آنروز

آنروز که با من گذر کردی از روزها ،خاطرات زیبا را چه کردی؟

آنروز که پشت کردی به آینده ،آرزوها را چه کردی؟

آنروز که درختی بودیم در حال شکوفایی، ریشه های در خاک را چه کردی؟

آنروز که شکستی و رفتی ، قلب عاشق را چه کردی؟

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید