آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


اردی بهشت بی نگاهت

اردی بهشت

بی نگاه َت جهنــــم َ ست ..


نیلوفر ثــانی

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
تو رفتی

کسی
روی نیمــکت پارک
هم مرا فــراموش کرد
هم کتــابش را
امــا
دلی ســاده را
باخود بــرد ...


نیلوفر ثانی

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
تقویم پس از تو

بـعد از رفتن َت
در مـَن
تقــویمی جــا مانـده ست
که هر روزش
به اتفــاق تو
خــط خورده َ ست ...

نـیلوفر ثانی

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
چشم خورشیدی تو

این افـق روشــن
از دو چــشم خورشــیدی تــوست
ســتاره ها مــی رقصند
تا وقتــی
تو بتابی ....


نیلوفر ثـانی

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
درنای دل

باید اینبار کسـی
جــای تو بیـاید
که دُرنــای دل َش
تا هرگــز
قصــد کوچ نکنــد ..


نیلوفر ثانــی6819e8f8db377bbd51e86b1c1b03bbd1-425

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
رسم عشاق

قـــلم درخون باید زد و  ازعشـــق نوشـــت
رسم عشــاق همــین ست دگرهیــچ مگو

نیلوفرثانی

دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار خزان زده

به ســاقه ی ِخشــک ِدل َم
کســی شـــکوفه ای نـزد

دریغ این بهــــار هــم
همـان خــزان زرد ســــت ....

 

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
مرا ببوس

مرا ببـوس ، بـی درنـگ
روزگار در کمین رُبودن سهم بوسه های ماست
و عشق
مُعـطل ِجاودانــگی


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
سوزنبان پیر

سوزنبــان پیــری شـــده ام
که نه امید از آمـدن قــطار می بُـرَد
نه دل از کنـجِ ایســتگاه متــروکه اش ...


ــــ نیــلوفر ثانی ــــــــــــ

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
در وفور تو

از ان سوی ِ دوری
بــــیا
تا در وفور ِ تــــو
ســـبز شـــوم
با عبــور از حـــصار دلتنــگی و تنهــــایی
در دست های تو
تکثیـــر شوم ..

نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
حق کلمات

حق را از کلماتی میخواهم که
ناعادلانه
نام تورا می بلعند و
عشق را حاشا میکنند ..


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
یادت هست؟

راســتی یـادت هـست ؟
شوق ِچشــمان تـو
مـرا به زمــین کشــاند
سیب بهانه بود
در بهشـت کسی
در انتــظار من نبود...


نیلوفر ثانی

پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
حسرت بی پایان

این حسرت بی پایانی ست
تو باشی من نباشم
به تماشایَ ت


نیلوفر ثانی

یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
تلخی نبود تو

دیگر هیچ کافه ای در شهر
اعتبـــاری به حالم نمی دهــد
میدانــند
هیچ قهــوه ای
تلــخ تر از
بی تو بودن ، نیســـت ...نیلوفر ثـــــــانی.

یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ | پيام هاي ديگران ()

 
پیوند قلب من و تو

پیــوندی ابدی ست
میان قلب من و ُ
چَشــم های ِشــعله انـگیزَت
پــروانه ای که میســوزد
در آتش اشـــتیاق ...نیلوفر ثانی

 
فراق

از تو که میگویم
شعر زخمی میشود
خون سرخی میریزد از واژه ها
به اسم فراق...


نیلوفر ثانی

 
هزار سال نوری

باورش ســخت ست
ســهم تماشــایِ مـن از تـو
ســیاره ی کوچـکی ست
هـــزاران ســالِ نوری ،دور افتــاده
از خورشــید درخشــانی چــون تــو

نیلوفر ثانی

 
پنجره ی بسته

شــرحی از من مــانده بر سرنوشـــت ِتو
نســـیمی که آمــد بــرود
به پنــجره ی ِبسته ی ِتـو
خــورد و ُ مُـــرد...


نیلوفر ثــانی

 
زندگی را بدویم

بیا کمــــی زنـــدگی را بدَویــم
شــاید
از اینهــمه غــم و دلتنــگی جــلو بزنیــم..!


.
نیلوفر ثــــانی

 
اخم ها و شوخ چشمی هایت

اخم هایَ ت امتــداد نفــس ست
وقتــی با شــوخ چشـمی هایَ ت
هــوای اطرافــم را
آتــش میـــزنـــی ....

نیلوفر ثانی

 
سین سفره ام

سین ســــفره ام
بی تو ناقـص ست
عیــدست بیــــــا بمـــان ،
"ســـــــــاقی " ترانه هــا

نیــلوفر ثــانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
شب آخر زمستانی

این شـب آخر ِزمسـتانی
به بــهـار نمی رســد
اگـر
پرستوی نــگاهت
به دلم کوچ نکنــد


نیلوفر ثانی

 
بهار تو

من به شوق لمس سرانگشت های تو
عاشق تمام شکوفه های بهار شده ام
آیین جدیدی ست دوســـت داشتن تو
بهار را از دســـتان خدا ربــوده ام

نیلوفر ثانی

 
کثرت درد ها

کثرت دردها
از ما رویین تنی ساخته ست
که خوشی ها را
دیگر حس نمیکنیم

 

نیلوفر ثانی

 
چشم های تو

چشم های تو
همیشه بهارست
هم جنگل سبز داری
هم باران ...


نیلوفر ثانی

 
ارتفاع نبودنت

این شــعرهای کـوتـــاه
ارتفـــاع نبـــودن َت را
کــم نمیــکند
امــا
زخـــم های مـــرا
شـــاید مرهـــمی ...

.نیلوفر ثانی

 
لنگ چاشنی لبخند تو

اینروزهای ِگس وُ دلمرده
لنگ ِچاشنی لبخند توست
کاسه های روزمرگی هایمان را
نعمتی ببخش
کمی لبخند برایمان بریز ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
شعرهای مشقی

شعرها و نوشته هایم
مشقی شده اند انگار
در دل تو دیگر اثر نمیکنند ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
بسته ام به عشق تو

خوب َست بسته ام به عشق تو
بر لب پرتگاه جنون
ایستاده َ ام
.
.
نیلوفر ثانی

 
بیداری یعنی تنهایی

به اشتیاق تعبیر رویاهایمان
به بیـــداری دل ســپردیم
غافل از اینـــکه این روزهـا
بیــداری یعنی تنـــهایی ....
.
.
نیلوفر ثانی

 
خنده ی تو

من کشته ام به تیر نگاه تو
خوب ست با خنده ای
جان تازه میدهی ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
دیوار و پنجره

تو برایم پنجــــــــره بودی
چــرا
هرطرف میــروم
دیـــــــــوار ست ؟؟


نیلوفر ثانی

 
دامنه استواری تو

بردامـنه ی اســتواری تـو
منتــظرم
فوران عشــق باش و بر مـن ببــار..


نیلوفر ثانی

 
دلهره ی شهر

دل دل وُ دلـهُره ی ِشـهر ،
چه بیـــداد میــکرد
خَــبر آمدن َت ،
سِرّ ِ عشّـاق
هویدا میــکرد ...نیلوفر ثانی

 
سخره عشق

سُــخره گرفته است مــرا
عشـــق
آنی
چو به فــرازم میبـــرد ،
دمی بعد
فـــرودم مـــی آورد .!!
.
.
نیلوفر ثانی

 
چشم های بی دریغ روشنی

چشم های بی دریغ روشنی را
به تاریکی شب سپرده ایم
دستهایمان مامن
حجم انبوهی از تنهایی ست
و عشق آوازی ست
که برلبان ِعصر ما
نخوانده ، فِسُـرده ست ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
نذر چشم هایت

از دریچه ی چشم تو دیدن ، هم
زیباست،
شاعری که شــعرهایش را
نذر چشــــمان تو میکنــــد ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
نقطه عطف

عشق ِ تو برمن محیط
من ای کاش
نقطه ی عطف َ ت بودم ...
.
.
نیلوفر ثانی

 
واقعه چشمان تو

از یاءس و ُ دوری خسـته ایم
به یک اتفاق خوش دلبسته ایم
واقـــعه یعنی چشمان ِ شما
با نگاهی به تاریخ پیوسـته ایم
.
.
نیلوفر ثانی

 
پچ پج عاشقی

من و خیال َت
به تن خسته ی ِ این خیابان زده ایم
بین درخت ها
پچ پچ عاشقی ما هست هنوز
.
.
نیلوفر ثانی

 
بهانه خواب

دیگر خواب را
برای دیدن َت
بهــانه نمیکنم
این خــواب ها تنــها
آمدن َت را
عَقب تر مــی انـدازند..
.
.

نیـــلوفر ثانی

 
باران بوسه

هوای ِعشــق گــرفته ست
لـب بـاز کن
بـاران ِبـوسه میــخواهد
بـرکه ای که رَگ حیــاتش
دســت ِتـوسـت ..
.
.
نیلوفر ثانی

 
بی هیچ ردی

رقت انگیز ست
حال ِمردی که هنوز
در خاطرات قدیمی
رد دوست داشتن زنی را میگیرد
که بی هیچ ردی
گذاشت و رفت ....
.
.
نیلوفر ثانی

 
تاراج

چشمـــهای َ ت

به تاراج برده ست
دل های ِ سرکشی
که مغلوب هیچ جنگی نبوده اند ....نیلوفر ثانــی

 
مین های پای چشمانت

چشمــــان َت تا ابد
مال ِ من ست
با بوسه پای ِشان

" مین " کاشــته ام ...

نیلوفر ثانی

 
از این خانه مرو

از این خانه مرو
که چراغ این کومه ی غریب  ، از چشمهای توست
و عطر محبتی که ستون دار خانه ست
از این خانه مرو
بی تو مرگ سایه می اندازد
بر دیوار و پر میکشد پشت پنجره

همان پنجره ی عادت کرده به نگاه تو
و دست میاندازد به اندوخته هایمان
به همان سادگی و عشق
به همان طاقچه ی لبریز آرزوهایمان
خانه گرچه در باد و طوفان ست
گرچه میلرزد از بارش سهمگین باران اما
توکه باشی جای من امن ِ امن ست
دلم در پناه ِ اغوش تو گرم ِ گرم ست
از این خانه مرو ....

.

.

نیلوفر ثانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس