آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


ذره ذره شعر شدیم

ما اندوه فاصـــله  را 
به غــایت مسـافران غریب 
گریسته ایم
ما سررشتــه یِ عشـق را
در همهمه ی هزار پرسش وچرا 
گم کرده ایم  
و امـروز
تا آواره گی ِبی مرزی ِ دلتنــگی
پیش رفته ایم 
ما در نبود ِکسـی که پایِ مــاندن نداشت 
هر روز ، ذره ذره شــعر شده ایم
و پروازی را تجربه میکنـــیم
که تنــها ، رنگ دیــوار هایش آبـی ست

 

نیلوفر ثانی
شهریور92

 

 
زندگی را بدویم

بیا کمــی
زنـــدگی را بدَویــم
شــاید
از اینهــمه غــم و دلتنــگی
جــلو بزنیــم..


نیــلوفر ثانی

 

 
دلتنگ من باش

کمی دلتنــگ ِمن باش
این حـادثه بی عشق
خاطره ای غمــگین ست....نیلوفر ثــانی

 
تلاقی کن با من

 

تلاقی کن با من
چون ابری با ابر
بردلتنگی این شهر
باران شویم و
عشق بباریم

 

نیلوفر ثانی
مهر92

 

 
برف در آئینه

 

تو نیستی و ُ

هربار

با نگاه به آئیــنه

برف سنگینی میبــارد


نیلوفر ثانی

 
زندگی را بدویم

بیا کمــــی زنـــدگی را بدَویــم
شــاید
از اینهــمه غــم و دلتنــگی جــلو بزنیــم..!


.
نیلوفر ثــــانی

 
رود بودم

من آن رود بـــودم،

درآرزوی دریــــا،

افســـوس شــد سهــمم ،

جــــان کندن

میـــان صحــــرای ســـوزان.نیلوفر ثانی

 
منصفانه نیست

این منصفانه نیست

که تو

چون عابری میگذری و من

در فریادهای دلم

از نام تو

برای همیشه کر میشوم .....


.

.

نیلوفر.ثانی

 
فرسوده ام

چه فـَـرســوُده ام

در گامـــهای ِبــی خیــــال و ُرویــــا
در چـَـرخش ِدوّار و ُ بــی شــورش ِذهـــن

در راهـــهای ِبــی چــراغ و ُمــــاه 

در وزش ِبی مــــقصد و ُ بـــی ســـکنای ِخــــاطره

خـــُصومتــی گریبــــانـــگیر ،
نـــبضم را گرفتــه ست  ، دنیــــا
می رُبایـــد عـــشق ، از دل و ُ دســـتم ، بــی مـــروّت
می بـــرد تا سینه کش ِدیـــوار ِجــــدایی  هــا

خســـته ام از خــــاموشی و ُشــِکـِوه
از بـــی تبــاری ِشـــعر ها  و ُگـــفته ها

دســـت هایم آشـــنایی میـــخواهــد
تـــا  بگیـــرد ســـهم ِخـود را از
دنیـــــــــا....


.
.

نیلوفر ثانی
 
درد ِ نبودن ها

غربت ِ سنـــگینی دارد
درد  ِ نبـــودن ها

و نفســــهای دوری
و َطپشهـــای پی در پی
در عطــش  ِ عشـــق و دوســـتی

وزن سنـــــگینــی دارد
گـــریه
وقـــتی میــــبارد از درد
از غـــم و فاصــــله ها

ومحــــال ست شـــاید ،
نقش بندد یک لبخــــند
از دل خاطــــره ها ....
.
.

نیلوفر ثانی

 
از ان سوی دیوار

 
از ان سوی  ِ دیـــوار

بــــیا

تا در وفور  ِ تــــو
ســـبز شـــوم

دوبــــاره از حـــصار دلتنــگی و تنهــــایی

به ســمت  تو رهـــا شــــوم
.
.


نیلوفر.ثانی
 
Photo: از ان سوی  ِ دیـــوار

بــــیا

تا در وفور  ِ تــــو
ســـبز شـــوم

دوبــــاره از حـــصار دلتنــگی و تنهــــایی

به ســمت  تو رهـــا شــــوم
.
.


نیلوفر.ثانی
 
دلم تنگ ست

دلم تنـــگ ست
برای پیــش از هبـــوط

وقتـــی در بــهشــت

بــوی خـــدا

نــــزدیک تــر از اینجــــــــــا بــود...!


.

.

نیلوفر.ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
این روزها

 
این روزهـــا

خــَبری از تــو نـــیاید ،
بـا بــهار میـــروم

نــمی آیم تـــا

تو بیـــایــی  ....
 
 .
 
نیلوفر ثانی
 
صبر

صبری که زمن ستانده میشود

در نبود تو

انتظار کشنده ی این روزهای بی چراغ و روزن ست

فریادهایی که به گــِل می نشیند

سکوتیست که ازنو زاده میشود

و دستهای من

که هنوز

جای خالی تورا

میگرید...نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
میترسم...

میترســـم از شــبی

تــو باشــی وُ شـــعر نبـــاشد وُ حــس جنــون ..

میترســـم از روزی

شـــعر باشــد وُ عشــق باشـــد

امـــا

تــو نبـــاشــی ،

مــن باشـــم و ُ یـــک دل خون ...
.
.نیلوفـر
ثــانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
مردن

مـُــردن در گســـیختــگی ِبــاور وُ عــشق

در هـــجمه  ِ خــرد شده ی  ِ بــی اعتـــمادی ها
دور از هـــوای ِتســکین   ِ نا مهربــانی ها
 
نــه یـــکبار،
صـــدبار مـُــردن  َ ســت....!
.
.
.


نیلوفر ثانی

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
بهار جانم

جز تماشای چشـــم ِ تو دیدن
چه تمـــاشا دارد باران

تــو که هســـتی
درمــن
هرلـــحظه به شـــوق
میشـــکفــد نــاز و بـــهار

ای بهــــار جـــانــم

دور مـــرو
پیـــش بیــــا

 

نیلوفر ثانی

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دل هوایی

دل باز هوایــــی  تو شد
در بدر در جســـتجوی روی تو شـــد
نبـــودی در کنـــارم اما
درخیـــال،
غرق دریـــای موی تو شد


 

.

.

نیلوفر ثانی - شباهنگ

 
اشفته شبیست

آشـــفته شـــبی ست
شـــب نبـــودن تو
لبـــریز درد و اشک و  آه استــــ 
تا ســـحربا ماه
از دوری تـــو
.
.
.


نیلوفر.ثانی

 
ناکجا ..

وضـــع بدیست
گــرباد دلتنـــگی
دلــــم را باخـــودش
به ناکجـــا
برده استــــ ...
.
.


نیلوفر.ثانی

 
دلم پر پر میزند

ای از یــاد بـــرده مرا
هنوز هــــم
باران که میـــبارد
دلم تنـــها
به خاطـــــره ی تو
ســـر میزند
دستــــهایم فقط
به دستــــهای تـــو
پل مـــیزند
مانـــده در گذشـــته ای دور
فاصـــله را بردار
هنـــوز هم دلــــم
برای دیــــدن تو
پــر پـــر مــــیزند

.
.
.شباهنگ
نیلوفر ثانی
 
 
 
دل سوگوار

به تو گفته بودم
روزی تلف خواهند شد
خاطره ها
وقتی که دیگر
عکس تو
در آئینه ی رویا
حک نباشد
و گرمی دست تو
مرهم زخم دل نباشد
دریغ از آمدنت ..!
چه تماشا دارد
امشب
این دل سوگوار ...

 .

نیلوفر.ثانی

 
راهی بسوی رهایی

گنــــجایش دل
دیگر نیــست
اینهمه دلتــــنگی و تنــــهایی
چو کبــــوتری
در آرزوی پــــرواز
میـــزند خـــودرا
به در و دیـــوار تـــن
شاید که بیابـــد راهی
بسِِِـــوی ِ رهـــایی ....

شباهنگ 

نیلوفر.ثانی

 
دلتنگی

رویـــــاهای با تو بودنــــم را
آبــــــ بـُــرد
شــــایــد از
چشــــم تــو بــود
که ســــر دلتـــنگی
بــرای دیـــگری
اشــــک میــریخت


نیـــــــلوفر
ثـــــانـــی - شباهنگ

 
مرثــــیه

میبینی در امتـــــــداد  ِ این انتــــــــــظار طولانی
دگر غــــزلی نیســـــتم
لبـــریز از شـــور  ِ عشــق تو ،
شده ام مرثــــــیه ای ، که ملامــــال ِ درد است......!!!

.
شباهنگ -ن ثانی
 
راویان آنس و الفت

کجاینــــد راویـــان اُنــس و اُلفــــت ،
در حــصار ِخاموشــــان ِ درد و دوری
فانوســـها هم بی چراغ مانـــده اند ،
و دستان خواهـــــش بــــاغ
بی تبســـــم بهـــــار ،
 و ســــــکوت
حـــَرف اول و آخـــر مــــاه است
به بـــــرکه ی منــــتظر
که وعــــده دیـــــدار میــــخواهد ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
 
انتظـــــــــار

انتــــظار..،
انتــــــــظار.....،
جـــامه ای که
از روز ازل
بر پیــــکرم دوخـــــتندُ بر
دلـــــــم
شـــعله اش افــــروخــــتند
و زبهشــــتم تا زمـــــــین
برآتــــش صـــــــــبرم
سوخـــــتند .،..سوخـــــــتند.....!!!
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 

 

 
جای خالی

جـــای خــــالی نبــودنت
میکوبـــد بر دلـــم
اگــر نیـــایـــی
همین روزها
ویــرانــــه میــــشود 
این دل تنــــگ منتــــــــظر....
 
شباهنگ(ن.ثانی)
 
انتظار

اگر هــــنوز هم
پشـــت به راه پراز فـــانوس ِ رســـــیدن کرده ای
مهـــم نیـــست
همـــین انتــــظار هم نبــــاشد
جــــانم را میــــگیرد بی کســـی ، تنــــهایــی..!!
 
شباهنگ (ن.ثانی)
 
دریچــــــه

روی دیــوار نـــــگاهت
دریچـــه ای باز میـــکنم

از این دریـــچه  ،
هزار قاصـــــدک  ، از عشــــق خود
ســــمت نــــــگاه تو روانـــــــه میـــکنم
.

بخـــوان پیــــامشان
ببـــین احســاســــشان
،
قـــلب خود را همــــراهشان
سوی تو حـــواله میــــکنم ...
.
.
شباهنگ(.ن ثانی)

 

 

 
جواب

جوابی از تو نیامد
وقت ِ ویرانی ِ دل
وقت ِ دلتنگی ِ دستهایی که
تورا میخواست ....
پروانه در آتش سوخت
پر پر گل ، رها در باد
گله ای نیست
تو با آرزو های خود
خوش باش ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خاطره

سر ریز میشود خاطره از دل روزها

پیمانه شکست و شراب عشق

کهنه نشده برباد رفت

مستی از سرپرید ُ عاشقی از یاد رفت

جای جبرانی نیست

آنچه مانده فقط خاطره است
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
عاشقانه

 
 
همین جاهم میشود تورا ستود
عطر و نورت همه جا پاشیده
فاصله حریف عشق نمیشود
میخواهی دور بمان
من عاشقانه هایم را از برم .....
....
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوری و دوستی

تمام نشـ ـ ـــد این دوری و دوستی ؟
جانــــــــمان به لب آمــد
از اینــــهمه فاصـ ـ ــ ـ ـله
یادت رفته است انـــــکه از دیده برفت از دل برود ..؟؟
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راضی میشوی

هستی ام ، به بودن ِتو
و نیستی ام ، به نبود  ِتوست
خودت بگو
دلت راضی میشود هنوز هم
در دورستها بمانی .....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
ماه من

ماه اگر راه به آسمان ِ دگر بگیرد
دل آسمان تا ابد میگیــــــرد
چشم ستاره همیشه میـــــــــگرید
مــــــــــاه من تو بودی  ، رفتی
دل من سراغت را از که بگیرد ؟؟؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
.
 
 
خط خطی های دل

وقتی نیستی
واژه ها در جنگند
خبری از شعر نیست
هرچه هست خط خطی های دل ِتنگ است
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
دلتنگی

فریاد...فریاد
از این درد دلتنگی
از این روزهای بی عبور چشمانت
از این تکرار خسته و دلگیر
آسمان...آسمان
اشک و باران دارم
زهجر و دوری
دل بیقرار  دارم
خدا....خدا
دل فسرد زبیکسی
به عطش دیدار دوباره اش
سینه چون کویر  دارم
برس بداد این خسته
که ز جور روزگار
از زمین شوق پریدن دارم

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
اسیر

قلبم پرنده ای در دست تو بود اسیر
صید تو بود و به دام تو اسیر
نه رامیم را دیدی نه عاشقیم را
درون قفسی دور ازخود کردیم اسیر

شباهنگ (ن.ثانی)
 
رها

جامهای پی در پی سزا باد
که فراموشی لحظه های بی تو بودن
دراین شبهای تنهایی روا باد
تا مست و خمارم نکشیده کار به جنون
نیامدی جان ز دست این تن تنها رها باد
.
.

شباهنگ (نیلوفر ق ثانی )
 
سهم من سهم تو

کوچیدن به سمت سرزمین رویاها
بی عشق و لبخند
سهم تو نبود
سهم من
ماندن بی تو
دراین حقیقت تاریک
نبود .....
 
شباهنگ (ن.ق.ثانی)
 
 

 

 
دلتنگی

سرازیری دلتنگیها

تورا به قهقرای تنهایی میکشاند

وقتی روی تن خاطره ها

نشانه های خوب

مدتهاست که

پاک شده است

 

شباهنگ (ن.ثانی )

 
اگر روزی ....

 
اگر روزی دل از سفر کندی

اگر خورشید را پس دادی و ماه را نگاه کردی 

اگر روزی رویاهایت خلاصه شد به همین

کنج خلوت شاعرانه ها 

- هرچند کوچک و محقرانه -

گامهایت را بلند بردار

فاصله ها مثل قارچ میرویند

و دستان تو باز از من

هزار فرسنگ دوری میگیرند 

شباهنگ(نیلوفـــــر.ق. ثانــی)

http://www.98fun.com/pics/98Fun23.jpg

 

 

 
تورا میخوانم

تورا به جشن دلتنگی میخوانم
که سترگ شده است  دلم به وسعت فاصله ها
تورا به مهمانی بی قراریم میخوانم
که لبریز شده است از دیوارها و حصارها
تورا میخوانم به بودن با من
به همنشینی این دل ،
با زمزمه ی قصه های عاشقانه ی کهن
تورا به دل میخوانم به نگاه گرم یک عاشق
تورا به آواز میخوانم به حضور پر ترنم عشق
بیا و هم آواز شو بامن
با این دل و دلتنگی
بیا نگاه کن برمن ، به این ساده ی دلگیر
بیا و رنگی باش میان خلوت و سکوتم
بیا و پروازی باش به سینه ی آسمان سوت و کورم
بیا و رامم کن دراین هیاهوی وحشت
بیا و خوابم کن دراین بیداری پررنج
بیا طلوعم باش که بی تو خورشید غروبم
بیا و دستم گیر که بی تو در هبوطم ...!!

شباهنگ (نیلوفر .ق . ثانی )
.

سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فرصتی نیست ....

 

فرصتی نیست ببویم عطر خوشـــــبوی تورا

دست کشم آن چو شب گیسوی زیبای تورا

فرصتــــــی نیست دمســــاز دل پاکت شوم

غــــــــرقه در دریــــای مواج آغوشــــت شوم

فرصتـــی نیست دل لبــــــریز انــــــدوه توشد

پای بست ِ عشـــــق دل افــــــــــــروز تو شد

میکند شیون ز هجر چشــم شیرین گونه ات

میزند پر در هوای سیــنه ی آسمان گونه ات

وقت همراهی تمام شد هرچه بود برباد رفت

دلــــــــــــــــنوازی های من چه زود از یاد رفت

میروم با نگاه سرد جــــــــــــــــــــاده های دور 

میشوم راهی ِ راه تا رســــــــــــم بر کوی نور

 

شباهنگ(نیلوفر.ق. ثانی )

22/2/90

 

  

پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
بلور دلتنگی

این بلور دلتنگی
آنیست که
از غم دوریت بشکند
تظاهرحضورت
مرهم زخم  دل نیست
نقاب را بردار
دل تجلی نور میخواهد .

 

شباهنگ ( نیلوفر.ق. ثانی )

پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چکنم

 بی چراغ خانه
چکنم ؟
وقتی رفته ای  و نور را برده ای ؟
بی آب و آئینه 
چکنم ؟
وقتی  زچشمانم
نگاه پاک سرشارت را
ربوده ای
؟
با این دل تنها چکنم ؟
با دردهای بی درمان چکنم ؟

با شانه ای که بوی تو گرفت
ز حرفها و اشکهای دلتنگی 
با این بغض مانده چکنم ؟
و نگاهی که بر در مانده تا بیایی
و دلی کز اندوه  جای خالی عطر گیسویت
میسوزد و میسازد ؟؟؟
شباهنگ ( نیلوفر.ق. ثانی )

سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خاموشم

 

خاموش تر از آنم که سخنی گویم
در بهت نبودنت
در عمق لحظه های خاکستری
هرچه بگویم
طعم تلخ جدایی هاست
از اینهمه فاصله
بویی که میرسد
بوی بیات خاطره هاست

شباهنگ (نیلوفر.ق. ثانی )

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دلشادم

گله هارو تو بگو
فاصله هارو تو ببر
من دراین حادثه ی تلخ
گرفتارم
من اسیر چشم تو و درد دلتنگی و دوری
همچو مرغی به قفس
در بندم
راز دل را تو بگو
اشک چشم را تو ببر
من به مستانه نگاهی از دور
دلشادم

 

شباهنگ (نیلوفر.ق.ثانی)

دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
آرزوی دل

بغض انبوه دلتنگی
گریبانگیر سخت لحظه هایم شده است
دیگر حتی
به خبری ازتو
آرامم نیست
به فصل تازگی باران و بهار
مرا جز دیدار روی تو
آرزویی در دل نیست.

شباهنگ

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس