....شعرهای طنین

اگر یادتان بودو باران گرفت                

 دعایی بحال بیابان کنید

به نور نگاهی اگر خواستید        

سویدای این دل چراغان کنید

اگر باز شد بغض نشکفته تان         

سری هم به دامان این دل نهید

ور آرام جویید بهر خدا             

 نشانم ز ابروی مایل دهید

سرم گشت سودایی و شب پرست          

 چو زلف دلاویز یارم بدید

در آن زلف تاریک گم شد دلم           

 ز مهتاب رویش نشانم دهید

((طنین))

/ 0 نظر / 5 بازدید