آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


دست مرا بگیر

دسـت ِمرا بگیــر
و از آتـش ِاندوه و ُتنهـــایی
عبـور بـده

گلســتان میشـوم
وقتی
تو همـــــراه ِ من باشــی ..
.
.
نیلوفرثانی

 
فاصله

از مـن تا تـو
یک نفس فاصــله نیـست
از تـو تا مـن
امــا
ســالها فاصــله َ ســت...
.
.
نیــلوفر ثـــانی

 
تیررس نگاه تو

 
 
خسته ام

 
 
در من زنی ست

در مـن زنـی سـت که
از وقتــی رَفتـه ای
تــارو پـود وجـــود ِ مرا
هرروز
ازهم میشــکافد...
.
.
نیلوفر ثانی

 
شاعر ِ پرنده

دیواری شدی سخت ، سرد
بی هیچ روزن وُ پنجره
خفقان احساس و ُ اسارتی کشنده
آوازم گرچه سکوت شد
اما
دوبال شعر دارد این شـاعر ِپــرنده


نیـــلوفر ثانی

 
ماه میشوی در دور دست

افتاده ام در چــاله ای انگار
امید نجـــاتم
تنها بدست تــوست

تو امـا هـرشــب
عبــور میــکنی از مــن و ُ
مــاه میشـوی در دوُردسـت ...

.

نیلوفر ثانی

 

 
روی ماه خدا

اگر بیـــایی
زشـــوق
چوکــودکـی،
ایســـتاده بـر ِپنــجه ی ِپـا
درآغــوش میکشـــم و ُ میبوســـم ،


روی ِ مــاه ِخـــدا...

.
.
نیلوفر ثانی

 
پاییزی دیگر گذشت

پاییز ِتلخی دیگر
بی تو ، گذشت
اینک درآستانه ی زمستانی سرد و سخت
زنی خسته ایستاده
که می ترسد
تا بهار دوام نیاورد
حجم سینه اش را ، لبریز،
سردی ِیآس
پر کرده....
.
.
نیلوفر ثانی

 
از وقتی رفته ای

از وقتی رَفتــه ای
زَمین دل َ ش گرفته ست
پیداست از مرثیه های آســمان و گریه های ِمُــدام ِابر
بیا و با صدای قدمهای َت
این تعزیه خوانی را تمــام کن
ماه دل َش تنـگ ِ یک لبخنــد است ....
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
من و پریشانی باد


مـــن و پریشــــانی بــــاد  ،

هـــر دو  را
چه بـــی رحــــمانه

عاشــــق کـــرده ای ...

.
.

نیلوفر ثانی

 
معطل یک بوسه

لـَب که میگشـــــــایی

دِل تــوی  ِ دلـــم نیـــســت

مُعـــَطل  ِ یــک بــُوسه میـــمانم...!!
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
جولان آخرین شقایق

این در به در گشتن ها
این جستجوی ِ بی وقفه ی ِمکرر
میدانم
روزی نتیجه خواهد داد
و فصل زرد و پاییزی
ولحظه های بی رویش نگاه تو ،
گُل خواهد داد
میدانم چراغ فسرده ی ِاین خانه
شبی روشن خواهد شد
و نبض حیات
براین پیکره ی ِ سراسر مُردگی
دوباره راه خواهد افتاد
میدانم
تماشای تو در افقی روشن
ممکن میشود
وحضور تو تا جولان آخرین شقایق
ماندنی خواهد بود،
میدانم...

.

نیلوفر ثانی

 
موریانه ی تنهایی

وقتـــی آمدی
بایــد دوبــاره 
بســـازی َم

خـــانه ای که مـــوریانه اش
تنهـــایی ست
از پای بـست ویـــران ست ...

.

.

نیلوفر ثانی

 
کمانه ی تیر

در مَن
کمانه کشیده َست
تیـری زچــشم ِتــو


آری بــزن
این دل ، تنــها نــشان ِتــوست ...

.

نیلوفر ثانی

 
بند عشق

عشــق که در بنــدم نــکرد ،
پــس چــرا هــرجا میروم
باز
ســوی ِتـو برمیــگردم...

.

.

نیلوفر ثانی

 
رفت و آمد ها

کاش " رفـت و آمــد ها "

همیــشه باهم باشـــد

این رفتــن ها

آمدن

داشـــته باشـــد....

.

.

نیلوفر ثانی

 
از شب باکی نیست

این شب
هزار سال طول بکشد
باکی نیست
تا چشم های تو
در قاب نگاهم
باقی ست ....

.

.
نیلوفر.ثانی

 
رد پای تو

راه میروی

در طول و عرض ِ زندگی َم

و َ رد ِ پای ِ تو
دست مایه ی ِ شــعرهای َم

میشـــود...

.

.

نیلوفر ثانی

 
چشمهایت

آتــش ِقــلب َم
رُو به خــاموشی ست

چشمهای َت را
در خرمن چه کس
انداخته ای ؟
.
.
نیلوفر ثانی
 
رد شدی و رفتی

اینجا

کسی

برزمین افتاده

تو با خاطراتت

از رویش

رد شدی و رفتی 

.

.

نیلوفر ثانی

 
درخود مرده ام

از وقتـــی که رفتن َت در مـن

ته نشـــین ِتنـــهایی ها شد

نـــگاه نکن نفــس میکشــــم

من روزهـــاست درخود مـُــرده ام.نیلوفر ثانی

 
چه بخوانمت

چه بخوانم َت

که تو
چنان مقدسی
میترسم
بی حرمتی شود

نامت ببرم

.

.

نیلوقر ثانی

 
آخرین رشته ی پیوند

آخــرین رشته ی پیوند را
پـــاره نکن
بیــا و ُ ایـن شــعرها را
بـــخوان...
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
بهشت تو

زَنجــیره ی ِ رویــاهای ِازلــی
مــرا جُــز به بهشــت ِتـو
نمــی رســاند
ای آرزوی محــقق
میتــوان بــا تـو
در زَمیــن هـــم
آســــمانـی بــود ...
.
.

نیلوفر ثانی

 
بذر تو

بادی
بذر تـو را
در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این
ریشــه ی قطــورـ دلــدادگی
وهـــزار جــوانه ی ِ شــکفته از یـادَت
.
.


نیلوفر ثانی

 
نت گمشده ی من

تو آن
نُت گمشـــده ای
بیـــایی
کامــل میــکنی
آهنـــگ زنــدگی َم را..
.
.
نیلوفر ثانی

 
باران

بــاران
مَــرهم زَخــم ِزمیــن َست
از دوری آفتـــــــــاب
.
.
نیلوفر ثانی

 
غزل زیبا

تـو آن غـــزل
همیــشه زیبــــایی
مَــن
آن شــعر بی قــافیه ی دور افتــاده
.
.
نیلوفر ثانی

 
دل هوایی

دل هوایی ات یکجا بند نمیشود
هرچقدرهم بخواهی بمانی باز نمیمانی
گاهی نمیدانم
از اول آمده بودی یا الان میخواهی بروی ....
 
نیلوفر ثانی
 
 

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
گنج

درون سینه ی ما
کسی بجز تو در نمیگنجد
مرو ازسینه ام بیرون
که گنجی چونین دیگر
درون ما در نمیگنجد

نیلوفر ثانی

 

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خواب

خواب را بهانه میکنم

که تورا بخواب ببینم

زشوق دیدن تو در خواب

میرود زچشمانم هرچه خواب است

 

نیلوفر ثانی

 

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
وقتی یادت میرود...

وقتی یادت میرود
این روزهای ِ سخت ِ بی ساز و ستاره را
به لبخندی هموار کنی
وقتی یادت میرود
عطش ِ تشنگی ِ بی آب و شراب را
به جام چشم مستت
سیراب کنی
دیگر چه جای گله ای !!!
هرچه میماند خلاصه در یک کلام است
بسلامت ...!!

.

.

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سفر

توبره ی شعرم را برداشتم بروم
سفر مرهم زخمهای کاریست
از شهر که دور شدم
دلم تکید
توبره ام افتاد و شعرها بیرون ریخت
گریستم بحال زارم
باز دلم از تو دست نکشید ،نکشید

 .

نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
مرثیه ی انتظار

از تو نوشتن

وقتی سخت میشود

قلم در اندوه بی واژگی

میمیرد

چروک شده است ذهنم

از خشکی لحظه های تنهایی

وقتی حتی

بیاد آوردن لبخندت

دشوار شده است

کاش خبرم میدادی

این مرثیه ی انتظار 

کی تمام میشود ؟ 

 

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
پاسوز

پاسوز من شده اند خاطراتمان
هرروز از سر تا به ته
مرور شان میکنم
خیره میشوم به رد پاهای تو
به حضور پر لطفت
شاید این بغض ِ تلخ ِ دلتنگی
سر باز شدن بگیرد

 

نیلوفر ثانی

 
نگاهم کن ، صدایم کن

 

نگاهم که میکنی
به خلسه میرود این دل مشتاقم
صدایم که میکنی
به یغما میبرد انبوه سکوت سنگینم
با تو بودن
زیباترین ترانه ی ناب زندگیم
تا میتوانی
نگاهم کن ، صدایم کن
تا نفس هست، برایت
غزل غزل عاشقانه مینویسم

 

نیلوفر ثانی

 
اقاقی

 

بیا از سمت اقاقی ها رد نشویم

پاگیرمان میکنند 

به نشئه شدن میان آنهمه

عطر خوش  ِ خاطره

که از خوشه های آویزان اقاقی

ریخت میان احساس و ادراکمان

و ابدی شدیم به پیمانی نامکتوب

و انبوه دیوانگی شعله کشید بر جانمان

بیا از سمت اقاقی ها رد نشویم

از این دیوانه تر  ، دیگر،

هیچ کجا راهمان نمیدهند .

 

نیلوفر ثانی

بهار 90 ،فصل شکفتن اقاقی ها

 

 

پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تورا پس خواهم گرفتتورا از خاطره ها پس خواهم گرفت
تورا از کنج خاک گرفته ی قاب ِ شکسته
از لحظه های شادی و آرامش
به این روزهای بی چراغ و ستاره 
دعوت خواهم کرد

من تورا به آسمان تارم
خواهم آورد و چشمانت را
فانوس خلوت تاریکم خواهم کرد
من تورا از سهم روزهای بی تو بودنم
برخواهم داشت
و قسمت تمام عمرم خواهم کرد
فرشته ی مهربانی ها
یقین بدان
من تورا حتی از بهشت
پس خواهم گرفت .

.

چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار در پیش است

 

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com


 

اگر از باد پاییز

اگر از هجوم سرد زمستان

اگر از تنهایی و غم

شکستم

 چه باک بهاری برای

دوباره جوانه زدن

در پیش است

 

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سوختنم میخواهی؟

سوختنم میخواهی

گـُر گرفتن های پی در پی....؟!

مگر پیدا نیست

چه داغی بر جگر دارد

این دل خاموش  بی امیــــــــــــد ؟

مگر نمیدانی

چه ناتوانم در نگاه گرم و خواهش ؟

سوختنم میخواهی..؟

دل در جــــــــدایی سوخت ،سوخت ...

در حصار نا مــــهربانی ،

تنها و بی یاور

چشــــم بر آسمان دوخت ...

.

نیلوفر ثانی

 

 

 

 

 

دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تمرین عشق

 

 

 

نام تورا هرروز مشق میکنم

به امید انکه

بر دلم دوباره سری بزنی

مدام تمرین عشق میکنم

 

نیلوفر ثانی

 

 

 

یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خوب است که تو هستی

ویران که میشوم

دنیایم تمام میشود

در پس دنیایم

خوب است تو هستی

که مرا دوباره آباد کنی

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
انتظار

 

  این بغضی که میخورد ذره ذره مرا
این سکوتی که له میکند مرا
در اوج دلتنگی ست
در عمق ناپیدای خواهش دستان  توست
در جستجوی لحظه های نابی است
که خفته در نگاه توست
واپس کشیده ام از هرچه شادیست
انتظار مانده است 
انتظاری که فقط منتظر امدن توست
پس کی می آیی ....!!!

 

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سهم من

 

این شد سهم من

از آنهمه  فوران احساس و خواهش ؟

رد شدن و بی اعتنایی

در عمق سوخته ی یک نامه ؟

این شد سهم من

از عهدی که بستیم ؟

رفتن و پشت کردن

بی کلامی

حتی نگاهی

چشمی که بروی هم بستیم

تا نبینیم ، تا ندانیم ؟؟

این شد سهم من

لحظه های خاکستری بی تو بودن؟

آری این سهم من هست ،

زندگی اما همچنان جاریست....

 نیلوفر ثانی

 

 

 

پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس