آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


پروانه ی سوخته

با سوز ِ من بیــگانه ای
کجا داند آن گل ِسرمسـت
زحــال ِ پروانه ی پر به آتش سوختـه

 

نیلوفر ثانی
29دی

 
ققنوس

 

 

در خلسه ی خویش
فرومی روم
ازاین خاکسـترِبرجای
ققـنوسی شاید
که پَـرگیرد

 

نیلوفر ثانی
28دی

 
دست های تو

 

اگرچه بهشـت
ازنـگاه ِ ما میـگذرد

من هنوز در زمین ِدسـت هایت

درجسـتجوی ِیک وجب
خاک ِبــاران زده ام

 

نیلوفر ثانی

 
وسوسه ی شعر

وسوسه ی شعر
برآنم می داشت
سوژه ازتیره یِ عشق
جوهرم ، بوسه یِ تـو

نیلوفر ثــانی

 
طغیــان

در آشوب ِطلوع یک طغیان
دست های من بند زنجیر بود
صدایم گرچه خاموش و خفته
در دلم نطفه ی صد فریاد بود

باید گذشت از مسیر ِ امن ِبی غوغا
باید دل سپرد به عصیــان ِاشتباه
ترجمان ِ صیانت ِ نفسـم
این طوفان برسد اگر به دریـــا

نیلوفر ثانی

 
نگاهت

 

 

درنـگاهَت
یک میخـانه پنهــان ست

یک شــهر از چشـم ِتو
مســتی ِمـدام دارنــد..

 

نیلوفر ثانی

 

 
تو نبــاشی

تو نباشی 
دشتی لبریز
از پر ِقمری های ِطعمه ی ِبازان َم
تو نباشی
من نیستم ،هیچم
در پیچ و تاب ِ نیستی، میپیچَم


نیلوفر ثانی

 
گدازه در گدازه ی آتش

 

 

دل در آئیـنه ی تو 

روشـن بود

به خود نـگریست 

گدازه درگدازه ی آتش

 

نیلوفر ثــانی


 
پروانه ی من

پروانه ای دل از من ربوُد
خوب که دیــدم
در هوای شـمعی
پروُبـال به آتش میـزد و ُ
میسوخت ...

نیلوفر ثانی

 
شانه ای بیاور

من از غربت ِ بی واژگی
دخیــل بند ِ چشـم ِ تو شده ام
شانه ای بیــاور
برای تـکیه ی ِشعــر
بی تو ، شـاعری زمین گیر شده ام


نیــــلوفر ثانی
16دی نودودو

 
در وقت اضافه ام

 

از جانب ِ چشم های من
کسی اتفــاق ِ مــرا جدی نگرفت
من عابر ِفصــل های ِ انتــــظار
شــعرهایم بردوش
میگذرم آهسته از کنــــارتان
سایه ی ِ امن خیــال وُ رویــا
بمانــد برای شما
من درغیــاب ِ عشق
در وقت اضــافه ی آخرم

 

نیلوفر ثانی


 
نگاه یار

به غمزه های ِ باران
به کرشمه های ِ مهتاب
به نازپروری ِ دل ِ نازک ِپروانگان
لبالب از نگاه ِهزار متن یارم
به تقدیس تمام ِ حادثه های ِ عشق
سر ِمویش به هزار عالم ،نفروشم

نیلوفر ثانی

 

 
سیمرغ

در ســرآغاز یک گم شــدن
به دامنـــه ی تــو رسیــدم
سی مرغ شدم مگر شــاید
به سیمرغ ِ عشــق ِ تو رسم

نیلوفر ثانی

 
رسالت شعر

این شعر اگر
دست تو را به دستم نرساند
بی رسالت ِ خویش
جان خواهد داد ..

 

نیلوفر ثانی

 
برو

هی شراب ریختـی
برجان ومسـتم کردی
ناگهان دررا نشــان دادی
گفتـی برو...


نیلوفرثانی

 
از من میگذری

تو از من میگذری و ُ
من
سکوت لحظه های نـابم
حظّ دیدن چشــمت را
درهزار شــعر و واژه
می نازم

نیلوفر ثانی

 
لبریز شعری

رقص واژهــایم
پیشِ چشــم تو
کرشـمه های بیهوده ای ست
تو خود لبریز شــعرینیلوفر ثانی

 
پر شده ام

واژه درشــعرم
دیگر نمی گنجد
بسـکه پر شده ای
در وزن وعَـروُض ِ مَـن

 

نیــلوفر ثانی

 
میراث اشتیاق

میراث مشتــاقی
مکتوب مهجـوری
برمزار ما همیشـه گلی
از یاد دورها میروید
و دستی که از خــاطره ها
به عشــقی به بار ننشسته
مارا میدوزد
این تلاطم دریای انتظار
به خشونت دردهایمان
می افـزاید
وما دوباره در تکاپوی فراز
زندگی را مرور میکنــیم

نیلوفر ثانی

 
دعوت رقص

دســت های َت
دعوت ِ رقصــی
میــانه ی ِمیــــدان َ ست
ومـن می ترســـم
باز هــم پای َم
روی میـن بــرود...


نیـــلوفر ثـــانی
 
 
 
 
 
سرانجام شاعری

به ایمان ِ دل قسـم
سرانجام شـــاعری
اگر سیراب شـــدگی از
شهد نوشین ِ عشــق ِ تو نباشد
رانده از بهشتــم و تا همیــشه
در دوزخــم

نیلوفر ثانی
16دی

 
جاذبه ی عشق

 

تو که نیســتی
عشق از جاذبه می افتــد
این کشف اعجاب انگیز قرن ست

 

نیلوفر ثانی

 
راهی

 

در شمایلی از مهر
عکس روی تو افتــاده
منم انکه در پی عشقی
بدنبال چشمت
راه افتـــاده
تو نگاهت دریاست
منم ان طوفان زده
از بخت خوشم اینبـــار
زورقم برساحل تو افتاده


نیلوفر ثانی

 
اشتیاق دیدار

 

نشسته م به انتــظارت

پشت هر شـعر،
سبدی سیب و ُ
حظّ ِاشتیاق دیدار ست

 

نیلوفر ثانی

 
حلقه ی نگاه تو

 

رد پایی اینجاست
گرداگرد تنهایی ام
چه زیبا شده ام
میان حلقه ایی سرشار
از نــگاهِ تو
هربار ، دوباره روییده امنیلوفر ثانی

 
تبار معانی

درمن هـزار حرف وُ کلام
من از تبــار ِ احتیـاط ِ معـانی اَم
جسـارتی باید که فریاد کنــد درد را
من از غبــار حدفاصـل ِ بند وُ رهــایی اَمنیلوفر ثانی

 
برف

برف می آید 
 تو روسفیـد میشوی 
 دلیلی محکم برای نیامدن َت ...

نیلوفرثانی

 
جامانده

من و ُبــاران و تــو
سرفصل ِ قصه ی ِ پاییـزیم
بهار ما گمشـــده در دورها
ما جامانده از زخمِ کهنه ی تقــدیریم

نیلوفر ثانی

 
تکلیف شاعر تو

 

در من می خرامی
آرام
چو موسم بهاری
به درختی بی بر


درمن می نشینی
بی تشویش
چو پرنده ای
از پس ِکوچی طولانی
به امیـد ماندن


در من جاری میشوی
چو چشمه ای در دل کویر
نویدِ آبادی


وباز میگردی بمن
بارها و بارها
پس از هر عبور  
پس از هر رفتن
بی درنگ ، بی تردید


این ست که هوای مجاورت ِ تو
همیشه آفتابی ست
و تکلیف شاعر ِتو
همیشه روشن

 

نیلوفر ثـــانی
9دی

 
کاتب عشق

من کاتب ِ نفس های ِعشـق
به جُـرم بودن َم
از جوشش ِ چشــم تو
راوی ِحق ِکلام ِ سـتودن َم
در ســایه سار ِ نگاه ِ تلخ روزگار
چه باک ،
من لبـریز ِ کوچه باغهای ِســرودن َم


نیلوفر ثــانی 

 
ضامن کشیده

نوبت ِموعود ِ آمـدنت
به بار نشستن ِتنهــایی
در مکتوب ِ اینهمه واژه ست
نفس مانده ِ از شعری
که راوی ِ بی بدیل ِ رنج ست
دیر میشود اگر
منتــظر ِشاعرَت باشی
این حروف ِپر شده از اعتراض
ضامن کشیده ی ِ شلیک َست


نیــلوفر ثـانی
7دی

 

 
شاعر شدم

آنقدر
نام تـو را تـکرار کردم
شـاعر شـدم

 

نیلوفر ثانی
دی ماه92

 
تاریخچه ی عشق

تاریخچه ی ِعشــق را
در مـن ببـیـن

- هــزار عاشــق ، هزار بی تــاب -

از هـمان ِخلـقت ِآدم
عاشــقـَت بـودم


نیلوفر ثانی
 
آتش اشتیاق

پیــوندی ابدی ست
میان قلب من و ُ
چَشــم های ِشــعله انـگیزَت
پــروانه ای که میســوزد
در آتش اشـــتیاق

 

نیلوفر ثانی

 

 
دور افتاده

باورش ســخت ست
ســهم ِتماشــایِ مـن از تـو
ســیاره ی کوچـکی ست
هـــزاران ســالِ نوری ،
دور افتــاده
از خورشــید ِدرخشــانی
چــون تــو

 

نیلوفر ثانی

 

 
پیش درآمد طوفــان

 

چکیــده بر من 
جرعه ای عشــق
موج شـده در مـَن ،جنــون 
از قـطره به دریــای تو رســیدن 
پیش درآمد ِیک طوفان ســت

نیلوفر ثانی

 

 
دلتنگی

مرداب ِدلتنــگی 

هوس ِدریـای ِدیــدار داشت 

نیــلوفران ِآبــی 

رویـای مـرغ ِدریـا شـدن

 

نیلوفرثانی

 

 
برمدار باش

 

از چراغ ِ کم سویِ دیدار 
خورشیدی روشن شد در دلم
عشـق مـُـدام میگویـدَم
برمـدار باش
گرم میکنـی آخر دلـش

نیلوفر ثانی

 
سرانجام

گوشزدم کرد عشــق
با من بیــا
ســرانجام
برتــو ایمان خواهد آورد

 

نیلوفر ثانی
2دی92

 

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم ) لینک کانال تلگرام نیلوفرثانی http://telegram.me/niloofarsanipoem


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(۱۱)
آمدنت(۳)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٥)
اتفاق(٤)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(٢)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٥)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٦)
انتظار 2(۳)
انتظار2(۱۱)
انتظار3(۱٠)
انتظار4(۱٧)
اندرز(٩)
اندوه(٦)
انسان(۳)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(٢)
اینستاگرام نیلوفرثانی(٢)
باد(٩)
بادبادک(۱)
باران(٦٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(٢)
بازگشت(٤)
بدنبال(۱)
بذر تو(٤)
برزگر(۱)
برف(٤)
برکه(٢)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٤٢)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بودنت(٧)
بوسه(۳۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۱۳)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۱۱)
بیداری(۳)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۱٩)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(٢۱)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(۸)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱۳)
پیچک(٢)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تاریکی(٢)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(٥٥)
تبر(۱)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(٢)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(۱٤)
تنهایی 2(٩)
تنهایی3(٢)
تهران(۱)
تو(٥٤)
تو رفته ای(۱٠)
تو نیستی(٢٠)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(٢)
تکثیر تو(٢)
تکرار(۱)
تیررس نگاه تو(۱)
تیغ(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(۳)
جنون(٩)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(٦٤)
چشمهای تو(۱٤)
چندکوتاه نوشت(۱)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٧)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(۳)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٧)
خانه(۱)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(۳)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خلوتانه(۱)
خواب(٦)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱۳)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٦)
دار(۳)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(۱٠)
درد(٦)
درد واره(٤)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(۱٠)
دست نوشته های من(٩۸٦)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٩)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱٤)
دعوت(۱)
دل(٩)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٢)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(۸)
دلتنگی 4(۱۳)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٥)
دلتنگی3(۸)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٧)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(۱٦)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱٤)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۳)
رقص عشق(٥)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روز پدر(۱)
روزمیلاد(۱)
رویا(۸)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٧)
زندگی(۸)
سال نو(۳)
سایه تو(٢)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سردی(۱)
سفر(٦)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(٢)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(٤)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(٢)
شانه های تو(٥)
شب(٩)
شب زمستانی(٤)
شبیخون(۱)
شعر(٢٦٢)
شعر 2(۸)
شعر 3(۱)
شعر بلند(٢)
شعر به مناسبت تولد(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(٦٦)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(۱٢)
شعرهای بلند من 2(۱٠)
شعرهای بلند نیلوفرثانی 95(۱)
شعرهای من(٦٠٥)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی بهار95(٥٩)
شعرهای نیلوفرثانی بهار96(٢٥)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز95(۸٠)
شعرهای نیلوفرثانی زمستان 95(٤٥)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(٧۳)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شنبه(۱)
شهاب مقربین(۱)
شهر(٢)
شوق(۳)
شکسته(۱)
صبح(۱)
صدا(۳)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢۱٩)
عاشق(٢)
عاشقانه(٩٩٩)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢٤)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱۸)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه 95(۳۱)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عاشقانه95(۸)
عاشقانه96(۱)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(۱٠۳)
عشق 2(۱٥)
عشق 5(٢٧)
عشق 6(۱٧)
عشق3(۱۳)
عشق4(۱)
عشق4(۱٧)
عشق7(۱)
عصر ما(۱)
عطرتو(۸)
عطش(۳)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٧)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۱٠)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(۳)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(٢)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(۳)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گل(۱)
گم شدگی(۳)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱٥)
لبخند(۱٢)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(٥)
مادر(۱)
ماه(٢٧)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردن(٢)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٥)
مرو(۱)
مستی(۱٠)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥۸)
مهدی اخوان ثالث(۱)
مهر(٤)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
موی تو(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٥)
نام تو(٩)
نامه ها(٧)
نبض تپیدن(۱)
نبودنت(٢٢)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(٢)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٥)
نیلوفر آبی(۳)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هفته(۱)
هم رزم(۱)
هما روستا(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠٦)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کانال تلگرام شعرهای نیلوفرثانی(٦)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٧)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٥)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(٢)
کوتاه نوشت(٧٠٦)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(٦۱)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت بهار95(٥٦)
کوتاه نوشت بهار96(٢٤)
کوتاه نوشت پاییز95(۸٠)
کوتاه نوشت تابستان95(۱)
کوتاه نوشت زمستان 95(٤٥)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٤۸)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(٤)

 

 

 

اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧