آواز شباهنگ

;وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های نیلوفر ثانی;;کپی و استفاده از اشعار و مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نویسنده ی آن مجاز است


سایه ی تو

گریختـــم
از هــرچه غیــر
پنـــاه آوردم به تو
بـُــریـَدم از همــه
آویــختم به تو
بگذار باشم درکنارت
بمانم چون ســـایه ی ِ تو
نیـــلوفر ثـــانی

پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خزان عشق

نبــود تو یعــنی

اغاز بــرگ ریــزان دفتر عـــشق

زمـــستان بی شــک

آمدنی ست ...

.
نیلوفر.ثانی

پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
سمت پریشانی موهای تو

آرزو هـــایم
تنــها
به یـک جـهـت مــی روَند

ســمت ِپـریشــــانی ِ مـــوهای ِتـو
.
.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
شراب نگاهت

حجــمی از خواسـتن َت
بر جـــان مــن ریخـته
امــشب مســـتی
میخـواهــم 
جام شــعرهــایم را
با نــگاه َت
پـُــرکن.
.
.
.
نیلوفر ثانی

 

عکس

سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دوراز دستهای تو


دستی که تورا می جُست
لای چرخ ِ دوری ها
بی اثر مانده
فاصـــله را بردار
دستـــهایمان را
بهــم
نزدیــــک تر کن ..
..
.
.

نیلوفر ثانی

 

 

 

 
افسانه

از من فاصـــله نـــگیر
مـــرا تا مــاه مهـــمان کــن
مــن را بی نــور چــشمت
در تاریـــکی رها نـــکن
خـــاموش میشــود دلــم
از حســـرت یکی شــدن
با من بیـــا جامــی بزن
این قصـــه را افســــانه کـــن
.
.
نیلوفر ثانی

 
فلسفه ی اینروزهایم

فلسفه ی ِپر چالش ِاینروزهای ِ زندگی َم
" تو شدن " ست
نه
"رسیدن به تو " ..

.
.
.
نیلوفر ثانی


 
 
 
 

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دلداده

به تــو
که جــان گـرفتی
نــادیده در شــعرهایم
چــنان دل دادم
که مَجنـــون به لیـــلا
دل نَبسـت
.
.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
طالع

مَن تـو را
نمی شـــناس َم
تنها میـــدان َم
تاریـــک و برهوت
تو بر مـَن

طالــــع شـــدی ...

.
.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
بدنبالت می دود

چشم َ م
به اختــیار ِ خودم نیست
تـو را که میبـند
بدنبالَت می دَوَد..

.
.
نیلوفر ثانی

 
کودکی سر به هوا

چَشــم از مَـن بر نـَــــدار
چـو کـــودکی ســر بـه هـــوا
به دنبـــال ِ مــــادر
هــرکه را شــبیه تــو ببـینم ،
دامنش میــگیرم ...

.
.
نیلوفر ثانی

 
تقدیر

تـو که بــاشی

هیـــــچ گلــی

تقـــدیرش

پژمردگـــی نیست ...

 

نیلوفر ثانی

 

t8235__.jpg

 
قرعه

قرعه انداخته ام
امـــروز
کـــدام شعر را
پیــش پـای َت
قربــانی کنــــم
شــــاید که بیـــایی..

.
.
نیلوفر ثانی
 
شعر چهل تکه

شــعرم
چـــهل تــکه ی ِ زیبــایی ست
هــرجا واژه کـــم آمد
نـــام تو را
وصــله کرده ام .

.

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خانه به دوشم

از دســتان ِتو
رهــا شد َم
افتـــاد َم در دســـتان ِ باد
و اینــگونه
سالهاست خانه به دوُشــم

.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
رسم عاشقی

در طَلــــَــــــــبگی ِ تو
فُـــرو میـــــــگذارم
هرچـــــه ، غیر تو
اول از همه خود را
رسم عاشقیست
...قربـــــــتاً الی.... تو......
.
 
نیلوفر ثانی
 
 

تو نیــستی
اتفاقـــی نمی افتد
فقــط مـن وُ این نیمـــکتـهای همـــیشه منتـــظر
پیـــر تر مــیشویم...
 
نیلوفر ثانی
 
رود بودم

من آن رود بـــودم،

درآرزوی دریــــا،

افســـوس شــد سهــمم ،

جــــان کندن

میـــان صحــــرای ســـوزان.نیلوفر ثانی

 
منصفانه نیست

این منصفانه نیست

که تو

چون عابری میگذری و من

در فریادهای دلم

از نام تو

برای همیشه کر میشوم .....


.

.

نیلوفر.ثانی

 
هدر نمی رود

اگر ســــالها نیایی
باورت باشد
سهم بوســـــه های تورا
نگاه خواهــــم داشت
هدر نمـــــیرود عشــــقی که به دل دادی
سالــــهای سال به امدنت
امـــــید باید داشت ...
 
نیلوفر ثانی
 
حریم آغوش

دعوت َت میکنــم
به حریم ِآغوشــی
که پیــش از تو ،

  احتــکار کرده َست
تمــام ِگرمای عشق َ ش را

.
.
نیلوفر ثانی

 
چوب خط انتظار

به مَحبس ِتنهایی ام
سَری بزن و ُ ببین
چو زندانی ِ در انتظار
چگونه تمام ِ دیوار ها را
به امید ِآمدنت
چُوب خـَـط کشیده ام

.
.
نیلوفر ثانی
 
خط عشق

 

عکس
 
عاشق تو

کســی بجز من
تو را
نَسـروُده َ ست
آنگونه که
کسی چون مَن
تو را
عاشق نَبوده َ ست
.
.
نیلوفر ثانی

 
جوانه ای در خرابه ها

گمــان مـَـــبر
رَفــتنَ ت
آواری شــــد
بر ســـــرم
 
جـــوانه زده ام
از خــرابـــه ها
بــارهــــا ..
.
.
.
 
 
نیلوفر ثــــانی
 
آپلود
 
 
 
 
 
گنجشک بی خبر

از سادگی ِگنجشــکی بیـخبر

پشـت ِ پنـجره، میتـرسم

شاید دست ِشیــطنت بار کـودکی

هوس ِآزاری تازه کرده باشــد..

 

.

.

نیلوفر ثانی

 

 
غربت باغ بی بر

نگــو زمـــانش هنــوز نـــرسیده
پریشـــانی ِ باد وُ
غـــربت ِبــاغ ِ بــی بَر
دامـَـن مــرا هم گـــرفته
کاش بهـــمین زودی
بیـــــایی...

.
.

.
نیلوفر ثانی

 
رود ِ دیدار

بیا از بام ِدلتنـــگی
چِـکّه کنیـــــم
جــاری شــویم
میان رود ِ دیـــــــدار
.
.
نیلوفر ثانی

 

 

آپلود

 

 
عمری چشم براهی

آنقــدر نیــــــــامدی
که
زَمــین دلــش
از انتـــظارَم
گرفــت

لَـرزید و ُ از مَن
عاقبـــت
عمـــــــری
چـَـشم براهی را
گرفــت..

.
.
نیلوفر ثانی

چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
هجوم بی رحم زمین

خَـنجرت را تیــزتَر کُن

زَمیــن

ســـینه ها مان

آخـــته ،

بر هُـــجوم ِبی رَحم َت

وفتـــی

آرزوهامــان

ســــالهاست

زیر آوار مــــانده ..

 

 

.

نیلوفر ثانی

 

"همدردم با هموطنان زلزله زده امان در آذربایجان که اینروزها اشک و خون لبریز لحظه هایشان ست "

چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
معترض

نـَبودن َت
از مـَـن مُــعترضی ساخته َست
تــحـَصـن کـُننده ای
در حــیاط ِانتـــظار ....

.
.

نیلوفر.ثانی

 
گروُ

 

چــیزی نداشت َم

که بپــای تـو بـریـزَم

در عِشــق ،

تو هـَـم ،

قــلب ِمــرا

گرُو برداشـــتی وُ رفتـــــــــی..

 

 

نیلوفر ثانی

 

 

 
روح َ م

رُوح َم

سَرکشــیده َست

 از غربتـــی دیرین ،

جــام ِزهر آلود ِدلتنــــگی

مصــلوب وُ فـــریاد خواه َست

چون بَســته پــایش

در زَمیـــن ...

 

 

 

نیلوفر ثـانی

 

 

 
آشفتگی

تـــو که نیســـتی

دَســت بـه شـــعر میـــبرم
پَریشـــان میــشود مــُـویـَش

گــم میشـــوم
درایــن آشــــفتــــگی...

.
.

نیلوفر ثانی

 
ذره ذره مردن

ذرّه ذرّه میمیــــــــــرَم
هـر روز ببیــنم َت

امــــــــا

نــگویــی

دوُســت َت دارم ...
.
.

.

نیلوفر ثانی
 
خاطرات به جامانده

این خـــاطرات ِبــر جــا مــانده

مـُــشتی اســـتخوان َســت

کـه گـوشت َش را

زَمــان خورده ..

.
.
نیلوفر ثــانی

 
زنگار جدایی

رَفتــه ای و ُ دل ِ مَن
زنــــگار ِ جــُـــــــدایی بَســت

دست ِ صـــــــافی نیست
تا رُبــــــاید از من
غـَـم.. 

.
.
نیلوفر ثانی

 
درهوای تو

در هـــوای ِ تــو
همــیشه میـــمانـَـم
هیــچ بــادی
دســت ِ دلــم را
از هــوای ِتــو دور نمیــــکند
.

.
.

نیــلوفر ثــانی
 
 
فردای ِ خیال انگیز

در بی  روزنی ِ شبی تاریک

مـَـن بـودم و ُ سپیدی ِ یاد ِ تو

وُ ثانیه های ِ سبزی

که دریـــچه شــــدند

به فــــردایی خیـــال انــــگیز


.

.

نیلوفر ثانی

 

 
معنی حضور

مـَـن از ابـــتذال ِ زنـــدگی ِ بـــی تـو
بیـــزارَم
مـَـعنی حضــُـور میـــخواهد
دلیل بودنَ م
.
.
.
نیــلوفر ثانی

 
در خم گیسوی تو

 
 
Picture

چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
آزادی

من و ُ آزادی
چـه مــَحال ...!

تا وقتــی در

عـِـشق  ِتو حَـــبسم ...

.
.
نیلوفر ثانی

 
عبور از دل تو و کوچه

وچه ســـاده
عبور میـــکنند از دل  ِ تـو وُ کوچه
رهــگذاران ِ روزی ِ عاشـق

که نه کـــوچه اســـیرشان کرد،
به خــاطره ای
نه دلــت را خـــواستند ،
به مــاوایی

.
.
نیلوفر ثانی

 
ماه و نگاه تو

 
 
دیوا ر ِ من

دیـــواری که از مــن

کوتـــاه تر نیـــست ،

کاش یکـــبار برای همـــیشه

آنرا خـــراب میکردی

انوقت دیــــگر بیـــن  ِ مــن و تـــو

دیـــواری نبــــود ....

.

.

نیلوفرثانی

 
کویر دلتنگی

 
تمـــام شـــده َســت
رود  ِ شعـــــرهایم

گــُذرش افتــــــاده

به کـــویـــر دلتــــنگــــــــــــی...

.
.
.


نیلوفر ثانی
 
حق دلم

 
نمیــــگذرد
از حـَـقـــش ، دلــــم

شــــعرهایـــی که بــــرایش گفــــتی و ُ
تقدیمـــش نکردی..
.
.
.نیلوفر ثانی
 
من را از من بگیر

اگــر میــخواهی
مـــن را از مــن بـــگیــر

امـــا
 
کمـــی از خـــودت را
بـــرایــــم

بــگذار

.
.
.


نیلوفر ثانی
 
Photo: اگــر میــخواهی 
مـــن را از مــن بـــگیــر 

امـــا
 
کمـــی از خـــودت را 
بـــرایــــم

بــگذار 

.
.
.


نیلوفر ثانی

 

 
دایره ی عشقت

دســتانت را
به دورم حــلقه کن

مـــگذار از دایـــره ی  ِ عـــشقـت
بـــیرون بیـــفتمنیلوفر
ثانـی
 
 
 
 
گم شدم در تو

 
گــم شــده ام در تو وُ
پیــدا میشـــوم از تو

در تـــکرار واژه ی نـــامت
و هیـــاهـــوی پاکی
به تــقدس مـــرامت

دســـتی پـــیدا شــد
که من  ِ من را بردارد
باخـــود ببرد وُ
جایش عــشق وُ چـــشم تورا
بـــگذارد

گم شــده ام در تـو و ُ
پـــیدا مــیشوم از تــو

تـــو مـــرا بـــاز بــــخوان
آخ که زمــــان تنــــگ ست ...


نیلوفر ثانی
 
 
Photo: گــم شــده ام در تو وُ
پیــدا میشـــوم از تو

در تـــکرار واژه ی نـــامت
و هیـــاهـــوی پاکی
به تــقدس مـــرامت

دســـتی پـــیدا شــد
که من  ِ من را بردارد
باخـــود ببرد وُ
جایش عــشق وُ چـــشم تورا
بـــگذارد

گم شــده ام در تـو و ُ
پـــیدا مــیشوم از تــو

تـــو مـــرا بـــاز بــــخوان
آخ که زمــــان تنــــگ ست ...


نیلوفر ثانی
 
از ان سوی دیوار

 
از ان سوی  ِ دیـــوار

بــــیا

تا در وفور  ِ تــــو
ســـبز شـــوم

دوبــــاره از حـــصار دلتنــگی و تنهــــایی

به ســمت  تو رهـــا شــــوم
.
.


نیلوفر.ثانی
 
Photo: از ان سوی  ِ دیـــوار

بــــیا

تا در وفور  ِ تــــو
ســـبز شـــوم

دوبــــاره از حـــصار دلتنــگی و تنهــــایی

به ســمت  تو رهـــا شــــوم
.
.


نیلوفر.ثانی
 
بسان نیلوفری

 
و مــن
درتـــو
بسان ِ نیــــلوفـــری بر آب
خواهـــم رویــید

و تماشــــاگر
زلالی اندیشــــه ای خواهــم شــد
که بســـمت عشـــق
آســـمان را
درخواهـــد نــَوَردیــد ....
.
.نیلوفر ثانی
 
 
 
مگذار و مگذر ....

در این روزهای پیـــله وار تنـــهایی ،
دراین پـــروازهای بی مـــقصد و بـــی پر،
دراین تردیـــدهای به جـــان افـــتاده،
میـــان مــــاندن و رفتــــن،

مــــرا
مـــگذار و مـــــگذر....


نیلوفر ثانی
 
 
Photo: در این روزهای پیـــله وار تنـــهایی ،
دراین پـــروازهای بی مـــقصد و بـــی پر،
دراین تردیـــدهای به جـــان افـــتاده،
میـــان مــــاندن و رفتــــن،

مــــرا
مـــگذار و مـــــگذر....


نیلوفر ثانی
 
تو می آیی بزودی ...

سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.

 نیلوفر ثانی
 
Photo: سراســـیمه می دوم
در جاده ی انتـــظار

قاصـــدکی خبـــر آورده

تو
مـــی آیی بــــزودی...

.
.نیلوفر ثانی
 
 
 
 
مجنون بی لیلی

کاری پیش نمیرود


وقتی که تو نیـــستی


هـــنوز معـــطل مانــده ست


مجنونـــی که بــی لیلی ست

 

 نیلوفرثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
جهان ما

جهانمان
لبالب ست
از خرقه هایی که به شاهی
از برمان کندند و
به
گدایی پوشاندندنیلوفر.ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
جادوی چشم تو

مسخ جادوی چشم توام

بر صلیب هجرم کشی

پا واپس

 

نمیدارم

 نیلوفر. ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
ازدحام کوچه

من از ازدحـــام کوچـــه

میترســـم
کــه هرچــه نـــگاه میکـــنم

 


تو نیـــستی


نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دستهای تو

دستهای تو

راه را میبـــندد

 

که پشت کنم و به دنیا و ُ بروم ...
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
مهر عشق

مُـــهر ســکوت را
از لـــبانت بــردار

به نــام ِ عـــشق

به اســم ِ مـــن

به قــَلـــبـَت
بــزن
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دلم تنگ ست

دلم تنـــگ ست
برای پیــش از هبـــوط

وقتـــی در بــهشــت

بــوی خـــدا

نــــزدیک تــر از اینجــــــــــا بــود...!


.

.

نیلوفر.ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
روی ماهت

رنــگ میــپـَرد
از روی ِ مـــاه

وقتــی

رُخ عـــیان میـــکنی...!نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
بگذر

درنـــگی در انــدوهــم
زخمــهای نــبودنت را
تـــازه میــکند

بــُـگـــَذر


غریبــه هــا

تـــازه به ســـکوتــم
عـــادت کـــرده اند .....نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
تو نیستی

سَــر از این کابـــوس
بـــرنمیـــدارم

هــربار


کـــسی در مــیزند ُو

تــو
نیــــستی....

.
نیلوفر ثانی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
بخوان مرا بنـــام

بــخوان مــرا
بــِنـــام

کـه از لــبان تــو

چــو
نــامـــم بــرده میشـود

دوبــاره پــاک مــیشوم
دوبـــاره زاده مـــیشــوم

.
.
نیلــوفر
ثانـــی

سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دیوانه

 
تــورا
به هیــبت دیــوانــه ی ِ منتــظری
دوســت میـــدارم

که دســـتهایش را بــاز کنــند ،

از پنــجره
خواهــد پــرید ...!


نیلوفر ثانی
 

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
شتاب کن

 
شـــتاب کــُن
تا اشــتیاق ِ زنــدگی
در شــعاع ِ هســتی ام
جــاریســت

بـــاز گـَــرد

رویــاهای به انتــظار نشــسته ی  ِ ســالـیان دور
مــحتاج تلنـــگریــست

که به گوشـــه ی چـــشم  ِ تـو

  رنـگ حقیــقت بـــگیـرد...

.
.
.

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
ستون عشق را بزن

 
چــکیده  لــحظه های  ِ خـوش

برقــامت  ِ بــلند  ِ ســـرنــــوشت

ستــون عشــق را بــزن

چــادر  ِ زنــدگی  بپـــاست....


نیلوفر
ثانی

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
در ستایش چشمهایت

در ســــتایش  ِ چشــــمهایــت
شــعری نــمیتوان گفت

خاضـــعانه
تنــها بــاید
تماشـــا کــرد ، مســت شد ، رهــا شد ...
.
.
.


نیلوفر
ثانــــــی

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
بیا ...

 
چُو خاک  ِ تشنه
تـَـرک میــخورد از دلتـــتنگی   ِ بــاران

چو ماهـــی
بی هــــــوا
در عطش  ِ دریـــــــــــا

سینه ام
زدوری  تو
چاک چاک  َ ست

بیـــــا...!
.
.
.

نیلوفر ثانی

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
چشمه چشمانت

شـــعر هایم
تــــَمام نمیشــود ،

چـِشـــمه ی چَــــشمانــت ،

تا برایـــم

میـــجُوشـــد ...
نیلوفر ثانى

چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دیگر دلم بند نمیشود

 
نــَه دیــگر دلــم
جایــی بــَنـــد نمیـــشود

هـَـوای ِ آسمان ِ دلـــها

بی ثــبات َ ست ،

ابـــری یا بـــارانیــست ...
.
.
.

نیلوفر ثانی
 
 
دلت جلد یک بام نیست ....

میگفــتی دوســـتَت دارم
امــــــــا
،
چــَشــمانـَت
حکایت رَفتــن داشــت

پــَـــرَت میــدهم

میــدانم دلــت ،
جـــَــلد یــک بــام نــیست ....!!


.
.
نیلوفر ثانی
 
عشق و آزادی

 
بی اعتــــمادی
زنـــدانـــی تاریـــــک وُ
دشـــنه ی زهــر آلودیــست
 
ترســـم را پیـــش پــایت
ذبح میـــکنم

تــو با عشـــق
برایــم آزادی بیـــــاور ...

.
.
.

نیلوفر ثانی
 
این روزها

 
این روزهـــا

خــَبری از تــو نـــیاید ،
بـا بــهار میـــروم

نــمی آیم تـــا

تو بیـــایــی  ....
 
 .
 
نیلوفر ثانی
 
وقتی تورا میبینم

تـــمام روز  ، بی اختیـــار

میخنـــدد

لبـــهـایــم

وقتـــی


تــو را میبـــینـم....
.
.
.


نیلوفر ثانی

 
دستانت کجاست؟

 
از دَســـتانِ تــو

آب میـــخورند شعـــرهــایم ،

واژه هــا تشـــنه انــد

دســـتانت کجــــاست....


.
.
.
نیلوفر
ثانی
 
چه میخواهم

چه میخواهــم از دنـــیا ،
همینــکه
تو باشــی وُ  عشـــق باشــد و ُ شـــعر و ُ شــعور

کفایتم میکـــند ..  .

-  دنیایم بامـــن بــمان  -
نیلوفر ثانیــ

 
کمی از خودم ...ذره ای از تو

 
هر روز کــَمی  از خـُـودم را

_ در شـَـعری  _

خـَـرج میکــنَم ؛

تا ذرّه ای  ازتـــو

داشــته باشـــم ..!!
.
.
.


نیلوفر ثانی
 
راست بگو

راست بگو

نَـکــند چــال شـُـده ام

زیــرِ انــبوه ِ خـــاطرات

کــه

باد، هــزار قــاصــدک آورد وُ

خَبــری از تــو

نـــیامد..!!

.
.


نیاوفر
ثانی

 
درهیچ قالب شعری نمیگنجی

در هــیچ قالب شـــعری

نمیـــگنجینه غــزل حــدودش را دارد

نه ســـپید تــوانش راشـــعری بوســعت قــلب مـــهربانت ،نمـــیتوان ســـرود ...!نیلوفر ثانی

شباهنگ

 
شانه های تو

ســر از شـــانه ی تو
بر نمـــیدارم

از دســت میــروند

شــعرهایم

کـه به تــو
تـــکیه داده انــد ..
.
.
.
.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
اخر تومرا میکشی

آخر تو مـــــــــرا
میـــکُــشی

تا میــبینــمتــــــ،

نفـــس در سیــنه ام
حبــس میشـــود ..

.
.
نیلوفر

ثانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
زیارت چشمانت

بگو بــارگاهــت کجاســت ،

تــا این دل

به شــوق ِ زیـــارت چشمـــانت ،

هـــفت اقلـــیم عشـــق را،

پای بـــرهنه

قـــدم بردارد ...
.
.
.
.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
گره گشایم روی تو

گره ِ کور ِ دلتنـــگی
افتـــاده بر لـــحظه هایــَم

گره گشایم ، روی ِ تو

انــدکی زودتــر
بیـــا...

.
.

نیلوفر
ثانـــی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
سهم روزهایم

تقسیم میکنم
سهم روزهای آینده ام را

یا در کــنار تــو

بـــاشـم

یا در یـــاد تــو

.
.
.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

 سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
میترسم...

میترســـم از شــبی

تــو باشــی وُ شـــعر نبـــاشد وُ حــس جنــون ..

میترســـم از روزی

شـــعر باشــد وُ عشــق باشـــد

امـــا

تــو نبـــاشــی ،

مــن باشـــم و ُ یـــک دل خون ...
.
.نیلوفـر
ثــانی

شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
انکه تورا نمیشناسد

 
آنکــه تــورا نمــی شــناســد ،

با شعــــــرهایم

عاشق و شیـــدا

خواهــد شــد ؛

بر وصل تو نرسیــــده دل

امـــــــا

بــَس رقـــیب

پیدا خـــواهد شــــد ؛

.
.نیلوفر
ثانــی
 
شباهنگ

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خانه زاد

انگار
سالهـــــاست

خانه زاد ِ کوچه های ِ انتـــظارم

بســـکه
خــوانــدَمـَــت و ُ نیـــامـَــدی ....نیلوفر
ثانـــــی

سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
معجزه

میشود هرجا تورا
به وصف خیال عشق کشاند
و زیارت قبول  ِ  ساحت   ِ مقدس  ِ چشمانت شد

معـــجزه  اینـــجا
یعنـــی،
  تـــورا
در یــقین  ، واقعــیت  ، لمـــس کردن ؛

و چشمان گیرایت

گویی
  تکـــرار میـــکند ،
اذان را
درگوش یک زنـــدگی دوبــــاره.....
.
.
.

نیلوفر ثانی

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
مردن

مـُــردن در گســـیختــگی ِبــاور وُ عــشق

در هـــجمه  ِ خــرد شده ی  ِ بــی اعتـــمادی ها
دور از هـــوای ِتســکین   ِ نا مهربــانی ها
 
نــه یـــکبار،
صـــدبار مـُــردن  َ ســت....!
.
.
.


نیلوفر ثانی

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
سیراب از عشق

ریشـــه هایم
تشــنه بـــودند

عشــقت که بـــاریـــد
ســـیـراب شـــدم

جـــان گرفتـــم بــه
تقــدس نفـــسیـهایـــت

.
.
نیلوفر
ثانـی

 

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خیالت

همـــین میـــشود کــه شَـــبی

در هـ َیـــاهوی  ِ بــاران وُ  بـــهار

دهـــانی

خـُوشـــبو میشـــود

به بــُـردن نـــامـَـت


وقتـــی

 
خیـــالـت بـــاز

چـَتـــر میـــشـود
 
بــَر خـــاطــره هـــا...

 

 

.

.

 

 

نیلوفر ثانی

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
اختیار نامه

اختــیار نــامه ام را
ســپرده ام به چــشمانت

رخــصت دهــند
بــی اذنشــان
آب هــم نمیـــخورم...!

.
.
.
.
نیلوفر ثانی

شباهنگ

یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
سهمم از چشمانت

کوتـــاه نمــــیایم
سـهـــمـــــــم
از چشــــمانــت

بـــس که شعرشان گفتــم
همه شهر

عاشـــقت شــــده اند
.
.
.

 

نیـ لوفـ ر
ثـــ انـ ی

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
خنده های تو

شـــکوفه ها و گلــــها ی رنـــگانــگ

خـــنده هـــای تــو ست

که بــر دامـــن بـــهار افتــــاده
.
.


نیلوفر
ثانــی

شباهنگ

سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دوستت دارم

بــاد را بــگو
آرام بـــگیرد

مـــدتــهاست

بـــی واســـطه

دوسـتـَـتــــــ دارم ....
.
نیلوفر
ثانـ ی

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
گنج هایم

گــَنــج هــایم کــو...؟؟

چــَنـد روزیـســت ، نــَدیــدَمت

نــگاهم کــُـن ،

فـَقیــــرانه

بـــراهــَـتـــــ، مــانده ام...
.
.
.نیــ لوفر ثانیــــ

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
دیوار فاصله ها

گمــانه ای در مــن نیــست

جـــز هـــم آوایی ِ دل تــو
با دلــم

چـو آواز خــوش عشق باش
بر لب هــایم

تــا بشــکنــد دیــوار ِ ســکوت و فــاصــله هــا ....

.
.
نیلوفـــر
ثـــانیـــ

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 
پیش بیا

جز تماشای چشـــم ِ تو دیدن
چه تمـــاشا دارد باران

تــو که هســـتی
درمــن
هرلـــحظه به شـــوق
میشـــکفــد نــاز و بـــهار

ای بهــــار جـــانــم

دور مـــرو
پیـــش بیــــانیلوفـــ ر
ثـــ انــ ی

شباهنگ

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ | پيام هاي ديگران ()

 


نیلوفر ثانی کتاب مجموعه شعر کوتاه (بی واسطه دوستت دارم )


آئینه(٢)
آتش دل(٥)
آزادی(٢)
آشنایی(۱)
آغاز(۱)
آغوش(٩)
آمدنت(٢)
آموزه های دینی(٧)
آه(۱)
آیات دلنشین(۱۸)
آیین شاعر(٢)
ابر(٤)
اتفاق(۱)
اثرخوشنویسی(۱)
احمدشاملو(۳)
اخوان ثالث(٢)
ارتفاع نبودنت(۱)
اردلان سرافراز(۱)
اردیبهشت(٤)
ازمن دور شو(۱)
اسارت(۱)
اسماعیل هاشمی(۱)
اسیر(۱)
اشتیاق(٢)
اعتراض(٥)
اعتماد(٢)
افسانه(۱)
افسانه امیری(۱)
افسوس(۱)
امید(٤)
امیرحسین سام(۱)
انتظار(۱٢٥)
انتظار 2(٢)
انتظار2(۸)
انتظار3(۸)
انتظار4(۱۸)
اندرز(٩)
اندوه(٢)
انعکاس تو(۱)
ای تماشایی خورشید(۱)
ایرج جنتی عطایی(٢)
ایمان(۱)
اینستاگرام نیلوفرثانی(۱)
باد(٦)
بادبادک(۱)
باران(٤٤)
باران بوسه(٢)
باران عشق(۱)
باران نگاه(۱)
بازگشت(۱)
بدنبال(۱)
بذر تو(٢)
برزگر(۱)
برف(۱)
بزرگان دین(۱۸)
بساط عاشقی(۱)
بغض(۱)
بند عشق(۱)
بهار(٢٩)
بهانه(۱)
بهشت(۳)
بهشت تو(۱)
بودن(۱)
بوسه(٢۳)
بوی تو(٤)
بی تو(۸)
بی هیچ ردی(۱)
بی واسطه دوستت دارم(٢)
بی وفایی(٢)
بیا(۸)
بیداری(۱)
بیراهه(۱)
پارادوکس(۳)
پاییز(۳)
پاییز 2(۱٩)
پچ پچ عاشقی(۱)
پرتگاه جنون(۱)
پرنده(۱٥)
پرواز(۳)
پروانگی(۱)
پروانه(٦)
پریدن(۱)
پس خواهم گرفت(۱)
پنجره(۱٠)
پیچک(۱)
پیشکش(۱)
پیوند شعر(۱)
تاراج(۱)
تایپوگرافی(۸٦)
تایپوگرافی نیلوفرثانی(۱٠)
تبعید(٢)
ترانه(۱٦)
تشنگی(۱)
تصنیف(۱)
تعبیر خواب(۱)
تقدیر(۱)
تقدیمی(۱)
تقویم(۱)
تماشای تو(۳)
تندر(٢)
تنهایی(٩)
تنهایی 2(٦)
تنهایی3(٢)
تو(۳٢)
تو رفته ای(٩)
تو نیستی(٩)
تک بیتی(۱)
تک نوشت(۱)
تکثیر تو(٢)
تیررس نگاه تو(۱)
تیک تاک(۱)
جبران خلیل جبران(۱)
جدایی(۳)
جدایی 2(٦)
جزر محبت(۱)
جملات کوتاه(٢)
جنگ(٢)
جنون(٤)
جهان(۱)
چشم(٤)
چشم تو(٤)
چشم های بی روشنی(۱)
چشم های تو(۳٦)
چشمهای تو(٩)
چندکوتاه نوشت(٤)
چه خبر(۱)
چهل تکه(۱)
حادثه(٥)
حرفها(٦۳)
حس قشنگ(۱)
حسرت(٢)
حسین منزوی(٢)
حق کلمات(۱)
حقیقت(٢)
حمید مصدق(۱٢)
خاطرات(٦)
خرمن(۱)
خرید اینترنتی کتاب(٢)
خزان(۱)
خلسه(۱)
خواب(۳)
خورخه لوئیس بورخیس(۱)
خورشید تابان(۱٠)
خوشنویسی(۱)
خیال تو(٤)
دار(۱)
داستان کوتاه(۱)
داستانک(٢)
درخت(٦)
درد(٤)
درد واره(٢)
درسهای زندگی(۱٢٤)
درسهای عاشورا(٤)
درسهای معنوی(۳۸)
درنای دل(۱)
دریا(٤)
دست نوشته های من(٩٩٢)
دست نوشته های من 2(۱٠٠)
دست نوشته های من 3(۱)
دست نوشته های من3(۱)
دست نوشته های من4(٤٥)
دست نوشته های من5(۳٥)
دست نوشته های من6(٤٦)
دست نوشته های من7(۱٦)
دست نوشته های من8(٥)
دست نوشته های ن(۱)
دست های تو(٤)
دستان تو(٢)
دستهای تو(۱۳)
دعوت(۱)
دل(٦)
دل عاشق(۱)
دلتنگی(٥٠)
دلتنگی 2(٧)
دلتنگی 3(٧)
دلتنگی 4(۱٢)
دلتنگی 5(۳)
دلتنگی2(٤)
دلتنگی3(۸)
دلتنگی6(۱)
دلداده(۱)
دلهره شهر(۱)
دماوند(۱)
دوبیتی(۱۱)
دوبیتی من(٤)
دورتر بایست(۱)
دوری(٥)
دوری دست ها(۱)
دوست داشتن(٧)
دوستت دارم(٥)
دکتر افشین یداللهی(۳)
دکتر علی شریعتی(٢٢)
دکتر موسوی گرمارودی(٢)
دکترامیرحسین سام(٢)
دیدار(۱۱)
دیوار(۱)
دیوانه(۱)
ذره ای دور از خورشید(۱)
ردپای تو(۱)
رسم عشاق(۱)
رضا کاظمی(٢)
رفت و آمدها(۱)
رفتن(۱)
رقص عشق(۳)
رنچ(٤)
رنگ عشق(۱)
رهایی(٢)
روییدن(۱)
زلزله(٢)
زمیم بیهوده میچرخد(۱)
زن(٩)
زندگی(٦)
سال نو(۱)
سایه تو(۱)
ستاره(٢)
سخنان بزرگان(٧٤)
سخنان کوتاه(۱)
سر عشاق(۱)
سرآغاز(۱)
سفر(۳)
سقوط(۱)
سنگ انداختن(۱)
سهم دستانت(۱)
سهم من(۱)
سهیل محمودی(٢)
سوختن(٥)
سوزنبان(۱)
سوی تو(۱)
سکوت(٤)
سید علی امیر افضلی(۱)
سید علی صالحی(۳)
سیمرغ(۱)
شاعر(۳)
شاعر پرنده(۱)
شاعران(۱٠٧)
شاعری(۱)
شانه های تو(٥)
شب(٤)
شب زمستانی(۱)
شبیخون(۱)
شعر(٢٥٧)
شعر 2(٧)
شعر 3(۱)
شعر بلند(۱)
شعر مشقی(۱)
شعر و تصویر(۳٢)
شعر و شیدایی(۱)
شعر کوتاه(۱)
شعرهای بلند من(٩)
شعرهای بلند من 2(٩)
شعرهای من(٦٠٦)
شعرهای من 2(۱۱۳)
شعرهای من 3(۳٩)
شعرهای من 4(۱)
شعرهای من3(۱)
شعرهای من4(٢۱)
شعرهای من5(٢)
شعرهای نیلوفر ثان 6(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 1(۱٩)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٢)
شعرهای نیلوفر ثانی 2(٥۳)
شعرهای نیلوفر ثانی 5(۳٥)
شعرهای نیلوفر ثانی 6(۱۸)
شعرهای نیلوفر ثانی 7(۱٧)
شعرهای نیلوفر ثانی 9(۳٤)
شعرهای نیلوفر ثانی10(۱٠٩)
شعرهای نیلوفر ثانی4(٥۱)
شعرهای نیلوفر ثانی6(۱)
شعرهای نیلوفر ثانی8(٥۳)
شعرهای نیلوفرثانی پاییز96(٩)
شعرهای نیلوفرثانی تابستان96(۱٠)
شعرهای نیلوفرثانی11(۳٤)
شعرهای نیلوفرثانی12(۱۸)
شعرهایم(٢)
شعرکوتاه(٢۱)
شلیک عشق(۱)
شمس(٢)
شمس لنگرودی(۱)
شهاب مقربین(۱)
شوق(٢)
طالع(۱)
طبل تو خالی(۱)
طبیب(۱)
طغیان(۱)
طنین(٢)
طوفان(۱)
ظرف شعر(۱)
عابر(۱)
عارفانه(٢٢٠)
عاشق(٢)
عاشقانه(۱٠٠٢)
عاشقانه 10(۱٤)
عاشقانه 11(٢٥)
عاشقانه 12(۱٢)
عاشقانه 13(٢۳)
عاشقانه 14(٦)
عاشقانه 15(٢۳)
عاشقانه 16(۱)
عاشقانه 17(۱٢)
عاشقانه 2(٦٧)
عاشقانه 3(٢)
عاشقانه 5(۱٠)
عاشقانه 8(۳٦)
عاشقانه10(٢)
عاشقانه15(٩)
عاشقانه18(٢)
عاشقانه3(٢۳)
عاشقانه4(۱۳)
عاشقانه9(٢٢)
عبدالاجبار کاکایی(٢)
عبدالجبار کاکایی(۱)
عبور(۱)
عشق(٩٦)
عشق 2(٦)
عشق 5(٢٠)
عشق 6(۱٦)
عشق3(٢)
عشق4(۱)
عشق4(۱٤)
عشق7(٤)
عصر ما(۱)
عطرتو(٤)
عکس و نوشته(۸)
غزل(٢)
غمگینانه(٦)
غیاب عشق(۱)
فاصله(۸)
فانوس(۱)
فراق(٢)
فراموشی(٢)
فرشته(۱)
فروغ فرخزاد(٢)
فریاد(۱)
فریدون مشیری(٤)
فلسفه عشق(٢)
فکرکن(٧٤)
قاصدک(۱)
قرعه(۱)
قسم به عشق(۱)
قسمت ما(۱)
قصه امروز ما(۱)
قطار(٢)
قطعه(٤)
قفس(۳)
ققنوس(۱)
قلب تو(۱)
قلب شعر(۱)
قیصر امین پور(٩)
گره دستانمان(۱)
گروس عبدالملکیان(۱)
گم شدگی(۱)
گنجشک(٢)
گیتی خوشدل(٦)
گیسوی یار(۱۱)
لبخند(۸)
لبخند زن(۱)
لمس باران(۱)
لیلی و مجنون(۱)
مادر(۱)
ماه(٢٠)
مبادا(۱)
متفرقه(۳)
مجسمه سنگی(۱)
مجموعه شعر کوتاه(۳)
مردودی عشق(۱)
مرز ما(٢)
مرزی نیست(۱)
مرگ(٢)
مرو(۱)
مستی(۸)
مسیحا برزگر(٧٢)
مشق هر شب(۱)
مصطفی مستور(۳)
معجـزه(۳)
معطل یک بوسه(٢)
مفهومی(٢)
مقدس(۱)
ملک الشعرای بهار(۱)
من(٢)
مناجات(٢)
مناسبتها(٥٩)
مهدی اخوان ثالث(۱)
موریانه تنهایی(۱)
موسیقی سنتی ایرانی(۱)
موفقیت(٧)
مولانا(۱)
میدانم(۱)
ناامید و خسته(٤)
نام تو(٤)
نامه ها(٧)
نبودنت(۱٩)
نت گمشده(۱)
نجات من(۱)
نظرآهاری(٩)
نقطه عطف(۱)
نگاه(٢)
نگاه تو(٤)
نگاه تو(۱)
نگاهم کن(۱)
نهج البلاغه(٩)
نوبت عاشقی(۱)
نوشته های من(٢)
نویسندگان(۱)
نکته امروز(۱٠)
نیایش(٥۱)
نیلوفر(٢)
نیلوفر ثانی 3(۳٩)
نیلوفر ثانی 5(۱)
نیـلوفرآبی(۱)
نیما یوشیج(۱)
نیمکت پارک(۱)
هادی رنجی(۱)
هجرت(۱)
هذیانه(۱٢)
هشدار(۱)
هفت سین(۱)
هم رزم(۱)
همایون شجریان(۱)
همچو گوهری(۱)
هورمزد یعقوبی نژاد(۱)
هوشنگ ابتهاج(٢)
هیچ(۳)
واگویه های دل(٤٠۸)
وبلاگ(۱)
وحشی بافقی(۱)
وسوسه(۱)
وطن من(۱)
وعده بهشت(٢)
وقت اضافه(۱)
وقتی یادت میرود(۱)
کاش(٢)
کافه(۱)
کتاب بی واسطه دوستت دارم(٥)
کتاب شعر کوتاه(۱)
کتاب های نیلوفر ثانی(٤)
کجاست(۱)
کشت های من(۱)
کمانه تیر(۱)
کوتاه نوشت(٧٠۸)
کوتاه نوشت 10(٤٩)
کوتاه نوشت 11(۳٥)
کوتاه نوشت 12(٢٠)
کوتاه نوشت 13(۱٥)
کوتاه نوشت 15(۳٤)
کوتاه نوشت 16(۱٠٧)
کوتاه نوشت 17(۳٥)
کوتاه نوشت 2(۱٠۸)
کوتاه نوشت 3(۳٥)
کوتاه نوشت 5(۳۳)
کوتاه نوشت 7(۱٦)
کوتاه نوشت 8(٥٥)
کوتاه نوشت 9(٤۱)
کوتاه نوشت پاییز96(٩)
کوتاه نوشت تابستان 96(۱٠)
کوتاه نوشت14(٥٤)
کوتاه نوشت18(٢٠)
کوتاه نوشت4(٤٤)
کوتاه نوشت6(٤٥)
یاد(۱)
یار(٤)
یغماگلرویی(۳٠)
یلدا(۱)

 

 

حوالی کوچـه ی زندگی (وبلاگ دیگرم)
میدانم روزی تو می آیی (همین وبلاگ در فیس بوک)
از نگاه دوربین من (وبلاگ دیگرم)
ته نویــس (مهدی چهرازی)
رهـــا
نامه هایی از مجنون
دوستدار روشنایی
سلطان عشق (ابراهیم آذرنوش )
گلسا
اورانوس 2
سالهای تاکنون (عبدالجبار کاکایی-شاعر)
فلسفه ی نجیب زادگان
اسپریجو (سید علی میرافضلی)
نگاهت را به درخت پیوند میزنم(سحر عزیز)
دیالوگ هام (عکاسباشی)
قیصر امین پور
پرشین گیگ
مسیحا برزگر (سایت رسمی)
شهاب مقربین
پابرهنه تا ماه (رضا کاظمی )
نادر ابراهیمی
دیدارها (بیژن جلالی)
رسول یونـــــــان
ناشکیــــبا (سایت خبری موسیقی ایران )
یغما گلرویی (سایت رسمی)
شمس لنگرودی(شاعر)
عبدالرضا عبدالملکیان
هفته نامه عصر نی ریز
قالبهای بلاگ اسکین

 

آبان ٩٦
شهریور ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

 

یاد هموطنان درگذشته در زلزله ی کرمانشاه گرامی باد
درد نبودنت
آوار
وقت بریدن
چند کوتاه نوشت -4
سیلاب تماشا
چند کوتاه نوشت -96
بوی خون و سکوت
چندکوتاه نوشت 96
آوای عشق

 

RSS 2.0

****
کد اپلود عکس