آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


خسته ام

خسته ام

از شبهایی که

می آیند ُو

عطر تورا

برخوابهایم

نمیپاشند...

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
صدای قدمهایت

ســفیر آرزوهــایم ست
صــــدای قــدم هایت
.
.
اگر بیـــایی
به حرمــت شـــان
دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم


نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
ساعت عاشقی

قلــبم
چه کــوک استــــ
همـــیشه بر
ساعت عاشقی

 با طپشهای قــلبـــــ ِ تو
مـــیزان و جور ستــــ
.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
شعر

درمن بیــــداری
و هــر شــب
فـــریاد عشـــق تو
شـــعر میشـــود

 

 نیلوفر.ثانی
......شباهنگ.......

 
راه پرگناه

چشـــمت ای یــار
خــم مــِی ُو
آغوشـــت میـــکــده
بیفــــکنم دل را
بیکبــــاره درایـــن 
 راه پرگــــــناه

.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
حواس پرت

بـــی تـو
چــه حـــواس پــرت شـــده ام

کـــسی اسمــم را میــپرســد 

نام تــورا میـــگویم

.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
راه جنون

ترسیم عاشقی ، دیوانگیست
پا بدهی
تا اخر راه ِ جنون

قدم خواهیم زد ....

.

.

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
شکنجه

چه عَــذاب و شِــکنـجه ایسـتـــ

بُــودن و
نبُــوسیدن ِ تو ...

.
.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
همیشه راهی هست

همیـــشه با تو
راهـــی هســتـــ
حتـــی
تــوی کـوچه های بن بســـتـــــ ....
.
.


.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
دل هوایی

دل باز هوایــــی  تو شد
در بدر در جســـتجوی روی تو شـــد
نبـــودی در کنـــارم اما
درخیـــال،
غرق دریـــای موی تو شد


 

.

.

نیلوفر ثانی - شباهنگ

 
اشفته شبیست

آشـــفته شـــبی ست
شـــب نبـــودن تو
لبـــریز درد و اشک و  آه استــــ 
تا ســـحربا ماه
از دوری تـــو
.
.
.


نیلوفر.ثانی

 
سرزمین تو

جهان از تو پر میشود
وقتی چشمانت را میگشایی
دنیای من لبریز عشق میشود
وقتی تو اینجایی
دلم سرزمین خوب توست
قدم بردار
دلم در انتظار روی توست
.
.

شباهنگ-نیلوفر.ثانی

 
محبوب دل

آخر روزی
دلت را خواهم برد
اگر بار سفر بندی
اگر تا سرزمینی دور
بگریزی
بدنبالت
پروانه خواهم شد .
راه گریزی نیست
بیا
محبوب دل من شو ....نیلوفر.ثانی

شباهنگ

 
میگریزی

میگریزی ز دستم
مثل واژه ها
در گلویم میماند

 
باز


دوست َت دارم ها ....

 

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 
همدم نفسهایت

کاش
زمـــزمه ای بــودم از آوازی
بر لبــــ   تــو
میخـــوانـــدیـَـم
مــوقع ِ سـرخوشـــی هایتـــــ


دمــــی
همـــراه بـــودم
با نفـــس هایتــــ.....

.
.

شباهنگ
نیلوفر
ثانــی
 
سکوت عاشقانه

میترسم
بگویم
دوست َت دارم

کسی بشنود و
چشمی شور باشد

نگفته در دهانم
یخ بزند
عاشقانه هایم

از سکوتم 

امـــا
تو بخـــوان  هــــمه را

 

 نیلوفرثانی

 
دل سوگوار

به تو گفته بودم
روزی تلف خواهند شد
خاطره ها
وقتی که دیگر
عکس تو
در آئینه ی رویا
حک نباشد
و گرمی دست تو
مرهم زخم دل نباشد
دریغ از آمدنت ..!
چه تماشا دارد
امشب
این دل سوگوار ...

 .

نیلوفر.ثانی

 
نام تو

دلــم گـــرفته بود
شبی تاریک و ســـرد
از پشــت دیــوار ســـکوت
تـــرانه ای جوانــه زد
و نـــام تو
برتـــارک واژه ها
رُخ نـــمود
شعر تمام شد و دل
از اینهمه عشق
جوشید
چشم طاقت نبرد
تا سحر یک ریز بارید


شباهنگ-نیلوفر ثانی

 
د ر و غ

 
تورا از خاطره ها
پاک نمیکنم
بگذار بمانی
تا یادم بماند
چه طعم تلخی دارد
...
د
ر
و
غ

که میتواند حتی
شیرینی عشق و اعتماد را
زهر مار کند ....نیلوفر ثانی

 
 
رنگ دوری

رنگ دوری ما
ســــیاه نیست
امـــید به دیدار
همیشه


سپید نگهش میدارد ......

 


شباهنگ (ن.ثانی)

 
کوهی قند

وقتـــی می آیی
به حـــوالی ِ انتــــظارم
بی اعتـــنایی ام را نبیـن

در دلـــم
کوهی قـــند آب مــــیشود
از دیدن ِ رویــت ....
شباهنگ -نیلوفر.ثانی
 
وفادارترم

خـــدا خــودش میـــداند
به تو وفـــادارتـــرم

نقـــش ِ دوچشـــم ِ روشــن ِ توست
همـــیشه

روبـــرویــم ....

 

 

 


ِشباهنگ
نیلوفر ثانـی
 
نخند

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو
در قـــلـــب ِ خــویــــش
هـــزار شــــــعر
میســــازم
تـــو
 
بـه ایـــن دســت ســـازه هـــای ِ مــن
نــخـــند
عشــــق را
صادقــــانه

بـــــاور کــــن ...

شباهنگ -ن.ثانی
 
خورشید چشمانش

پرنــده ی مهـــاجر
از ســرزمیـــنی دور
به مـــن
بـــگو
او
پشــــت ِ کــدام کــوه
مانده استـــ
که هزار سالست
شـــب از ایــن دیــــار
رخت بر نبســــته ....شباهنگ -نیلوفرثانی
 
دیار فراموش شدگان

درانتــــظار ِ اجــــازه ی ِ ورود
به حـــریم ِ عشــــقت بـــودم

دریـــغ
آنـــچه نصیــــبــم شـــد

هــــبوط به

دیــــار ِ فـــرامــوش شــــدگان

بـــود و بـــس ..

 
 
 
شباهنگ-نیلوفر.ثانی
 
محو تماشای توام

 
حضـــورت در خیـــالم ،
انـــگار تـو اینـــجـــایی

چشمـــان ِ مـن ،
محــو ِ تمــاشای ِ نــگاهت مـــیشود
بی خبــــــر میبـــند مـــرا ،
می پرســــــد کســـــــی


غـــرق تماشــــای چه ای ؟نیلوفرثانی ِشباهنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
کوچه ی ما

هرچقــــدر فرامــــوش کنی
عشــــق را

امــــا
هنــــوز هم
آن کوچـــه ی شـــاهد عاشـــقانه های مـــایادش هســـتـــــ......

 

 

شباهنگ- نیلوفر ثانی

 

 

 

 
ایمان من

ایمـــــان مــــی آورم
معــــجزه هایتــــــ

شــــعرهاییــــستـــــــ

که حجـــتــــــ ِ عــــاشـــق شـــدن ِ اســتــــــ........


نیلوفر ثانی
 
موهای پریشانت

 

چه آشـــوبیست در دلـــم
وقتــــی
موهــــایت را پریشـــــان میــــکنی

هــــزار لانه ســـــاخته اند
گنجــــشکهای دلـــم

لا به لای آنــــها ....


نیلوفرثــانی  شباهنگ
 
درختی باشم

کاش درختـــی باشـــم و تــو
گاه گـاهـــی
برشـــاخه ام
بنشـــینی و
از عشـــق بخوانی
و من مســــتانه
بشـــکوفانم
هـــزار برگ و گل
بر انــــدامم ....

 

ن.ثانی- شباهنگ

 
من کیم ....

آشیان امن ِ من

بجز آغوش ِ گرم ِ تو ...؟!

بهارم ،

بجز دستان ِ مهربان ِتو ...؟!

من کیم ؟

همان دلـــباخته ی مـــومن

دلم

برای از تو گفتــــن

جز همــــین چند خط

چیـــزی نمیــــدونه ....

نیلوفرثانـی
- شباهنگ
 
ترک مکن

تــرک مـــکن

ذکر ِ دوســـتت دارم هـــایت را

 بگذار بند دلـــم شود

تــا نرود بی هـــوا.....

 

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 

 
آسمان من

ای ســــــر سپـــرده
در دیـــــاری دور
با من بگو

آسمــــــــان آن سوی بیکــــرانگی
مگر چه رنــــگی است
که دل ســـوی ما نمیکنی ؟

آسمــان اینجــا
اگرچه ابـــری و گرفتـــه است
ولـــــی

دلی گـــرم و آتشیـــــن
به انتظــــار تو
نشستـــــه است ...

نیــلوفــر
ثـــــانی(شباهنــــگ)
 
از عشق تو میگویم

گر بنشینم شبی با شعر
تا سحر
یکریز از عشق تو میگویم
ور بیاید خورشید دامن کشان
سر برارم بر آسمان
باز از عشق تو میگویم
از عشق تو میگویم  تا نفس باقیست
تا زندگی جاریست 
از عشق تو میگویم....

 

نیلوفر ثانی (شباهنگ)

 

 
 

شبـــاهت ِ طلــــوع ِ چشـــــم ِ تو
فروغ ستــــــاره ی ســهیل
در آسمــــــان بی ستــــــاره است

بتــــابـــــــ ، بتــــــــابـــــــ
ستـــــــــــاره ام
بـــدان بـــدان
تبــــــــاه در فـــــراقتـــــــم


نیــــلوفـر
ثـــــــانی (
شباهنگ)
 
عاشقانه ترین غزل

عاشــــــقانه ترین
غــــزل ست
دســــتان ِ تــــو
کــه میپــــیچــد
میـــان ِ مـــوهــای ِ مـــن .....
....
.
نیلوفر ثانی(شباهنگ)
 
 
 
حقارت شب پره

من
ســـایه نشین  ِ وحــشت  ِ ســرنــیامدن  ِ انتـــظار   ِ تــو
به حقــــارت  ِ شـــب پره ای افتـــاده ام
که ســــراغ نــور را
از چــــراغهای  ِ ســـرد و بــی روح   ِ خیابانی متروک
میگــــیرد
و شبــــی پاییـــــــزی
در انـــــزوای  ِ تنــــهایی  ِ خـــود
بی رحـــــمانه جــــان میــــدهد و میـــمیرد.....

 


 نیلوفر ثانی(شباهنگ)

 

 

 
طناب عشق

دیــــدار تو کـــه
بسـادگی میسر نمیشود
دل من از سمت تو ،
لحظه ای جــــــــدا نمیشود
پیچیده طناب عشق
بر گردنم مــــــدام
لا اقل ســــایه ات ،
از ســـــرم
دریغ مــــــــدار
زنــــدگی بی حضـــــور تو
لبــــریز عشــــــــق نمیشود
آســـــــمان دل دگــــر
رنـــــگ آبـــــی نمـــــیشود ....


شباهنگ
(ن.ثانی)

 
مسیر سبز نگاه تو

در مســــیر ِ ســـبز ِ نـــگاه تــو
قـــدم برمــــیدارم
دراین گـــذر
هــرچـه شـــکوفه ی عشـــق
بنـــام ِ تـــو
باز میـــشـود
عـــطر ِ مـــحبت ِ تو
پیـــچیده در مــــشام
تــا آخــــر ِ این مـــسیر
ای مــــــهربان
بامـن بمـــــــــــان

شباهنگ (ن.ثانی )

 

 
حدیث عشق

بیــــا و یـــک نفــــس با مـــن بـــخوان ،
حــــدیث ِ هجـــر ِ عشـــقی
کــه بـــی تــو

کـــــشیده ام .....


شباهنگ( ن ثانی)
 
 
حضور تو

از ستایش ِ ماه و ستاره
دست برداشته ام
از وقتی
در شبم
تو 
روشنی بخشم شدی
.
.
شباهنگ ن.ثانی
 
شکرانه

شــــــکرانه ی بودن با تــو
تا ابد عاشق ماندن است
صبر بر خشــــــم و قــهرت
حجت عاشــق بودن است
 
شباهنگ(ن. ثانی)
 
غوغای دل

جهنـــــمی بپــــا میـــکند
دلــــــم
وقـــــتی
شـــــــعری بیــــــاید و
تــــو
میــــــان آن نبــــاشــــی...............!

.

.


شباهنگ (نـــــــیلوفر.ثانی)

 

 

 

 

 
شمایل نگاه تو

بر شمایــــــــــل ِ نگاه تو
عشق ،

می بندم دخیل 

به اجابت نذرهایم
از کنـــــــــار ِ دل مـــرو....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
برد تو

اینـــبار هم بُـــرد بــا تو بود
چشــــمانت
دل را تا مــــرز جُــــنون برد
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
رقص با باد

قشـــــنگ مــیرقصـــی
در دسـتان باد
وقتی میــــخواهی
به هرســــمتی که بـــاد میـــرود ، بـــروی
.
ومن
محـــو تماشــــای باد
که چه وقت ســـــوی من می آید .....!!
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
دستانت

هجــــای ظریفــی دارند
دســـــتانت
حــــرف که میــــزنند
هـــزار تــــرانه
از ذهــــن خــــزان زده ام 
 میــــروید.....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)
 
 
 
میشود گاهی ....


میشود گاهی
به دلتنگیهایم سری بزنی
هوای گرفته ی دل را
وصله به  بهار بزنی
میشود گاهی
یادی از گذشته ها بکنی
چراغ خاموش خاطره را
دوباره روشن بکنی
میشود برگردیم
به همان روزهای کودکی
به خنده های از ته دل و تماشای کرمهای خاکی
میشود دوباره قهر و آشتی بکنیم
لااقل اینطور عشقمان را بیشتر بکنیم
میشود دوباره تو باشی و یک دل خوش
وقت گذر یک ستاره هم را آرزو بکنیم

 

شباهنگ (ن.ثانی)

 


 

 
راویان آنس و الفت

کجاینــــد راویـــان اُنــس و اُلفــــت ،
در حــصار ِخاموشــــان ِ درد و دوری
فانوســـها هم بی چراغ مانـــده اند ،
و دستان خواهـــــش بــــاغ
بی تبســـــم بهـــــار ،
 و ســــــکوت
حـــَرف اول و آخـــر مــــاه است
به بـــــرکه ی منــــتظر
که وعــــده دیـــــدار میــــخواهد ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
 
بـــرکه و مــــــــاه

بـــِــرکه اشــــک ریخت
وقتـــی مـــــاه را
در بَــرَش تنـــها عـــــکس دید
دل نـــهان کرد از عشــق ِمــــاه
اما چه ســــود هرچـــه بــود نقش ِبــرآب دیـــد
دل تمــــنایی نـــدارد
جز صــــدای همــــدلی هــای ِیـــار
زخـــــم میخـــورد به دل ، داغ داغ
وقتی نباشـــد در مســـیر ِســــخت ِ راه ،
همـــرهی بی تکلــــف تا ســـر قله ی ِ عشق
پـــا به پـــا .....
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
امروز بیا

دل تبـــــــــــــاه شد در وعـــده های آمـــدنت ،
وَعـــده دیـــگر نمیـــخواهم
همـــین امـــروز بیـــــــــا....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
ترس

در عمـــق این فاصـــله و انتــــظار
ترســـــــم از
دوری بوســــه و دســــتان تـو نیــست
ترســـــــم از
خـــط بــــــطانیســـت که
بر عــــشق بــکشــــــی
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
انتظار

اگر هــــنوز هم
پشـــت به راه پراز فـــانوس ِ رســـــیدن کرده ای
مهـــم نیـــست
همـــین انتــــظار هم نبــــاشد
جــــانم را میــــگیرد بی کســـی ، تنــــهایــی..!!
 
شباهنگ (ن.ثانی)
 
چند شعر کوتاه

1.
قـــَلب مـــرا بـــِکاو
احســـاس مـــرا ببـــین
خــُــلاصه مـــیشود
تمــــــام فلســــفه ی ِ بـــودنــم
در
...خــــواســـتن ِ تــو...
.
.
2.
 
به تو
ایمــــــــــــــان دارم
حَتــــی اگــر
پُشـــت ِ حصــار ِ ســـخت ِ فاصـــله ها
اســــیـر باشـــــی ....
.
.
3.
 
شمع مقـــــصر بود
یا عـــــــشق
که پروانـــه ســـوخت ،
کســـــی نمیداند
همین بس که پـــــروانه
 تا لحـــظه ی آخر
دور شـــمع میـــگردید تا که سوخت ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 
 

 

 
سنگ و صبوری

ســـــنگ اســت که صـــــــبوری میـــداند
،
بــرای آمـــــدنت ، تو بــــگو
.
ســــــــنگ باید شـــــوم
 که صبــــــور باشم
یــا
صـــــــبر از دســـت بـــدهم
تــا
ســـــنگ نشــــــوم ... ؟!!
.
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
باور کن

بـــاور کـــن
بنـــد ِ دلــم
بســـته به مـــــوی تو
ونَبـــــض ِ زنـــــــدگـــی ام
به چشــــم تو ،
اشتیــــــاقـــــم را
اینـــــــــبار
زیر چشـــــــمی نبـــــین ،
دستـــــهایم
گــــــشوده ســـــوی تو ...
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
دریچــــــه

روی دیــوار نـــــگاهت
دریچـــه ای باز میـــکنم

از این دریـــچه  ،
هزار قاصـــــدک  ، از عشــــق خود
ســــمت نــــــگاه تو روانـــــــه میـــکنم
.

بخـــوان پیــــامشان
ببـــین احســاســــشان
،
قـــلب خود را همــــراهشان
سوی تو حـــواله میــــکنم ...
.
.
شباهنگ(.ن ثانی)

 

 

 
چشمهایت

چشــم هایت را بــتکان
واژه ها
هجــوم آورده اند
سوی تو ...!!


.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سکوت

هزار شعر و ترانه
مانده در دلم
اما تورا که میبینم
سکوت میشود
همه آوازم
چه ریخته ای در چشمهای زیبایت
که ساکن میشود
در این هیاهو
دلم

.

.

شباهنگ (ن. ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
زندگی بی عشق

جـــهانـــی بـــی تـــو
ســـوت و کـــور است
آغـــــوش ِخــود بــاز کــن
زنــدگــی بــی عشـق ِتــو
هیـــــچ و پــــوچ اســـت ....
..


.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حکم آزادی

انتـــخــابــی نـــدارم
مـَحـــکوم شـُــده ام
در حــــصار انتـــظاری طـــُولانــی
.
حُــکــــم آزادی ام تــوئــــی
... .
.
بـــَـرگــــرد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوزخ و بهشت

نـــــگاه تو آتــش و شـــرربار
دســـتان تو سرد و زمســـتانی
با من چه میـــکنی ...،
ســــرگردانم میان
دوزخ و بهــــشت
... .
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فـــــــــــــــردا

فــــردا
میتــــواند
ســـرشار از
شوق نـــگاهت باشـــد
یا لبـــریز از
غـــم تنهــــــایی
بــــــیا
فــــردا را
تــو بســـاز..
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تقدیم ِ تو

 

چتری از احساس نیــلوفر تقدیم تو باد
تماشای نـــــگاهی پرمهر تقدیم تو باد
اگر دســــتانم تهــی از دُر و گهر است
یک دل ساده ی عاشق ، تقدیم تو بود
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راه ِ تو

 

به راه ِ تو آمدن خطاست
دیگر حتی وسوسه ی دوست داشتنت نمیشوم
که عشقت نردبانی نبود به آسمان
چاهی بود به قعر تباهی ...هلاکت دل و جان .....!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم
دنیا کوچک است
میدانم بهم دیگر میرسیم
.
شباهنگ (ن. ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خاطره

سر ریز میشود خاطره از دل روزها

پیمانه شکست و شراب عشق

کهنه نشده برباد رفت

مستی از سرپرید ُ عاشقی از یاد رفت

جای جبرانی نیست

آنچه مانده فقط خاطره است
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خدای قلم

سر از تمام شعرهای من در می آوری
بی انکه بخواهم
بی انکه بخواهی
تو خدای قلم شده ای
سرنوشتش را تو تقریر میکنی ......
....
.
شباهنگ (نیلوفر ق ثانی)
 
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
منتظر

دگر اصرار نمیکنم برگردی
در دل تو ، غم من اثر ندارد
امـــــا اگر روزی
از آنهمه غربت سرد
دلت گرفت
اینجا کسی منتظر است؛
برگرد ...!
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 
حرفی از جنس تو

 
این پرسه های بی رنگ و لعاب
میان هزار واژه و کلام
چیزی عایدم نمیکند
حرفی از جنس تو میخواهم
تا شعرم را رنگی کند ....
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)
 
 
 
 
 
 
لیلی ، مجنون

تورا دیدم
به نظرم آمد ، چقدر آشنایی
خـــــدا کند
تو همان لیـــــــلی ام باشی
من برایت مجـــــــــنون باشم .
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
قایقی خواهم ساخت

قایقی خواهم ساخت
تا ته وسوسه ها خواهم رفت
دل به دریا خواهم داد
از تماشای افق با نوازشهای نور
سینه پرزطپش های امید خواهم کرد
و صدا خواهم کرد
ماه و دریا را
به تمنای محبت ، به فراموشی اندوه
به همان راه که مرا
به حوالی نگاه عشق خواهد برد ...
.
.
شباهنگ (نیلوفر  ق ثانی)

 

 

 

 

 
واجب است

واجب است
برای دیدار روی تو وضو کنم
تورا به موهبت بودنت سجود کنم
همه شب در دعایم خالصانه
برای داشتن تو قنوت کنم
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)

چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
یک دل سیر تماشا

تورا یک دل سیر تماشا میکنم
ری را
نمیدانم فردا چه روزیست
شاید روزگار دگر بر وقف مراد ما نچرخد
و انچه باشد آغاز شیون باشد و دوری
حال که اینجایی
بگذار یک دل سیر تماشایت کنم ....
.
.
شباهنگ(ن. ثانی)

 

 

 
آئین شاعر

آیین شاعر نیست خاموشی
هرجا که باشد
حتی در حبس و قفس
میرقصد با واژه ها
میگرید با شمع
پر میکشد با کبوترها .....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
مشق عشق

مشق عشق تمام شد
هرروز نوشتیم  عشق ، هجر ، وصال
اما قصه ی ما از هجر به وصال جلو تر نرفت و تمام شد ....
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)

پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
زورق شکسته

زورق شکسته ی دل
کنار تو پهــــــــلو گرفت
مکن مرا به دریا رهـــــا
که دلم به ســـــاحل امن تو خو گرفت .....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فقر محبت

فقر محبت گرفته ام
از انتظار آمدن ِ مهربانت
آمدی ، اما
نه چشمانت مرا دید
نه دستانت حریف سردی دستانم شد
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
شعرهای من

شعرهای من
تن پوش تمام قد یک منتظر است
با آمدنت جامه ای نو به ترانه هایم بدوز
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
به سمت من می آیی

ســُخره ی شهر شده ام
به این انتـــــظار طولانی
همه میگویند دیوانـــــه شده است
اما نمیدانند من صدای قدمـــــــــــهایت را
از دل فاصـــــــــــــــله ها میشنوم
...که به ســــــــــــــمت من می آیی .....
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)
 
انتظار

صحبت از انتظار کشنده نیست
صحبت از نا امیدی این دل است
که هیچ دلخوشی
به آمدنت ندادی اش
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
بهشت

کابوس شبهای بی عبور روشنی چشمانت
کی تمام میشود؟
چه وقت لحظه های زندگی
به ناز نگاهت
شروعی تازه میشود؟
به من بگو سرزمین خشک انتظار
چه وقت ،
به بهشت دیدار تو تبدیل میشود؟؟؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

 

 

پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خماری

کام بسته ام
از نوشیدن خیال چشمانت
وقتی نمی آیی ،
خمار بمانم تا کی ...؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دلتنگی

فریاد...فریاد
از این درد دلتنگی
از این روزهای بی عبور چشمانت
از این تکرار خسته و دلگیر
آسمان...آسمان
اشک و باران دارم
زهجر و دوری
دل بیقرار  دارم
خدا....خدا
دل فسرد زبیکسی
به عطش دیدار دوباره اش
سینه چون کویر  دارم
برس بداد این خسته
که ز جور روزگار
از زمین شوق پریدن دارم

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
من مرده ام .....

درخودم مرده ام
از وقتی که رفتنت در من
ته نشین تنهایی ها شد
نگاه نکن نفس میکشم
من روزهاست درخود مرده ام

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی )

 
برگرد

چقدر برحذر کنم دل را ،
از خواستن تو
برگــــــــــرد
کار از کار ِ فراموشی ها گذشته .....
.
.
.

شباهنگ (ن.ق.ثانی)
 
تو نیستی

تو نیستی و دلم هوایی توست
اگر پایم گیر این زمین نبود
الان پرنده بودم سرکوی تو ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
حادثه

حقارت ستونهای حوادث
در برابر حادثه ی جنونم به تو
وادارم میکند تیتر تمام روزنامه شوم
لااقل اینروزها بیشتر روزنامه بخوان.
.
.
شباهنگ(نیلوفر ثانی)
 
چه خبر؟

از شب و ستاره چه خبر؟
از بی قراری ماه و بوسه ؟
از تماشای دل انگیز سکوت
وقت تاریکی واژه
از نگاه بی پرسش و رام
از تقلای دستهای بی حصار ُ وعده
چه خبر؟
از لبخند بنفشه
به دلداری باغچه چه خبر؟
چه خبر از قاصدک
از نوازشهای بی تکرار
از بوسه های بر باد
از آمدن های ناگهانی
از باران تا تماشا
چه خبر؟؟


.
.
.
نیلوفر ثانی
 
 
خبرم کن ....

 

اگر آمدی
خبرم کن
در خانه بمانم
که از اندوه نمیرند
شمعدانیهای منتظر و ماهی های حوض
و لبخندی که بشوق برلبانم میبندد ،
که تو بیایی ُ کسی خانه نباشد ....

.
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 

 

 

 

 

 
شاید نرسد

شاید این نقطه به عطفش نرسد
شاید این عــــین به قافش نرسد
شاید این شـــاعراحسـاس و وفا
درپی عشق ،به وصـــلش نرسد
اما دل در حرمــش خواهد مانـد
گرچه دستـــش ، به یارش نرسد
.
.
.

شباهنگ(نیلوفر ق ثانی)

 
لبان دوخته

 
لبـــــــــانم را دُوخته ام

مبــادا بگویم "دوســـــــتت دارم "

که هر بار گفتـــــم ،

 

تَنــــــــــــهایی ام بزرگتر شد ....
.
.
.

نیلوفر ثانی
 
 
 
سهم من سهم تو

کوچیدن به سمت سرزمین رویاها
بی عشق و لبخند
سهم تو نبود
سهم من
ماندن بی تو
دراین حقیقت تاریک
نبود .....
 
شباهنگ (ن.ق.ثانی)
 
 

 

 
شعر که میشوی

شعر که میشوی

پر میشوی در خاطره ام

زمزمه میشوی مدام

بر لب و گوشم

شعر که میشوی

نگاه عاشق کبوتر میشوی

_از قفس _

به کنج آبی آسمان

که پرواز را دوباره میخواهد

شعر که میشوی

نفس میشوی 

شعله میشوی بر جان گداخته ام

باد میشوی میان گیسوی پریشانم

شعر که میشوی

دوباره زاده میشوم

دوباره باتو  حس عاشقانه میشوم

سبز میشوم از بهار چشم تو

دوباره بازهم شاعر خوبی میشوم

 

 

شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سرنوشتهای ناکام مانده

تپشهای از نفس افتاده

دیوار ِفاصله های افراشته

جان سپردنهای شمع

و تبسمهای مرده

حاکی از باز

به حقیقت پیوستن ِ جدایی هایی تلخ

سرنوشتهای ناکام مانده

 

 

 

شباهنگ
(ن.ثانی )

 

سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
شب آرزو ها

 تورا به خوبیهایت سوگند
اگر شبی
لبالب از حس خوش عطر تماشا شدی
مرا در گوشه ی چشمانت جای ده
که از نگاه تو
...
مست شوم به پریشانی و دیوانگی
پرشوم از لذت عاشقانه ی پرکشیدن تا دوست
تا گرمی دستان محبت
تا کهکشانهای عمیق پرنورشباهنگ (نیلوفر ق ثانی)
 
عادت هر روزه

اگر دیدار هر روزه ی تو ،

عادتی باشد، عادت،

به شولای جانسوز جدایی به آتش  میکشم

تمامی روزهای آفت زده دیدار را ؛

تا ازمیان خاکسترها بروید

از نو،

"عشق، تنها عشق"

برای تمامی لحظه های دیدارها.........!!!

 

 

شباهنگ(نیلوفر .ق. ثانی )

 

 

پ.ن: سپاس بیکران از " تمامی دوستانی که روزانه نه از روی عادت بلکه به واسطه مهر و محبتی خالصانه مرا سعادتمند به دیدارشان میکنندو مستفیض به نظرات خوبشان ..."

پایندگی تا ابد ماندگارتان

 

 

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حس عاشقانه

کسی در من
انگار هر لحظه صدبار
صدا میزند ،
نام تورا
برای رهایی از قالب تن
بر در و دیوار میزند ،
خود را 
کسی در من انگار
جای آرامَش نیست
ارزویَش جز پریدن تا نگاهت نیست
کسی در من
میکند غوغا
شور و اشتیاق را در دل، میکند برپا
کسی در من
جز احساس تو نیست
حسی عاشقانه  است ،غیر از این نیست

شباهنگ(نیلوفر ق ثانی )

 

 

 

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
افتاده ای از چشمم

 

به سبک و سیاق عشاق

از دوریت سینه چاک میشوم

از نبودنت بی قرارمیشوم

اما ازخدا پنهان نیست

از تو چه پنهان

تمام شده است آن احساس

افتاده ای از چشمم ....

شباهنگ( نیلوفر ق ثانی )

 

 

 

 

 

 
بهار عمر

در غروب لحظه هایم

با روشنی چشمت طلوع کن

این راه بی پایان را

با قلب من عبور کن

بیا تا خلسه ی شبانه ام

طعم سلوک بگیرد

ترانه های پر صدا

رنگ سکوت نگیرد

بیا هوای من شو

پر از لطافت و جنون

بیا بوقت گل سرخ

بهارعمر من شو

شباهنگ (نیلوفر ثانی)

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس