آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


فانوس چشم تو

فــانوس چشــم ِ تو
اگر که نبــاشد
گم میشـوند در دریـای جنــون و کلام ،
عشــق و واژه هــا ..


نیلوفر ثـــانی

 

 
مرزی نیست

مـرزی بیـن مـا نیــست
همیــن که مـن تمــام میـشوم
تـو آغـــاز میشــوی...
.
.
نیلوفر ثانی

 
آتش من

کمی از مـن دورتر بـایـست
این آتشــی که افـروخته ای
هردویمان را میسـوزاند
.
.

نیلوفر ثانی

 
مشق هر شب

منــکه هر شــب دوره میــکنم این مــشق را
اما تو یــادت بـاشــد
عــشق در دوُری دستهــایمان
عطش َ ش بیشـتر میــشود
نه آرام تر ....
.
.
نیـــلوفر ثانی

 
تشنگی

تشنگی را از یاد برده ایم
دستی که میخواست
عطشمان را فرو بنشاند
تمام رود ها را
گل آلود کرد و رفت ....
.
.
نیلوفر ثانی

 
مجسمه سنگی

خنــده ام را که بـُـرده ای
اشکهــایم را هم ببـَر
شاید مُـجسمه ای باشم سنـگی ،
عبـرت آموز آنــانی که
عشــق را
شــیرین پنداشــته اند ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
پیوند شعر

ســاقه ام را
به شـعر، پیـوند زدنـد
این ست برگ برگ
واژه می روید از تنـــم
.
.
نیلوفر ثانی

 
دوباره سبز میشوم

باد سرخ جــدایی
زندگــی را از یــادم میبرد
اما هنوز هم با طلــوع ِ نــگاه تو
از پس یک رویــا ،
جــوانه میزنــم
هرچقـدر ویران ، هرچقــدر شــکسته
به اعــجاز ِبـودن با تو
ازخـاک دوباره میروُیم
دوبـــاره سبز میشوم ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
سوی تو برگردم

باد می آید و من ِ بی تورا
هزار فرسنگ
دورتر از آخرین لبخند تو
پرت میکند
نخ عـــلاقه را بکش
تا باز سوی تو برگردم ...


نیلوفر.ثانی

 
وعده بهشت نمیخواهم

 

وعده ی ِ بهشت نمیخواهم
مرا
از این جهنــمی که ســاخته ای
بیرون بیـــاور..
.
.
نیلوفر ثانی

 

 
قصه ی امروز مــا

در رویـاروُیی شبــی تــاریک و ُ تـار
حتــی مــاه
به دلجویـــی نبــود

فـانوس کـم ســوی ِآویختــه بر درخـت ِخـــاطره ها
تقـــلای ِخورشـــید میــکرد ،
امـــا نبـــود

آتــش شـــعله ور بر دشــت جنـــون
به سیــلاب جــدایی خــاموش شـد

قصّــه ی امــروز ما ،حادثه ای عــبرت آموز بـود ،
امـا چه سـود ...
.
.
نیــلوفر ثــانی

 
جان میدهم زدوری دریایت

حیات َم خلاصه در چشمان ِتوست
تو ناز میکنی و ُ من ، هر دَم
جان میدهم ز دوری دریای َت
.
.
نیلوفر ثانی

 

 

 
مرز بین ما

مـرزی بیـن مـا نیــست
همیــن که مـن تمــام میـشوم
تـو آغـــاز میشــوی...
.
.
نیلوفر ثانی

 
سنگ انداختن های تو

سـر به سـر پرنــده ها نـگذار
سنــگ های َت را
بازهــم
پیـش ِپای ِمـن بینــــداز ...


نیلوفر ثانی

 
آئینه می گوید ..

تو نرفتــه ای
این را آئیـنه ای که
هنوز هم
تــورا نشــان میــدهد
میــگوید ....
.
.
نیلوفر ثانی

 
کار عقل و دل

عاقبت چشـــم انتـــظاری ، جز دل تنـــگ نیســـت
نیــــا دیگر کســــی منتـــــظر دلی سرد و ســنگ نیســـت
شــــعرها میســـرودم برای روز دیـــدار ، امــــا
چه ســـــود این همه شـــــعر گویـــی جز جفـــنگ نیســـت
برگـــرد و بـــرو از این دل خســـــته ی بی قــــرار
کار عقــــل و دل انگار چــــیزی بجز جـــــنگ نیســـت

.
.

نیلوفر
ثانـی

 
در سرم حرف میزنی

بجای تمام ِ حرفــهایی که
نگــفته رفتــی

حــالا

مـُــدام در ســرم
حَـــرف میـــزنی ..
.
.
نیلوفر ثانی

 
قلب شعر

در بَـطن هر شــعر ِعــاشـقانه
قلبــی که می تـَپد ،

تویــی ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
شورش دل

هرچه تو ســکوت میکنی
شورش من بیشـتر َست
آتشفشــانی که
دل ِ مذاب
بیرون می ریزد
.
.
نیلوفر ثانی

 
دل دل نکن

دل دل نکن

پرنده ای که پناهش
فقط
دستان ِ من باشد

پـَر نمیدهم ...

.

.

نیلوفر ثانی
 
معترض

نـَبودَت ، از مـَـن

مُــعترضی ساخته َ ست

تــحـَصـن کـُننده ای

در حــیاط ِانتـــظار .....

.نیلوفر.ثانی
 
 
 
 
پروانه ها

به تــو که فــکر میــکنم    

پــروانه هــا     

دورم میــگردند...

نیلوفر ثانی
 
 
 
شب و خیال تو

چگونه بخـــوابم
شــب ها دراین خـــانه
خیـــال ِ تـو
راه مــی رود
نشســـته ام به کمــین
نگــذارم دیگـــر بـرود.

.

نیلوفر ثانی

 
برگرد

ایسـتاده
در حـضور ِ خاطراتـی مبـهم  وُ دور
حوض ِدیــدار را
پر آب می کـــنم
در وسوسه ی چشم ِ باز ِ بیــداری هـا
هجوم ِ اندوه را
خـــواب می کنــــم
محض دلتنــــــگی ِ این دل و شمعــدانی ها
برگــرد
اینــروزها به ســختی
مــرگ را
جــواب می کنــــم

.

.

نیلوفر ثانی

 
سهم دستانت

موهــای َم را بســـته اَم
ســهم ِدستــان َت را
به بــاد
نــخواهم داد ..

.
.
نیلوفر.ثانی

 
گره دستانمان

گــِره دستان َت بر دستان َم
ای کاش
کـــور میـشد
دست های َت از دست های َم
هـــرگز دور
نمیشد ....

.
.
نیلوفر ثانی
 

نایت اسکین

 

 
خود را به تو می رسانم

رفتـــه ای ، امــا
میخــوانم َ ت در شــعری
می نشانم َت در واژه هــا
اینــگونه
خود را به تــو مــی رســـانم....
.
.
.
نیلوفر ثانی
 
 
یادت نمی آید ....

مرا پَــرتاب کرده ای
در دل ِ فراموشــی ها
آنچنــان دور ، دور
که حتــی
نام َم ببــرند
یادت نمی آیــد ....

.

.

نیلوفر ثانی

 

 

نایت اسکین

 
درد مشترک آدمها

تا کوچ اینهمه رخوت و تنهایی
به شانه ی کدام مهری میتوان آویخت ؟
و دست کدامین مهتاب را
تا پیوند طلوعی دیگر
میتوان  گرفت؟
پرسه ی بیهوده ایست
این حوالی
رخوت و تنهایی
درد مشترک  آدمهاست ...

.

.

نیلوفر ثانی

 
چند تیک تاک دیگر

تــو و ُ جـان ِخـــدا
با من بگو
تا آمــدن َت
چنــد تیـــک تــاک دیگر
مــانده ؟!نیلوفر ثانی
 
 
انعکاس تو

انــعکاس ِنور
یعنــــی
انعــــکاس ِتو
مــکرر میشود درمــن
ردّ ِ نـام ِتــو
دیــده بُــریده ام
از آســـمان ِتــار
روشــن شـد دلـــم
از روی ِ مــاه ِتــو

.
.

نیلوفر.ثانی

 

 

a9288__.jpg

 
 

 
بذر محبت دستان تو

از دسـتان تو

هر آن که میــچکد

بــذر ِمحبّتــی

از قــلم َ م میـروُیـد

شــعر وُ تــرانه ای

.

.

نیلوفر ثانی

 
موسیقی دستهای تو

موســیقی دلنــوازی ست

دســـتهای ِتو

وقــت ِ نوازش موهـــای ِمن

.

.

نیــلوفر ثــانی

 
شمایل زنی در قاب

تماشای درختان عریان بی برگ ِ پاییزی
در چهارچوب پنجره
شمایل زنی ست
در قاب
که موهایش همه ریخته....

.

.

نیلوفر ثانی

 
زمین بیهوده میچرخد

زمیـــن بیـــهوده میچرخد
وقتــی قــرار نیــست


مـن به تــو
برســـم...!
نیلوفر ثانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس