آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


بال

غرض از اینهمه واژه و شعر
سرودن چشم های تو نیست
اینجا شاعری برای خود
بال میبافد..


نیلوفر ثانی


 
شبیه عشق

شـبیه عشـق
دردهـای ما را پایان نیست
رنگ گرفتـه ایم تـلخ
چون حقیـقت


نیلوفر ثانی

 
تجانس غریبی

تجـانس غریبی دارد
شـعر با چشــم تو
دست هایت با بهــار

نیلوفر ثانی


 
آمینم باش

دل
آمرزیده ی عشق
تو آمین‌َم باش ..


نیــلوفر ثــانی
 
نیمه ی روشن زندگی

خورشید وش ست نگاه تو
هرطرف که باشی
نیمه ی روشن زندگی ست


نیلوفر ثانی

 
عزیز

تا از آن دور به چشم تو رسیدم
دیده به روی عشق وا کردم عزیز
از چشم تو عبور ممکن نیست
تاابد در دل عشق جا واکردم عزیز


نیلوفر ثانی

 
دوباره با تو

من به جانب ِروشن ِروایت تو
به دست چینی کلمات آمده ام
از لب هایت سیب
از چشم هایت
اشاره میچکد
و من فکرمیکنم چه خوب ست
دوباره باتو
پرت ِسرزمینی دور شوم

نیلوفر ثانی

 
آغازی دیگر

تو نیستی وُ من
در آستانه ی آغازی دیگرم
آغاز تمام شدنم

نیلوفر ثانی 
دلم گرفت

دلم گرفت
از احتضار ِاینهمه شعر
از بوسه های پَر
بر قساوت ِقفس
دلم گرفت از نبودن ِتو
از نبود ِاعجاز عشق
تا آخرین نفس

نیلوفر ثانی

 
آرام در گور خود

در گردنه های دور
شبدر میروید
لبخند میزنم و آرام
در گور خود جای میگیرم.....

نیلوفر ثانی 
آمدنت

پشت به تکان های ِبی شکیب ِاینروزها
منتظرم
اتفاق تابنــاک ِآمدنت را
تنیـدن در موج ِدریا
روزی میـدهد عاقبت
ماهیـگیر را

نیلوفر ثانی
اسفند 93 
کودتا

میکشم
طرح ِ تســخیر ِقـلب تورا
متهــم میشوم به
کودتــا ...


نیلوفر ثانی 
نبض عشق


ایسـتاده ام مـگر شـاید
اعتـماد
نبض ِعشـق را
دوباره برگردانـد

اگرچه صبـر دیگر عزیز نیـست...

نیلوفر ثانی 
بهمن 93


 
نجوای عاشقان

در من هـزار واژه
درتو وفـور عشــق
ما خود شـعریم
نجـوای عاشـقان ...


نیلوفر ثانی

 
بادبادک

حال منتظران ِدوردست
شبیه آن بادبادک گیر افتاده میان شاخه های درخت ...
شاید دستی
شاید بادی
شاید ایستاده مردن

نیلوفر ثانی

 
وطنم

ریشه در قلب ِ تو
بعد از این مرا هم
وطنی ست


نیلوفر ثانی


 
مخاطب خاص

در شعر هایم
مخاطبی حلول کرده ست
 پیش از این نام دیگری داشت

عشق ...


نیلوفر ثانی


 
التهاب عجیب

از انتشار این التهاب عجیب
با هجوم قفس درگیرم
همنفس با کبوترهای شهر
از وقوع آسمانخراش دلگیرم
بیا شبی فراتراز حصار ودیوار
تا به ماه روی تو پرگیرم


نیلوفرثانی
7بهمن93

 
زلزله ای ویرانگر

رفت از آن حــادثه جانم بر باد
چشــم تـو
زلـزله ای ویرانـگر ....


نیلوفر ثانی


 
پناه تو کجاست ؟

تکیه به شانه ات
بزرگم میکند
_ تمام قد ِعشق _
خسته است پرنده ی کوچک
پنـاه تو کجاست..؟

نیلوفر ثانی 
حافظه ی کاشی آبی

ماندگار ست
بر حافظه ی ِهر کاشی ِآبی
رنگ سرخی ِماهی
که دراین حوض
نفس کشید

نیلوفر ثانی


 
جنگ منم

جسدهای ِسوخته
شیون ِکودکی جا مانده
زنی آویخته بر تیرک چوبی
خانه ای پاشیده ازانفجار جبهه


جنگ منـم


بی تو
سرزمینی
بدست من مـُرده


نیلوفر ثانی

 
دسته ای از ابرها

باران ِشوق
چو های های بهار
باران ِدلتنگی
چو هق هق پاییز
مرا در دسته ای از ابرها جا گذاشته ای

نیلوفر ثانی


 
قاصدک

باد باش و
تا آنسوی خاطره
با من باش
اینجا کسی دلش
هوای قاصدک دارد


نیلوفر ثانی


 
زندگی

از من میگریزد زنــدگی
من در تقـــلای ِدوباره زاده شدن

نیلوفر ثانی

 
بهار باش

به باران ِ بی امان پاییز 
هیچ روایت زردی 
تا ابد نخواهد بود
تو بر امتداد زوالم
بهارباش


نیلوفر ثانی

 
شوریدگی ها

بازار وُ آشوب ِنـگاه تو
عشق وُ آتـش سـجاده
من وارث همـان شوریدگی ها
تو آن اتفاق ِشمس گونه

نیلوفر ثانی 
خط مقدم

در خط مقدم جنگ
من هنوز زیر آتشبار چشمانت
در انتظار صلح آغوشت
ایستاده ام ....


نیلوفر ثانی 
نفیر من

از نفـیر ِمن
نای ِرنج
برمیخیزد
نسیم هیچ عشقی از نیـزارها
عبور نمیکند
هیچ نیلوفری به مـرداب
نمی روید
و جهان در سیطره ی ِشب
سیاه پوش ماهی ست
که زوال خورشید را
بیصدا گریسته ست ..


نیلوفر ثانی
30دیماه93

 
دلم

یار در دلم
دلم اما کجاست ....؟


نیلوفر ثانی 
هوای دل باران

بیا به هرابری که رسیدیم
چشمکی به هوای دل باران بزنیم


نیلوفر ثانی

 
ببار ای ابر در ابر

از چشـم تو باران میبـارد
ازدلم شــعله های آتش
ببـار ای ابر در ابر
مرا آتش تمام کرده ست


نیلوفر ثانی 
تنهایی

روی ِدیوار پنجره باز کن
خِشت خِشت
تنهایی میدَوَد دراین خانه

نیلوفر ثانی 
بهار لبخندت

تمام سال
به بهار لبخندت
زنده بودم
هزار زمستان مرا
نمیکشد


نیلوفر ثـانی
 
شبیه عشق

کسی شبیه عشق از دور می آید
هوای آمدنش اما
چقدر ابری ست


نیلوفر ثانی

 
باد برباد

مجابم به دوست داشتن ت
بی تو سرگردانم
چو باد بر باد


نیلوفر ثانی

 
قرعه

قرعه انداخته ام
امـــروز
کـــدام شعر را
پیــش پـای َت
قربــانی کنــــم
شــــاید که بیـــایی..


نیلوفر ثانی


 
هوای دل باران

بیا به هرابری که رسیدیم
چشمکی به هوای دل باران بزنیم

 نیلوفر ثانی

 
فصل بیابان

فصل ســرد میبارد
اما داغ ِعشـق
چهـار فصـلش
گُر گُر بیـابــان ست ...


نیلوفر ثانی

 
تبعید طولانی

دست های ِ تو
بند رهایی از چاه ِتنــهایی
و نـگاه َت،
عزیزی به لطف
و لبخنـدَت ،
حکمرانی به بهشت
آغوش خود بگشا
بَرَم گردان
ازین تبعیــد طولانی

نیلوفر ثانی 
یاد تو

درمن زنی ست
گرچه پاییـزَش طولانی
گیسوانش را
با یادی از تو
شکوفه می آراید..

نیلوفر ثانی


 
تشویش

با تو 
در تشویش ازدحام جمعیتم 
هزار نفری که در من 
تورا دوست دارند

نیلوفر ثانی


 
زمستان حریف نیست

بر شعرم شکوفه می روید
از بوسه های تنوری ات
زمستان حریف نیست
با بودن بهاری ات


نیلوفر ثانی


 
کسی دیگر نبود

درآمد در هوای دوسـت داشتن
بخـود آمدم
کسـی دیگر نبود .


نیلوفر ثانی


 
به جان شعر قسم


به جان شعر قسم
 ذره ذره ام
شعله های نیم سوز هر واژه ی بی توست

نیلوفر ثانی


 
جای امن

پناه بر آغوشت 

سنگ ببارد از آسمان

آتش بسوزاند زمان 

جای من امن ِ امن ست 

 

 

نیلوفر ثانی

 
متولدچشم تو

می آیی و من

نشئه ی عشق

 در هم آغوشی خیال و حقیقت 

متولد از چشم تو میشوم  ..

 

نیلوفر ثانی

 
گوشه گوشه ی شهر

تا تو باشی دلم
آبادان شهری ست
که گوشه گوشه
عطر تو را دارد

نیلوفر ثانی 
قهوه ی تلخ

از من دورست
طعم خنده های تو
هرروز
قهوه ی تلخ نبودت
بکام من ست

نیلوفر ثانی 
نگاه بی عشق

چه در گلدان ِروی ِطاقچه
چه در باغچه
نگاهی نباشد به عشق
پژمرده میشود
هرچه زیبایی


نیـلوفرثـــانی 
بهشت پیش از سیب چیدن

بیا از این خاک بگذریم
از ثواب و گناه و آدمیت
وعده ی ما بهشت
پیش از سیب چیدن


نیلوفر ثانی

 
باد برباد

مجابم به دوست داشتن ت
بی تو
سرگردانم
چو باد بر باد

نیلوفر ثانی


 
نمی آیی

نمی آیی و ُ
این خیابان هرشب
خواب بوسه میبیند
واز حسرت بی خاطرگی
عاقبت یک روز
میمیرد


نیلوفر ثانی 
سرآغاز


برگشای رخ ماه از نقاب ابر
که چون پلنگی ایستاده ام
به سرآغاز یک پریدن


نیلوفر ثانی


 
 

خبر آنکه بال ما
شکسته و زخمی
تو بی پرنده ی بامت
چگونه ای ؟


نیلوفر ثانی

در پیروی شعری از مولانا

 
شعرهای سربی

بی تو
شعر هایم ،سُربی
تنها بکار ِفشـنگ می آیند..


نیلوفر ثانی 
بوسه بر رگ عشق

برشاهرگ ِعشــق
بوسه میزنم 
نام ِتو 
شعر میشود و ُ
بیــرون میریزد..نیـلوفرثـانی

 
دار

از جراحت عشق
شفا نمیخواهم
ای معشوقه ی رویایی
بر دار بتابانم .


نیلوفر ثانی


 
تک و تای دوست داشتنت

بندم به چشم هایت
هیچ بادی مرا
از تک وُ تای دوست داشتن‌َت
نمی اندازد..


نیلوفر ثانی
آبان93 
یلدا و شکوفه ها

این پاییز
به اعتبار گرمی دست هایت
دنباله رو بهار میشود
حالا میبینی
درخت ها به یلدا نرسیده
شکوفه میدهند


نیلوفر ثانی 
یادت باشد

یادت باشد
حریم موهایت لااقل
به دست باد نرسد
یک تنه باید بجنگم
با تمام جهان

نیلوفر ثانی

 
بسته ست راه


بسته َست راه 
به کلمه 
به اشـاره 
به آرزوی ِآزادی 
این شعر در سلول چشم های تو
منتـظر ِوقت ِ اعـدام َست ...

نیلوفر ثانی
93/9/3

 
 
گمشده

کسی گم شده
در آخر دنیا
کسی که بجای اسم خودش
نام تورا میدانست..

نیلوفر ثانی


 
آه از چشم های تو

آه از چشــم تو
بر جان و دلـم
چون تــبرست .


نیلوفر ثانی

 
قفل به دهان

بی خبر رفته ای وُ قفـل به دهـانم زده اند
مثل دکّانی که برآن برگه ی ترحیم زده اند


نیلوفر ثانی

برای مرتضی پاشایی که رفتنش درد داشت .. 
هوای پریدن

تا تـو باشـی
شـعر ِمن
هوای ِپریـدن دارد

نیـلوفر ثــانی
 
ماهی هزارپولک

به پهنای آبی عشق
ماهی هزار پولک دریای توام


نیلوفر ثانی


 
آسمان دلم

آسـمان دلم تاریک ست
ابر
پشت ابر
پشت ابر

نمیبـارد ...نیلوفر ثانی

 
باران

شرافت آسـمان
بوسه هایش بر خاک
چونین افتـاده میرود
سوی معشـوق ِخود
بـاران..


نیلوفر ثانی 
شمع و طناب

به دیدنم که آمـدی
برای این افتاده در چاه تنـهایی
کمی طناب بیـار
و یک شمع
که ازدحام این جـهان تاریک
درتصرّف روشـنی باشد


نیلوفر ثانی


 
گریه امانم را برید

من سرشار از تو
وَ تو
سرشار از باران وُ آسمان
وگریه اَمانم را بُرید ...


نیلوفر ثانی

 
هوای جهان

یک جهـان دویده ام
تمام پنجره ها
رو به دلتنــگی باز می شد
و تمام در ها
رو به رفتن ها
پیشــانی عشق را بوسیدم
و درمرارت غریب خود
باریدم
هوای تمام جهان
بارانی بود ...


نیـلوفر ثــانی

 
پاییز پشت پاییز

تب ِبرگ ریز
بر نبض شعر من افتـاده
درنبودت بازهم پاییز
پشت پاییز آمده

نیلوفر ثانی


 
جستجوی سرزمین تو

نبود تو سرآغاز فصل درد ست
 بارانی جز اشک نمی بارد
برگی جز خاطره نمی ریزد
ومن باز لابه لای هیاهوی باد
کولی وار
سرزمین تورا جستجو میکنم


نیلوفر ثانی

 
 

چشم براه یک حادثه ام
 کسی بیایید
نرود
بماند
 که تو باشی

نیلوفر ثانی


 
مامن شعر


من از وفور تو
لبریز عاشقانه ام
مامن مستانه ی شعر
با تو به مهر
ریسته ام

نیلوفر ثانی

 
فرهاد پیشگی

کمر بسته ای به یک
اتفاق شیرین
فرهاد پیشگی را
اول بیـاموز
ای دل .


نیلوفر ثانی


 
شوق جنون

تو آن شـوق ِجنـونی
از منـظره ات
باید برخاست
از پنجره ات
باید پریـد...


نیلوفر ثانی 
درد

چو امیــدی به شـفایم نیست
درد خود را دوسـت میدارم

نیلوفر ثانی


 
دریای زلف یار

گره در گره، دریای زلف یار
به طوفان خورده ست
زورق دلم


نیلوفر ثانی 
باران و بوی تو

باران که می آیـد
من بر میـخیزم
بوی تو میگـیرد
تمام راههـــا


نیلوفر ثانی

 
این نبودن ها کافی ست

راه بی تو مسـدود ست
آئیـنه بی تو
تاریـک
دست هایم تنـهاست
این نبودن ها
کافی ست

نیلوفر ثانی


 
پنجره را نگشا

هوای ِحوصـله درگیر ست 
باران نبـودَت 
پیوسـته میبـارد 
پنجره را نگشــا 
سـیلاب 
خانه را میـگیرد..

نیلوفر ثانی 
شاخه گداخته


هنوز صدای چکاوک میدهد
شاخه ی گداخته در آتش

نیلوفر ثانی

 
یک پنجره

تا مرز جنون
با تو می روم
این حادثه یک
پنـجره کم دارد ....!


نیلوفر ثانی 
زن که باشی

دراین دیــار
زن که باشی
سهمت
یا جگر سوخته َست
یا صورت سوخته ..


نیلوفر ثانی
اول آبان93 
جسدم

شکسته قایقی
درانتهای دریا
کاش به خاک تو برسد
جسدم


نیلوفر ثانی

 
بیا

ردیف شـعرهایم را
مرتـب کن
کسـی در واژه دارد
برای تو میـمیرد
بیا لااقل برایش
کمی تـب کـن ..!


نیلوفر ثانی

 
اعتبار تو

به اعتبــار تو
عشـق را میتوان
جـدی گرفت
تا همیشه زمین
گریبان میدرد
به بوسه های باران


نیلوفر ثانی


 
مستم

شراب میشود بودن‌َت
لب پنجره ی ِحوصله ام
بیشتر بمان
از دیدن روی‌َت
مســـتم


نیلوفر ثانی


 
حواس شهر

حواس ِشـهر
پرت ِباران ست
حواس ِمن
آغشـته ی ِعـطر ِتو...


نیـلوفر ثـانی


 
روز بارانی

میگریزد زیر سقفی
شهر از باران
من به کوچه ها
قول دست های تو را
دادم ...


نیلوفر ثانی

 
باران

باران ِشوق
چو های های بهار
باران ِدلتنگی
چو هق هق پاییز
مرا در دسته ای از ابرها
جا گذاشته ای


نیلوفر ثانی


 
بگو دوستت دارم

بگو دوسـتت دارم و ُ
از من
ابر ِبارانی بســاز .!


نیلوفر ثانی 
نبض ترانه

در طپـش هر پنـجره
ماه َسـت
در نبـض هرتـرانه
مـهرَت ..

نیلوفرثانی


 
صبح بارانی

صبح باران منی
از پس شب ها
  برهوت..


نیلوفر ثانی

 
سلام

سـلام از تماشـای تو
زیبـاتر نیست
پیش از هر کلام
بگذار سـیر ببینمت


نیلوفرثانی

 
تیغ جنون

 

چو آغوش و بوسه هایت
دعوتی کند
پریدن از تیغ جنون
کار سختی نیست

نیلوفر ثانی 
پادرمیانی کن

پا درمیانی کن 
میان دریا و چشمانت 
که این گمگشته در اعماق
به تور تو باز آید


نیلوفر ثانی

 
گره بگشا

گره گشـای ِزلف ِعشـق
گره انتظار
بگشـا.


نیلوفر ثانی


 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس