آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


هم دردی


بر دوش اگر کشم
زخمی از گذشته های دور
به التیام هم دردی
دوباره برمیخیزم
دست های تو اگر باشد و
طپش های ِبهار
زندگی را به بودنی خوش
جدی میگیرم

نیلوفر ثانی

 
دلتنگ ساحل توام

چــکه میــکند جـرعه ای نــگاه ِتـو
میــان ِبــرکه ی ِ دلـــم
دریـــا شــده ام ولـــی
دلتنـگ ِ سـاحل ِ تـو اَم
.
.
نیلوفر ثانی

 
دست به سر شدیم

کسی پیدا نشد
دست به دست مان دهد
روزگار اما
خوب دست به سَرمان کرد
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
نسیم شعرهایت

 
 
بیا و بخوان

شعر هایم را
این دوستت دارم ها
زاده ی لحظه ای پر شورند
تا نیافتاده اند از تب و تاب
تا نخشکیده اند به جادوی زمان

بیا و بخــوان

.

نیلوفر ثانی

 
تندری باش

به قــدر ِتمــام دوری ها و انــدوه ها
دستــم از لـمس آفتاب مــهربانی َت
کوتاه ست
شمیـم ِشــکفتنی نـو
در چـــاره اندیشــی ِعـقل و ُمصـلحت ،
بـلاتکلیف مــانده
شیــشه ی ِ این شـب ســیاه ،
لنــگ ِ یک تلنــگرست
تنــدری باش که بـرقَش
ســالهاست بر دل َم مـــانده
.
.
نیلوفر ثــــــــانی

 
لبخند زن

این لبـــخند ِتلخــی
که در پشت ِ ســکوت ِ زنــانه
محـــو مــانده ،
این شـــوق به نمـــایاندن زیبـــایی
که در حصار حـَـلال ها وُ حـَــرام ها
کــور مانده
بازهــم
از فراسـوی هـــزاره های ِ تاریــک
روشــنی بخش ِ دلــهای ِماتــم زَده َ ست
وجســارت بروز ِ بی بدیل زنـــدگی
از میان ِ مشت های ِ زور و تحمیــــل ست

به لبــخندی از زن
لحـــظه ای درنگ ،
ســاعت ها بایــد ،به تمــاشــا نـشست ..
.
.
نیلوفر ثانی

 
چشمانت هزار خورشید تابان

در چشمانت هزار خورشید تابان،
بامن بــگو
ســردی این لحظه های ِغربت زده ی بی روشــنی را
با کــدام ستاره میتــوان پیــوند زد
که نزدیــک ترین در تمـــاشا
به تــو بود؟نیلوفر ثانی

 
عشق زاده میشود

واژه  واژه  بـــگردانــم
حـــول چشـــمانت

عشــق
خود  زاده میشــود

باز
در خـــون و رگـــــهایم ...
.
.
.

نیلوفر ثانی

 
سهمم از چشمانت

کوتـــاه نمــــیایم 
سـَـــهمـــَــــم  از چشــــمانــت ؛
بـــس که شعرشان گفتــه ام
همه شهر عاشـــقت شــــده اند . . .
.
.

نیـ لوفـ ر ثـــ انـ ی

 
دل عاشق

دل عاشـــق را اندازه نکنـــید
 بـــهر دوری معشـــوق


تنـــگ تنــــگ َســت ... . .


.

.
نیلوفر ثانی

 
عوارض نبود تو

این شـــعر ها
عوارض ِجانبـــی ِ نَبــود ِ تــوست
به دل نگیـــر

فقـط مـــرا ،
ذرّه ذرّه میــمیراند ...
.
.
نیلوفر ثــانی
 
سیراب نگاهم کن

در قحطی ِبودن َت
عطش ناک ِ قطره ای باران ِ نگاهم
سیراب از نگاه َم کن.....
.
.
نیلوفر ثانی
 
کوچه های دلگیر

تـو نیســـتی

بــاران مــی آید

خــوب ست

اما کوچــه هـای ِتشــنه ی ِقدمـــهای ِما

دلگیـــرند ...

.

.

نیلوفر ثانی

 
باران

بــاران
مَــرهم زَخــم ِزمیــن َست
از دوری آفتـــــــــاب
.
.
نیلوفر ثانی

 
شلیک عشق

چــکانده ای در مـَن ،
عشـــق را

بیچـــاره عقــــل
پاشـــیده بـَـر دیــــوار ..

.


نیلوفر ثانــــی

 
کشت های من

شعــرهایم ،
کـِشت های ِ مـَن
آنقدر میــکارم
تا تــو را
درو کنــم..

.

.

نیلوفر ثانی

 
نظم جهــان

جهــان بر نظـــم َ ست ،

تو آغوشــَ ت را گرفتی ،

مــَرگ

آغوش ِخود برویــَم

باز کــرد ....

.

.

نیلوفر ثانی

 
امکان یک بودن

هیچ چـــشم گشوده ای
به امــکان ِیک بودن
نه فقــط در رفت و آمد نفســی
که بدانــی از نـوع ِ چه بـودنی ....

.

.

نیلوفر ثانی

 
زندگی در هیچ

تو رفتـه ای و ُ

تمــام مــرا بـُـرده ای

زندگـــــی دراین هیـــچ

مــرگ تدریــجی ست ..

.

نیلوفر ثانی

 
به دیدار بیا

شبی به التیام ما
به دیدار بیا
که از روشنی ِنور ِنگاه ِتو
یادمان آید
روزهای آفتابی .....

.

.

نیلوفرثانی

 
ای تماشایی خورشید

آه ای تماشایی ِخورشید
از پس ِسیاهی ِظلمت
دلم لبریز خواهش لمس دستان ِتوست
دریغ چرا
ویرانگی های بی چراغ و روزن
چشمانم را
از درک تلالوی داشتن ت دور داشته َست
و تسلیم ِ محض بی انعکاسی های نگاه َت میکند

ای تماشایی خورشید
پیش آی
در جانم رخنه کن تا
مکرر شود این فریاد بیداری
و باقی بماند عشق در هوای آزادی ....

.

نیلوفر ثانی

 
منتظرم میداری

تو نگاهم میکنی

که من

در نیامدنت

ذره ذره آب میشوم وُ باز

به صد بهانه

منتظرم میداری

.

.

نیلوفر ثانی

 
تعبیر خوابهای رویایی

ای تعبیر خوابهای رویایی
میان چشمانمان ممکن شو

که فصل گریه ی اینروزها
بی طاقت تر از آمدن بهار ست

.

.

نیلوفر ثانی

 
تو آمدی

در را کوبیدی و ُ آمدی

اما

نه تو آنی بودی که رفتی

نه دیدارت معجزه ای در پی داشت

انگار دلم

باهمان کاسه ی آب ِ بدرقه ات

در زمین رفت و مدفون شد

.

.

نیلوفر ثانی

 
تباه نمیشوم

با تو هــرگز تبـاه نمـیشوم
که هر روز
تــکه ای از مــرا میبـَری و ُ
شـعری نو
زاده میـشود ...
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
عشق برکه و ماه

 شبی تورا
به وعـده گاهِ دیــدارِ مـاه و بـرکه میــبرم
که عشـق را درتصادف ِ فاصــله وُ خواهـش
ببیــنی و ُ
رهسپار این راه شوی ..
.
.

نیلوفر ثانی

 
باران شعر

بَـرق نگاه َت
که بجـــان َم میزنَــد

شعــــر باران می شود وُ
میبـــارد .

.
.
نیـــلوفــر ثــانی
 
گذشته

تو رفته ای وُ فـــردایم مُرد

تورا در گذشته

هر روز  زیســته ام

.

.

.نیلوفر ثانی

 
سهمی از تمام من

ســهمی از تمـــام ِمن را

بـُرده ای

عــطر ِمــوهایِ تو وُ

چند خط  شـــعر

مانــده به جــا ...

.

.

نیلوفر ثانی

 

 

 
فرجام آدمی

از خود َم
به  تو  برمیــگرد َم

این َست فَـرجــام ِ آدمــی که

فرشــته شــد ..
.
.
.
نیلوفر ثانی

 
گرمی آغوش

وسوسه میکنم َت

به گــرمی ِآغـوشی

که صد زمستــان بیــاید

تو باز

بهـــــــــــــار باشی

.

.

نیلوفر ثانی

 

 
رنج

تا رنـج نکشــیدم
تـورا
بیشــتر نیـــافتـم

.
نیلوفر ثانی

 
هزار پنجره شعر و شیدایی

چشــم َت در مَـن
بـاز کــرده َسـت
هـزار پنــجره
رو به شـعر وُ شیــــدایی

.

.
.
نیلوفر ثانی
 
کوچه پاییزی

از کنــار پنـــجره نـرو
دل ِمنتــظر ،

انــگار
سـایه ای شــبیه او

از ته این کوچه ی پاییــزی
مــی آید ....
.
.

نیلوفر.ثانی
 

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
چشم حسود

انکه راه مرا
از تو جدا کرد
چشم حسودی بود که
نتوانست ببیند
عشق تو بر دل ِمن
باران ست...
.
.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
عطر تو

درکنـــار ِتو
هرگــــز خــوار نمیشوم
از عـــطر ِتو
چون گل میشکــفد
هر خــــاری ...
.
.
نیـــلوفر ثانی

 
شعر و تصویر .....چکامه ی آشنا

عکس

 

 

 

 

 
تصویر و نوشته .....فریادخاموش من

 

 

عکس

 

 

 

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۳)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱٠)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٥)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦۳)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٠)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٦)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢٠)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تو(٥۳)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(۱۸)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦۳)
چشمهای تو(۱٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٤)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٥)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٩)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٩)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(۸)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٦)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٥)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(٢)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
رویا(٧)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(۸)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٥)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٥)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٤)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(۱)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۱)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٤)
عشق 5(٢٦)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۱)
عشق4(۱٧)
عشق4(۱)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(٢)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(٩)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱۱)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٦)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٤)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٧)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥۳)
کوتاه نوشت بهار96(٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧