آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


چه کرده ای با من

چه کــرده ای با مــن

حتی در ســـردترین شــب سال

نام تورا بــــبرم
...
بهـــار میــــشود ...

.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
خسته ام

خسته ام

از شبهایی که

می آیند ُو

عطر تورا

برخوابهایم

نمیپاشند...

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
صدای قدمهایت

ســفیر آرزوهــایم ست
صــــدای قــدم هایت
.
.
اگر بیـــایی
به حرمــت شـــان
دنیــا را وادار به ســـکوت مـــیکنم


نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
ساعت عاشقی

قلــبم
چه کــوک استــــ
همـــیشه بر
ساعت عاشقی

 با طپشهای قــلبـــــ ِ تو
مـــیزان و جور ستــــ
.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
شعر

درمن بیــــداری
و هــر شــب
فـــریاد عشـــق تو
شـــعر میشـــود

 

 نیلوفر.ثانی
......شباهنگ.......

 
روی ماهت

شــبم تاریــک و ظلـــمانیست
به روی ماهــت
امشــب

مهـــمانم نمی کنی ...؟؟
.
.
.
.
نیلوفر.ثانی
شباهنگ
 
راه پرگناه

چشـــمت ای یــار
خــم مــِی ُو
آغوشـــت میـــکــده
بیفــــکنم دل را
بیکبــــاره درایـــن 
 راه پرگــــــناه

.
.
.

نیلوفر ثانی
شباهنگ
 
حواس پرت

بـــی تـو
چــه حـــواس پــرت شـــده ام

کـــسی اسمــم را میــپرســد 

نام تــورا میـــگویم

.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
راه جنون

ترسیم عاشقی ، دیوانگیست
پا بدهی
تا اخر راه ِ جنون

قدم خواهیم زد ....

.

.

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
تقویم

 
تـو که
بهتـــر میـــدانی

اگر نیــــــــایـی

تقـــویــم
روی ِ آخـــرین روز ســـال
خواهد مانـــد
.
.


نیلوفر.ثانی
.
شباهنگ
 
 
 
شکنجه

چه عَــذاب و شِــکنـجه ایسـتـــ

بُــودن و
نبُــوسیدن ِ تو ...

.
.
.
نیلوفر
ثانــی
شباهنگ
 
همیشه راهی هست

همیـــشه با تو
راهـــی هســتـــ
حتـــی
تــوی کـوچه های بن بســـتـــــ ....
.
.


.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
دل هوایی

دل باز هوایــــی  تو شد
در بدر در جســـتجوی روی تو شـــد
نبـــودی در کنـــارم اما
درخیـــال،
غرق دریـــای موی تو شد


 

.

.

نیلوفر ثانی - شباهنگ

 
اشفته شبیست

آشـــفته شـــبی ست
شـــب نبـــودن تو
لبـــریز درد و اشک و  آه استــــ 
تا ســـحربا ماه
از دوری تـــو
.
.
.


نیلوفر.ثانی

 
سرزمین تو

جهان از تو پر میشود
وقتی چشمانت را میگشایی
دنیای من لبریز عشق میشود
وقتی تو اینجایی
دلم سرزمین خوب توست
قدم بردار
دلم در انتظار روی توست
.
.

شباهنگ-نیلوفر.ثانی

 
ناکجا ..

وضـــع بدیست
گــرباد دلتنـــگی
دلــــم را باخـــودش
به ناکجـــا
برده استــــ ...
.
.


نیلوفر.ثانی

 
محبوب دل

آخر روزی
دلت را خواهم برد
اگر بار سفر بندی
اگر تا سرزمینی دور
بگریزی
بدنبالت
پروانه خواهم شد .
راه گریزی نیست
بیا
محبوب دل من شو ....نیلوفر.ثانی

شباهنگ

 
امید دیدار

باور نکـــن
بی بودن  تــو


زنـــدگی برقـــرار اســتــــ
نفســــهای اجبـــاریستـــــ


اخــــرین فرصــتــــ
 بـــه امـــید دیــــدار دوبــاره  استـــــ ....

 

 

نیلوفر ثانی

(شباهنگ)

 
هجرت ممکن نیست

نه مــمکن نیستـــ
هجـــرت از دل ِ تـــو
تا دل غریبـــی دیـــگر
از بهار دســــت تو
به زمستـــان ِ ســــردی دیگر
نــه
هـــجرت مـــمکن نیست
من همینــــجا مانـــدنی ام....

.
.
شباهنگ
نیلوفرثانی
 
میگریزی

میگریزی ز دستم
مثل واژه ها
در گلویم میماند

 
باز


دوست َت دارم ها ....

 

.

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 
همدم نفسهایت

کاش
زمـــزمه ای بــودم از آوازی
بر لبــــ   تــو
میخـــوانـــدیـَـم
مــوقع ِ سـرخوشـــی هایتـــــ


دمــــی
همـــراه بـــودم
با نفـــس هایتــــ.....

.
.

شباهنگ
نیلوفر
ثانــی
 
سکوت عاشقانه

میترسم
بگویم
دوست َت دارم

کسی بشنود و
چشمی شور باشد

نگفته در دهانم
یخ بزند
عاشقانه هایم

از سکوتم 

امـــا
تو بخـــوان  هــــمه را

 

 نیلوفرثانی

 
جای معجزه خالیست ..

از این حـــادثه دلگـــیرم
دســـتان تو
بیداریـــستــــ
نقش نـــگاهت دورســتــــ
زخم حافــــظه
کاریستـــــ
برگــرد تـــلافی کـــن
جای معــــجزه
خالیـــستــــ .....


شباهنگ

نیلوفر.ثانی

 
برگرد

گم شده در تکرار شب
برگرد
و دستچینی ستاره
بیاور
شبهای این حوالی
تاریک و پر دردست ...

نیلوفر.ثانی
 
د ر و غ

 
تورا از خاطره ها
پاک نمیکنم
بگذار بمانی
تا یادم بماند
چه طعم تلخی دارد
...
د
ر
و
غ

که میتواند حتی
شیرینی عشق و اعتماد را
زهر مار کند ....نیلوفر ثانی

 
 
راهی بسوی رهایی

گنــــجایش دل
دیگر نیــست
اینهمه دلتــــنگی و تنــــهایی
چو کبــــوتری
در آرزوی پــــرواز
میـــزند خـــودرا
به در و دیـــوار تـــن
شاید که بیابـــد راهی
بسِِِـــوی ِ رهـــایی ....

شباهنگ 

نیلوفر.ثانی

 
شراب چشمانت

طـــعم تـــلخ روزهــــایم را
تو بیـــــا
با شــــراب چــــشمانت
شـــیرین کن ....شباهنگ - نیلوفر.ثانی

 
رنگ دوری

رنگ دوری ما
ســــیاه نیست
امـــید به دیدار
همیشه


سپید نگهش میدارد ......

 


شباهنگ (ن.ثانی)

 
خاطره ات

روی ِ خاطـــره ات را میبوســــم ُ و
با کاســـه ای آب
بدرقـــه ات میکنـــم
شــاید دیـــگر
برنــگردد
حتی خـــاطره ات .....

 

شباهنگ(ن.ثانی)

 
وفادارترم

خـــدا خــودش میـــداند
به تو وفـــادارتـــرم

نقـــش ِ دوچشـــم ِ روشــن ِ توست
همـــیشه

روبـــرویــم ....

 

 

 


ِشباهنگ
نیلوفر ثانـی
 
اگر بیایی

اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم

آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی....


نیلوفر
ثانی
 
شب یلدا

 
چو یــــلدا
انتــــظار ِ مــن طــــولانــیستــــــــ
گـــره نمیــگشـــــایـــی
با ســــر ِ زلفــ ِ ســـیه ِ همـــچو
 
 
شــبـــــ یـــلدایــتـــــ ؟؟

 
 

شباهنگ (نیلوفر.ثانی )


 
 
 
محو تماشای توام

 
حضـــورت در خیـــالم ،
انـــگار تـو اینـــجـــایی

چشمـــان ِ مـن ،
محــو ِ تمــاشای ِ نــگاهت مـــیشود
بی خبــــــر میبـــند مـــرا ،
می پرســــــد کســـــــی


غـــرق تماشــــای چه ای ؟نیلوفرثانی ِشباهنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
کوچه ی ما

هرچقــــدر فرامــــوش کنی
عشــــق را

امــــا
هنــــوز هم
آن کوچـــه ی شـــاهد عاشـــقانه های مـــایادش هســـتـــــ......

 

 

شباهنگ- نیلوفر ثانی

 

 

 

 
ایمان من

ایمـــــان مــــی آورم
معــــجزه هایتــــــ

شــــعرهاییــــستـــــــ

که حجـــتــــــ ِ عــــاشـــق شـــدن ِ اســتــــــ........


نیلوفر ثانی
 
موهای پریشانت

 

چه آشـــوبیست در دلـــم
وقتــــی
موهــــایت را پریشـــــان میــــکنی

هــــزار لانه ســـــاخته اند
گنجــــشکهای دلـــم

لا به لای آنــــها ....


نیلوفرثــانی  شباهنگ
 
درختی باشم

کاش درختـــی باشـــم و تــو
گاه گـاهـــی
برشـــاخه ام
بنشـــینی و
از عشـــق بخوانی
و من مســــتانه
بشـــکوفانم
هـــزار برگ و گل
بر انــــدامم ....

 

ن.ثانی- شباهنگ

 
ترک مکن

تــرک مـــکن

ذکر ِ دوســـتت دارم هـــایت را

 بگذار بند دلـــم شود

تــا نرود بی هـــوا.....

 

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 

 
دلتنگی

رویـــــاهای با تو بودنــــم را
آبــــــ بـُــرد
شــــایــد از
چشــــم تــو بــود
که ســــر دلتـــنگی
بــرای دیـــگری
اشــــک میــریخت


نیـــــــلوفر
ثـــــانـــی - شباهنگ

 
 

شبـــاهت ِ طلــــوع ِ چشـــــم ِ تو
فروغ ستــــــاره ی ســهیل
در آسمــــــان بی ستــــــاره است

بتــــابـــــــ ، بتــــــــابـــــــ
ستـــــــــــاره ام
بـــدان بـــدان
تبــــــــاه در فـــــراقتـــــــم


نیــــلوفـر
ثـــــــانی (
شباهنگ)
 
عاشقانه ترین غزل

عاشــــــقانه ترین
غــــزل ست
دســــتان ِ تــــو
کــه میپــــیچــد
میـــان ِ مـــوهــای ِ مـــن .....
....
.
نیلوفر ثانی(شباهنگ)
 
 
 
حدیث عشق

بیــــا و یـــک نفــــس با مـــن بـــخوان ،
حــــدیث ِ هجـــر ِ عشـــقی
کــه بـــی تــو

کـــــشیده ام .....


شباهنگ( ن ثانی)
 
 
حضور تو

از ستایش ِ ماه و ستاره
دست برداشته ام
از وقتی
در شبم
تو 
روشنی بخشم شدی
.
.
شباهنگ ن.ثانی
 
غوغای دل

جهنـــــمی بپــــا میـــکند
دلــــــم
وقـــــتی
شـــــــعری بیــــــاید و
تــــو
میــــــان آن نبــــاشــــی...............!

.

.


شباهنگ (نـــــــیلوفر.ثانی)

 

 

 

 

 
شمایل نگاه تو

بر شمایــــــــــل ِ نگاه تو
عشق ،

می بندم دخیل 

به اجابت نذرهایم
از کنـــــــــار ِ دل مـــرو....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
برد تو

اینـــبار هم بُـــرد بــا تو بود
چشــــمانت
دل را تا مــــرز جُــــنون برد
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
رقص با باد

قشـــــنگ مــیرقصـــی
در دسـتان باد
وقتی میــــخواهی
به هرســــمتی که بـــاد میـــرود ، بـــروی
.
ومن
محـــو تماشــــای باد
که چه وقت ســـــوی من می آید .....!!
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 
دستانت

هجــــای ظریفــی دارند
دســـــتانت
حــــرف که میــــزنند
هـــزار تــــرانه
از ذهــــن خــــزان زده ام 
 میــــروید.....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)
 
 
 
برگرد

میچرخـــــاندم
حول ِ مــــدار ِ دلتــــنگی ،
زمـــان..
بی تو چه تهـــوع آورست
این چـــرخ و تــــاب
برگــــــــرد
دلـــم
ســـکون و آرام ِ دل تورا
میــــخواهد....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
مرثــــیه

میبینی در امتـــــــداد  ِ این انتــــــــــظار طولانی
دگر غــــزلی نیســـــتم
لبـــریز از شـــور  ِ عشــق تو ،
شده ام مرثــــــیه ای ، که ملامــــال ِ درد است......!!!

.
شباهنگ -ن ثانی
 
قلبم جامانده

جـــــاری در نــــگاه ِ تنـــگ ِ پایــــیز
قلبم جایی
میــــان بــــاران و غم پایــــــیز
جــــامانــــده است ..........

شباهنگ (ن ثانی)
 
انتظـــــــــار

انتــــظار..،
انتــــــــظار.....،
جـــامه ای که
از روز ازل
بر پیــــکرم دوخـــــتندُ بر
دلـــــــم
شـــعله اش افــــروخــــتند
و زبهشــــتم تا زمـــــــین
برآتــــش صـــــــــبرم
سوخـــــتند .،..سوخـــــــتند.....!!!
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 

 

 
یه اتفاق ساده

یکی از همین روزهای ِ بی طاقتی ِ انتظار
.
شاید بسادگی ِ یه اتفـــــــــاق
.
بیــــــــــایی و برای همیشه ماندنی شوی....
.
.
شباهنگ ( ن ثانی)
 
جای خالی

جـــای خــــالی نبــودنت
میکوبـــد بر دلـــم
اگــر نیـــایـــی
همین روزها
ویــرانــــه میــــشود 
این دل تنــــگ منتــــــــظر....
 
شباهنگ(ن.ثانی)
 
شروع تازه

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
.
.

تــو بیـــــــا
.
.
.
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن .....!!
.
.
.
.

شباهنگ(ن ثانی)

 
هوای دل

از تو که نمیشود گذشت
رشته های عشق بسته به گیسوی تو
تمام  هوایی کردن ِدل
خلاصه شده در مستی دوچشم روشن تو

.

.شباهنگ(ن.ثانی)

 
امروز بیا

دل تبـــــــــــــاه شد در وعـــده های آمـــدنت ،
وَعـــده دیـــگر نمیـــخواهم
همـــین امـــروز بیـــــــــا....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
کشف الاسرار

در ســـایه بمـــــــان
مگــــــــــــذار
پـــــــرده از رویــــــــــت بیفــــــــــتد
دل ، هنــــوز
تـــــــاب ِ کشف ِ اســــرار ِ تورا نــــــــدارد ....
....
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
بی سرو سامان

غربت چشـــمانت مرا
اینطور بی خانمان کرد
وگـــرنه روزی مــــنهم
ســرو ســـامانی داشـــتم .....
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
برسر مهر باش

عمــــری بسر شد
تو نبــــودی
خاطــــــره زرد شد
تو نبــــودی
تا هَجــــمه ی درد و غــــم ِدوری ،
از پام نیـــــــنداخت
برسر مــــهر باش و برآن باش ،
که بیــــــــایی .....
.
.

شباهنگ (ن.ثانی)
 
نوشدارو

نوشـــــــــــداروی ِ زخم دل ،
از تقدیر ِ تلخ ِ روزگــــــــــار
چشــــــــم روشــــــــن و دستــــــــــان گرم توســــــــت
تا دیر نشـــــده ، وقت دارو
مهــــــــربان بــــــــاش و بیــــــــــــا
....
.
.
شباهنگ(ن.ق. ثانی)
 
شاعر چشمان تو

غـــریب و دلـــمرده است
لحظه های ِ خاکســــتری
تماشـــــایی ندارد
غــــزلهای ِ پـــژمـــردنی
تا طلــــوع ِ شــــعر نو
با من مــــدارا کن
برگرد به شـــــعرهایم
مرا شــــاعر چـــــشمان خود کن

 

شباهنگ (ن.ق .ثانی)


.

 
ترس

در عمـــق این فاصـــله و انتــــظار
ترســـــــم از
دوری بوســــه و دســــتان تـو نیــست
ترســـــــم از
خـــط بــــــطانیســـت که
بر عــــشق بــکشــــــی
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
چند شعر کوتاه

1.
قـــَلب مـــرا بـــِکاو
احســـاس مـــرا ببـــین
خــُــلاصه مـــیشود
تمــــــام فلســــفه ی ِ بـــودنــم
در
...خــــواســـتن ِ تــو...
.
.
2.
 
به تو
ایمــــــــــــــان دارم
حَتــــی اگــر
پُشـــت ِ حصــار ِ ســـخت ِ فاصـــله ها
اســــیـر باشـــــی ....
.
.
3.
 
شمع مقـــــصر بود
یا عـــــــشق
که پروانـــه ســـوخت ،
کســـــی نمیداند
همین بس که پـــــروانه
 تا لحـــظه ی آخر
دور شـــمع میـــگردید تا که سوخت ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
 
 

 

 
سنگ و صبوری

ســـــنگ اســت که صـــــــبوری میـــداند
،
بــرای آمـــــدنت ، تو بــــگو
.
ســــــــنگ باید شـــــوم
 که صبــــــور باشم
یــا
صـــــــبر از دســـت بـــدهم
تــا
ســـــنگ نشــــــوم ... ؟!!
.
.
.
شباهنگ (ن ثانی)
 
عشـــق

 

عشق
چیز مبهمی نیست
همین بارانیست که
از چشم تو میبارد
وقت دلتـــنگی ِ دستهای من ....
....
.
شباهنگ (ن..ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
جواب

جوابی از تو نیامد
وقت ِ ویرانی ِ دل
وقت ِ دلتنگی ِ دستهایی که
تورا میخواست ....
پروانه در آتش سوخت
پر پر گل ، رها در باد
گله ای نیست
تو با آرزو های خود
خوش باش ...
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چشمهایت

چشــم هایت را بــتکان
واژه ها
هجــوم آورده اند
سوی تو ...!!


.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
سکوت

هزار شعر و ترانه
مانده در دلم
اما تورا که میبینم
سکوت میشود
همه آوازم
چه ریخته ای در چشمهای زیبایت
که ساکن میشود
در این هیاهو
دلم

.

.

شباهنگ (ن. ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
رویش

پیچ در پیچ ِ گیســـوی بـــاران
تــو را میــــجویم
بر کویـــــر دلــم بـــبار
تا چـــو جـــــوانه ای
ســــر از خـــاک برگـــــــیرم
.
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
زندگی بی عشق

جـــهانـــی بـــی تـــو
ســـوت و کـــور است
آغـــــوش ِخــود بــاز کــن
زنــدگــی بــی عشـق ِتــو
هیـــــچ و پــــوچ اســـت ....
..


.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
حکم آزادی

انتـــخــابــی نـــدارم
مـَحـــکوم شـُــده ام
در حــــصار انتـــظاری طـــُولانــی
.
حُــکــــم آزادی ام تــوئــــی
... .
.
بـــَـرگــــرد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
درخت

درختــــی که ایســـــتاده در بــرابــر باد
امـــــیدوار به بــــــهار
به بـــارش بــــاران
به تقـــــلای گنـــجشکهای جــوان
درختـــی میــــان کویــــری برهــــــوت
بی تمــــــــاشای رود
بی کـــــــــلام با مـــــــاه
هنـــــــــوز یاد دســـــــــتان توست ....
.
.
شباهنگ(ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوزخ و بهشت

نـــــگاه تو آتــش و شـــرربار
دســـتان تو سرد و زمســـتانی
با من چه میـــکنی ...،
ســــرگردانم میان
دوزخ و بهــــشت
... .
.
شباهنگ (ن ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
فـــــــــــــــردا

فــــردا
میتــــواند
ســـرشار از
شوق نـــگاهت باشـــد
یا لبـــریز از
غـــم تنهــــــایی
بــــــیا
فــــردا را
تــو بســـاز..
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
نگاه تو

نــگاه تو،
تجـــلی بـاران ،
چــرا دریــغ ،
بر جان خسته ی من
ببــــار...

.

.

شباهنگ (ن.ثانی)

 

.

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
قلب من ....

ازمــن که گـــذشتی
قلبـــم افـــــتاد و شــــــکست
خـــورده هایش را
امــــــا
.
.

جمع کردم
.
تا درپـــــای تو نـــــرود...!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
گم شده ام

سالهاست
گم شده ام تا تو مرا پیدا کنی
افسوس هنوز هم
چشمانت را گرفته ای و میشماری ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

اینروزها
پرنده ی نگاهت
بر قلب من لانه ساخته
پشت نکن و نرو
که این لانه ویران میشود
بی درنگ  ؛ بی  تو
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خط خطی هایم

 

باورت نمیشود
سالهاست رفته ای اما
هنوز هم وقتی شروع به خط خطی میکنم
نام تو را هرگوشه و کنار مینویسم .
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راه ِ تو

 

به راه ِ تو آمدن خطاست
دیگر حتی وسوسه ی دوست داشتنت نمیشوم
که عشقت نردبانی نبود به آسمان
چاهی بود به قعر تباهی ...هلاکت دل و جان .....!!
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم
دنیا کوچک است
میدانم بهم دیگر میرسیم
.
شباهنگ (ن. ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
آسمانی

 

غربت زمین
آسمانی ام کرده است
اینجا عشق چنان موج میزند
که دیگر روی زمین بند نمیشوم ....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
عاشقانه

 
 
همین جاهم میشود تورا ستود
عطر و نورت همه جا پاشیده
فاصله حریف عشق نمیشود
میخواهی دور بمان
من عاشقانه هایم را از برم .....
....
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
چند کوتاه نوشت

شاید این تو نبوده ای که رفته ای
شاید این منم که باید برگردم
بیا قراری بگذاریم
هردو به سمت هم قــدم برداریم 
.
.

بی رمق شده است
نور خورشید
سر که میزند دیگر
دیدار تورا باخود نمیآورد
.
.
 
انتـــــظار درد است ،
فاصـــــــله ویرانگر ،
صــــــبر ایوب میخواهد
دیـــــــدار تو
مگر به خـــــــــواب و رویا
ببینـــــم نــــــــگاه مهربان تو ......
 
شباهنگ (ن.ثانی )
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
دوری و دوستی

تمام نشـ ـ ـــد این دوری و دوستی ؟
جانــــــــمان به لب آمــد
از اینــــهمه فاصـ ـ ــ ـ ـله
یادت رفته است انـــــکه از دیده برفت از دل برود ..؟؟
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
خدای قلم

سر از تمام شعرهای من در می آوری
بی انکه بخواهم
بی انکه بخواهی
تو خدای قلم شده ای
سرنوشتش را تو تقریر میکنی ......
....
.
شباهنگ (نیلوفر ق ثانی)
 
 

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
راضی میشوی

هستی ام ، به بودن ِتو
و نیستی ام ، به نبود  ِتوست
خودت بگو
دلت راضی میشود هنوز هم
در دورستها بمانی .....
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
منتظر

دگر اصرار نمیکنم برگردی
در دل تو ، غم من اثر ندارد
امـــــا اگر روزی
از آنهمه غربت سرد
دلت گرفت
اینجا کسی منتظر است؛
برگرد ...!
.
.
.
شباهنگ(ن.ثانی)

 

 
بهار باش و بیا

بهــــــــــار باش و بیا
تا بشکفد هزار نغمه و ترانه
از بند بند دلم
باران باش و ببار
تا جوانه زند هزار چشمه ی بوسه
ز کویر خشک لبم
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
 
ماه من

ماه اگر راه به آسمان ِ دگر بگیرد
دل آسمان تا ابد میگیــــــرد
چشم ستاره همیشه میـــــــــگرید
مــــــــــاه من تو بودی  ، رفتی
دل من سراغت را از که بگیرد ؟؟؟
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
.
 
 
روی ماه تو

آســـــــمان تار دلم هر شب
.
.
.
روی مـــــــــاه تورا
.
.
.
کــــــم دارد. . . . .
.
.

 

 

 


.شباهنگ(ن.ثانی)
 
 
تقدیر مــــــا

غروب ِغریبانه ی ِعشق
چه بیصدا رفت ُ ساکت بود
طلوع ِ تنهایی ُ شب های ِ دل کندن
افسوس و صد افسوس که تقدیر ما این بود ...!!!
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
حرفی از جنس تو

 
این پرسه های بی رنگ و لعاب
میان هزار واژه و کلام
چیزی عایدم نمیکند
حرفی از جنس تو میخواهم
تا شعرم را رنگی کند ....
.
.
.
شباهنگ (ن. ثانی)
 
 
 
 
 
 
مــــــــدار عشق

رهــــــا مکن مرا

در نقطه ی سکون  ِ تنهایی
.
.
بچرخــــــــانم
حول مــــــدار عشـــــق ....
 تا ابد
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

 
کوچه ی عاشقی

کوچه های عاشقی
غریق باران دلتنگیست
تا سیل نبرده شهر دل را
برگرد و بیــــــــا ....
.
.
شباهنگ ( ن. ق.ثانی)
 
 
 
 
 
 
خط خطی های دل

وقتی نیستی
واژه ها در جنگند
خبری از شعر نیست
هرچه هست خط خطی های دل ِتنگ است
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
لیلی ، مجنون

تورا دیدم
به نظرم آمد ، چقدر آشنایی
خـــــدا کند
تو همان لیـــــــلی ام باشی
من برایت مجـــــــــنون باشم .
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 
آتش زیر خاکستر

میدانم آخر یک روز
زیر آتش عشق تو
خاکستر خواهم شد
تو باد باش و بیا
تا دوباره شعله برگیرد
این اشتیاق
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 
تو باور نکن

اگر میگویم
همه چیز خوب است
تورا از یاد برده ام ،
اگر میگویم
بی تو ،اینجا بهار است
آفتاب را به خانه آورده ام
توباور نکن
بی تو این دل هر لحظه صدبار میمیرد ....
.
.
.
شباهنگ (ن.ثانی)
 

چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٥)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٤)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(۱)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(۳)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳۱)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٦)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱۸)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٦)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق
لالای شب
نمیدانست
تیتر خبرها

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس