،
جـــامه ای که
از روز ازل
بر پیــــکرم دوخـــــتندُ بر
دلـــــــم
شـــعله اش افــــروخــــتند
و زبهشــــتم تا زمـــــــین
برآتــــش صـــــــــبرم
سوخـــــتند .،..سوخـــــــتند.....!!!
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 

 

 
یه اتفاق ساده

یکی از همین روزهای ِ بی طاقتی ِ انتظار
.
شاید بسادگی ِ یه اتفـــــــــاق
.
بیــــــــــایی و برای همیشه ماندنی شوی....
.
.
شباهنگ ( ن ثانی)
 
بـــرکه و مــــــــاه

بـــِــرکه اشــــک ریخت
وقتـــی مـــــاه را
در بَــرَش تنـــها عـــــکس دید
دل نـــهان کرد از عشــق ِمــــاه
اما چه ســــود هرچـــه بــود نقش ِبــرآب دیـــد
دل تمــــنایی نـــدارد
جز صــــدای همــــدلی هــای ِیـــار
زخـــــم میخـــورد به دل ، داغ داغ
وقتی نباشـــد در مســـیر ِســــخت ِ راه ،
همـــرهی بی تکلــــف تا ســـر قله ی ِ عشق
پـــا به پـــا .....
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
جای خالی

جـــای خــــالی نبــودنت
میکوبـــد بر دلـــم
اگــر نیـــایـــی
همین روزها
ویــرانــــه میــــشود 
این دل تنــــگ منتــــــــظر....
 
شباهنگ(ن.ثانی)
 
شروع تازه

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
.
.

تــو بیـــــــا
.
.
.
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن .....!!
.
.
.
.

شباهنگ(ن ثانی)

 
هوای دل

از تو که نمیشود گذشت
رشته های عشق بسته به گیسوی تو
تمام  هوایی کردن ِدل
خلاصه شده در مستی دوچشم روشن تو

.

.شباهنگ(ن.ثانی)

 
امروز بیا

دل تبـــــــــــــاه شد در وعـــده های آمـــدنت ،
وَعـــده دیـــگر نمیـــخواهم
همـــین امـــروز بیـــــــــا....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
کشف الاسرار

در ســـایه بمـــــــان
مگــــــــــــذار
پـــــــرده از رویــــــــــت بیفــــــــــتد
دل ، هنــــوز
تـــــــاب ِ کشف ِ اســــرار ِ تورا نــــــــدارد ....
....
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
بی سرو سامان

غربت چشـــمانت مرا
اینطور بی خانمان کرد
وگـــرنه روزی مــــنهم
ســرو ســـامانی داشـــتم .....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
برسر مهر باش

عمــــری بسر شد
تو نبــــودی
خاطــــــره زرد شد
تو نبــــودی
تا هَجــــمه ی درد و غــــم ِدوری ،
از پام نیـــــــنداخت
برسر مــــهر باش و برآن باش ،
که بیــــــــایی .....
.
.

شباهنگ (ن.ثانی)
 
نوشدارو

نوشـــــــــــداروی ِ زخم دل ،
از تقدیر ِ تلخ ِ روزگــــــــــار
چشــــــــم روشــــــــن و دستــــــــــان گرم توســــــــت
تا دیر نشـــــده ، وقت دارو
مهــــــــربان بــــــــاش و بیــــــــــــا
....
.
.
شباهنگ(ن.ق. ثانی)
 
شاعر چشمان تو

غـــریب و دلـــمرده است
لحظه های ِ خاکســــتری
تماشـــــایی ندارد
غــــزلهای ِ پـــژمـــردنی
تا طلــــوع ِ شــــعر نو
با من مــــدارا کن
برگرد به شـــــعرهایم
مرا شــــاعر چـــــشمان خود کن

 

شباهنگ (ن.ق .ثانی)


.

 
ترس

در عمـــق این فاصـــله و انتــــظار
ترســـــــم از
دوری بوســــه و دســــتان تـو نیــست
ترســـــــم از
خـــط بــــــطانیســـت که
بر عــــشق بــکشــــــی
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
انتظار

اگر هــــنوز هم
پشـــت به راه پراز فـــانوس ِ رســـــیدن کرده ای
مهـــم نیـــست
همـــین انتــــظار هم نبــــاشد
جــــانم را میــــگیرد بی کســـی ، تنــــهایــی..!!
 
شباهنگ (ن.ثانی)
 
چند شعر کوتاه

1.
قـــَلب مـــرا بـــِکاو
احســـاس مـــرا ببـــین
خــُــلاصه مـــیشود
تمــــــام فلســــفه ی ِ بـــودنــم
در
...خــــواســـتن ِ تــو...
.
.
2.
 
به تو
ایمــــــــــــــان دارم
حَتــــی اگــر
پُشـــت ِ حصــار ِ ســـخت ِ فاصـــله ها
اســــیـر باشـــــی ....
.
.
3.
 
شمع مقـــــصر بود
یا عـــــــشق
که پروانـــه ســـوخت ،
کســـــی نمیداند
همین بس که پـــــروانه
 تا لحـــظه ی آخر
دور شـــمع میـــگردید تا که سوخت ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 
 

 

 
سنگ و صبوری

ســـــنگ اســت که صـــــــبوری میـــداند
،
بــرای آمـــــدنت ، تو بــــگو
.
ســــــــنگ باید شـــــوم
 که صبــــــور باشم
یــا
صـــــــبر از دســـت بـــدهم
تــا
ســـــنگ نشــــــوم ... ؟!!
.
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
باور کن

بـــاور کـــن
بنـــد ِ دلــم
بســـته به مـــــوی تو
ونَبـــــض ِ زنـــــــدگـــی ام
به چشــــم تو ،
اشتیــــــاقـــــم را
اینـــــــــبار
زیر چشـــــــمی نبـــــین ،
دستـــــهایم
گــــــشوده ســـــوی تو ...
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
دریچــــــه

روی دیــوار نـــــگاهت
دریچـــه ای باز میـــکنم

از این دریـــچه  ،
هزار قاصـــــدک  ، از عشــــق خود
ســــمت نــــــگاه تو روانـــــــه میـــکنم
.

بخـــوان پیــــامشان
ببـــین احســاســــشان
،
قـــلب خود را همــــراهشان
سوی تو حـــواله میــــکنم ...
.
.
شباهنگ(.ن ثانی)

 

 

پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
عشـــق

 

عشق
چیز مبهمی نیست
همین بارانیست که
از چشم تو میبارد
وقت دلتـــنگی ِ دستهای من ....
....
.
شباهنگ (ن..ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
جواب

جوابی از تو نیامد
وقت ِ ویرانی ِ دل
وقت ِ دلتنگی ِ دستهایی که
تورا میخواست ....
پروانه در آتش سوخت
پر پر گل ، رها در باد
گله ای نیست
تو با آرزو های خود
خوش باش ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چشمهایت

چشــم هایت را بــتکان
واژه ها
هجــوم آورده اند
سوی تو ...!!


.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سکوت

هزار شعر و ترانه
مانده در دلم
اما تورا که میبینم
سکوت میشود
همه آوازم
چه ریخته ای در چشمهای زیبایت
که ساکن میشود
در این هیاهو
دلم

.

.

شباهنگ (ن. ثانی)

 

 

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
رویش

پیچ در پیچ ِ گیســـوی بـــاران
تــو را میــــجویم
بر کویـــــر دلــم بـــبار
تا چـــو جـــــوانه ای
ســــر از خـــاک برگـــــــیرم
.
.
شباهنگ (ن ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
زندگی بی عشق

جـــهانـــی بـــی تـــو
ســـوت و کـــور است
آغـــــوش ِخــود بــاز کــن
زنــدگــی بــی عشـق ِتــو
هیـــــچ و پــــوچ اســـت ....
..


.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حکم آزادی

انتـــخــابــی نـــدارم
مـَحـــکوم شـُــده ام
در حــــصار انتـــظاری طـــُولانــی
.
حُــکــــم آزادی ام تــوئــــی
... .
.
بـــَـرگــــرد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
درخت

درختــــی که ایســـــتاده در بــرابــر باد
امـــــیدوار به بــــــهار
به بـــارش بــــاران
به تقـــــلای گنـــجشکهای جــوان
درختـــی میــــان کویــــری برهــــــوت
بی تمــــــــاشای رود
بی کـــــــــلام با مـــــــاه
هنـــــــــوز یاد دســـــــــتان توست ....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوزخ و بهشت

نـــــگاه تو آتــش و شـــرربار
دســـتان تو سرد و زمســـتانی
با من چه میـــکنی ...،
ســــرگردانم میان
دوزخ و بهــــشت
... .
.
شباهنگ (ن ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فـــــــــــــــردا

فــــردا
میتــــواند
ســـرشار از
شوق نـــگاهت باشـــد
یا لبـــریز از
غـــم تنهــــــایی
بــــــیا
فــــردا را
تــو بســـاز..
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نگاه تو

نــگاه تو،
تجـــلی بـاران ،
چــرا دریــغ ،
بر جان خسته ی من
ببــــار...

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 

.

 

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
قلب من ....

ازمــن که گـــذشتی
قلبـــم افـــــتاد و شــــــکست
خـــورده هایش را
امــــــا
.
.

جمع کردم
.
تا درپـــــای تو نـــــرود...!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٤)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۱)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٥)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱)
عشق4(۱٧)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱٠)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧