آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


جای امن

پناه بر آغوشت 

سنگ ببارد از آسمان

آتش بسوزاند زمان 

جای من امن ِ امن ست 

 

 

نیلوفر ثانی

 
کسی بیاید

چشم براه یک حادثه ام
 کسی بیایید
نرود
بماند
 که " تو " باشی..


نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | پيام هاي ديگران ()

 
هیــچ

دست از تمنایِ دل من شسته ای
که هیــچ

از تماشای یک غزل گذشته ای
که هیــچ

قسمت ما ، بوسه ی داغ ِ یک بهار نبود
در من کوچ هزار پرنــده ای
که هیــچ

چشم ِ پرز راز و تمنای نگاهم ، به باد
نگاهی ازسر مهر نینداخته ای
که هیــچ

اعتباری به روزهای مانده نیست
مرا محروم ِ زیارت عشـق کرده ای
که هیــچ

بر آستان تو ، باید ایستاد و دم نزد
آفت به جان شاعر انداخــته ای
که هیــچ

گذشت از ما وِ این با دگران مـکن
آتشی که هیزم ،دل ست وُ دیگر هیـــچ


نیلوفر ثانی
بهمن 92

 
نگاه یار

به غمزه های ِ باران
به کرشمه های ِ مهتاب
به نازپروری ِ دل ِ نازک ِپروانگان
لبالب از نگاه ِهزار متن یارم
به تقدیس تمام ِ حادثه های ِ عشق
سر ِمویش به هزار عالم ،نفروشم

نیلوفر ثانی

 

 
کاتب عشق

من کاتب ِ نفس های ِعشـق
به جُـرم بودن َم
از جوشش ِ چشــم تو
راوی ِحق ِکلام ِ سـتودن َم
در ســایه سار ِ نگاه ِ تلخ روزگار
چه باک ،
من لبـریز ِ کوچه باغهای ِســرودن َم


نیلوفر ثــانی 

 
پیله ی دستانت

پـَرم دادی
پــروانه شوم 
من دلم
به پیله ی ِ دستــان ِتو
خوش بود

 

نیلوفر ثانی


27آذر

 
عطر بهار نارنج

بوی عطر بهار نارنج میدهد
شعری که تو از
شاخه ی دل َم بچینی

نیلوفر ثانی

 

 

 

 

 
لیلی و مجنون


پنجره ای گشــوده میشود
زنی بر شــانه ی مردی
گل میـدهد
مردی با مــوی ِاو
تــرانه میـخواند
مجنـونی که میخنـدد
لیــلایی که میرقصـــد
آسمـــان از شوق
بی وقفه میبــارد

 

نیلوفر ثانی

 

 
تولد یک حــادثه

 

قاصــدکی بر شـعرم نشست
تهی می شوم از بی خبـری و ُ
پرمیشـوم از تو
تعبیـرِ سـلوک ِشریف ِ چشــمان َت
اتفــاقی ست که مارا
به تولد ِیک حــادثه می بَـرَد

نیلوفر ثـانی

 

 
وسعت دوست داشتن


از تو مینویسم
موهایم
تشنه لمس دستهای تو
از من مینویسی
نم چشمهایت
بیتاب بوسه های من
واین خود
شعری ست
به وسعت دوست داشتن

 

نیلوفر ثانی
24 آذر

 

 
دریاباتو همیشه جــاری ست
این رودِ شــعرها وُ واژه ها
دســـت هایم را بگیــر
دارم میرسم به دریـــا


نیلوفـرثــانی

 
بوسه

بوسـه
های َت طعــم انــار دارد
ومن منتــظرم
ازکوچه ی ما که میـگذری
دزدانه انــاری بچینـــم از لبت

 

نیلوفر ثانی

 
کسوت شاعری

ازکسـوت ِشـاعری
بـی تـو
بیـرون میـروم
تو نباشـی شـعر
جهنـمی به اسـم دلتنــگی ست

 

نیلوفر ثانی

 


 

 
نیلوفری در برکه

ای خاطره ،در قلبــش
مرا جاودان کـن
تا چشــم هایش
در تلاقــی شب و مـــاه و بـرکه
تا همیـشه
نشـــانی از من ببــیند
نیــلوفری جان گرفته در برکه
که ریشــه اش را
در دستــهای ِ او 
زندگــی بسته ست

 

نیلوفر ثانی

 

 
شعرو تصویر - پاییز و نگاهت

 

 

 

 
تیمم نماز عشق

خاک را نَــتکان از شانه ات مَــرد

اینجــا زنی

تیـمم میکند با عشق

اقامه به نمـــاز ِباتو بودن

میـبنددنیلوفر ثانی


 
سرمشـــق

در غیــاب ِچشم های ِتـو
تمرین ِعشــق آسـان نیسـت
بی سـرمشـق
شــاگرد ،
اســتاد نمیشــود .

نیــلوفر ثانی

 


 

 
نبض عشق

با ضرب آهنــگ نـگاهت
دلــی می نوازد
جـاری میشود در من
نبضی که با عشــق میزند


نیلوفر ثانی

 

 

 

 

 
سـرآغاز

در پناه امن دستــانت
بوی خـوش عشــق
در دل ِمنتــظرم
پیچیده
پیچــکی از شوق چشمانت
در کویر کور  ِخویش
روییــده
این سرآغــاز یک رویش نو
آسمانی به تمنای نگاهی
باریده
نتوان دورشد از مستی رویت
غافل از اندیشه ی فردا
بردلم
خط عصیــان یک حادثه
افتـــاده 

 

نیلوفر ثانی
19آذر
 

 
شعر و تصویر - برای تو کمم

 

 

 

 
بیدارباش

بـاد بـُرده َست
تَــمام خـواب هایَـم را
من اینـک بی تـو
بیــدارباش ِدلتنـگی ِتمـام اعـصارَم


نیـلوفر ثـانی
شهریور92

 
سر عشــاق

دل دل وُ دلـهُره ی ِشـهر ،
چه بیـــداد میــکرد
خَــبر آمدن َت
سِرّ ِ عشّـاق
هویدا میــکرد


نیــلوفر ثــانی
مرداد92

 

 
ماه پیشانی

طرحی از مــاه
مانده بر پیشــانی ام
بسکه در شبهای دوری
سجده کرده ام
روی زیبایت را

 

نیلوفر ثانی
16آذر

 

 

 
مضراب زخم ها

ای سفیر شــکوه درد
ای جامه دار ردای عشق
ای نگاه ممتـــد ِ جان
ای شریف پرسه های اندوه
در مسیر بوی تو
مضراب زخمهای بسیارم
وتو هرروز عمیق تر
مینوازیم


نیلوفر ثانی

 
مظنون

تو مظنــونی
به دسـت داشتن
در انهدام ِعاشــقانه هایم
با واژه هــایی که
باروت دَردَنـد

 

نیلوفر ثانی
15آذر
 

 
دعوت

مَن از این فاصـله های ِزرد پاییـــز
به بهــار ِ دست ِ تو
هجرت کردم
خسته از ســردی وُ غـربت ،
چَشـمت را
به تمـاشـای ِنـگاهی از عشــق
دعـوت کـردم

 

نیلوفر ثانی
پاییز 92

 
دلتنگ من باش

کمی دلتنــگ ِمن باش
این حـادثه بی عشق
خاطره ای غمــگین ست....نیلوفر ثــانی

 
سفر

دستـش کوتـاه شـد ســفر
از روی ِتـو
من به شـانه ات آویختــم وُ
صــدها گل دادمنیلوفر ثانی
25آبان

 
آغوش عشـــق

در بهشت باشم و ُ
آغوش برویم بگشــاید
عشــق
از هفت آســـمان
خواهم انداخت خود را
در بَــرش ...

 

نیلوفر ثــــانی
آبان92

 
تو آتشی من سوختن


تو تعبیــر بی مرز نغمه های شــیرین
تو فراموشــی ِزنگار گذشته های پیشـین
تو دسـت آشتــی با مانـدن
تو تجســم مهر آیین
تو آتشـی ، من سـوختن
من در حسـرت ِبی حـد ِخواسـتن
نداشـتن
نرسیـدن


نیــلوفر ثانـی
 
 
جرعه ای عشق

چکیــده بر من
جرعه ای عشــق
موج شـده درمن ، جنـون
از قطره به دریای تو رسیــدن
پیش درآمــدِ یک طوفان ســت ....

 

نیلوفر ثانی
آذر92

 
رنگ عشق

من از بی رنــگی بـه رنــگ ِعشــق
خــواهم رسـید
اینـچنـین بـا تـو
هــویـدا میـشـوم ...


نیـــــلوفر ثـــانی
اردیبهشت92

 
فرود آی

برمن فرود آی

چو پرنده ای که میبوسـد

تنـهایی یک درخت را..

 

نیلوفر ثانی

 
روی ِخوش ِعشـق

 

روی ِخوش ِعشـق
آغـوش توست
مــگذار دلتنــگی ،مــرا
در حسـرت یک بوسـه
بمیـرانــد

نیــلوفر ثــانی

 

 
رقصی در باران

زیـر ِبــاران
چتــر نمی خواهـم
دسـت های تورا می خواهـم
برای
یک رقص ِ دونفــره


نیــلوفرثـــانی

 
قسم به تو

قسم به نام کوچـک ِعشــق
قسم به تـو
قسم به های وهوی ِ دل
قسم به چشم ِتو
که ضرب ِنبـض ِ شــعر
بسته به تــار تـــارِمـوی تونیلوفر ثـــانی

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٥)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٤)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳۱)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٦)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱۸)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٦)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق
لالای شب
نمیدانست
تیتر خبرها

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس