حرفهایم

 

اگر خواستی حرفهایم را بشنوی یه روز بیا بدیدارم

آنروز من برایت از تمام حرفهای ناگفته ام خواهم گفت

و از تمام رنجهایی که کشیدم

و از تمام ناگفته هایی که گوش محرمی نبود تا بشنود

و از تمام لحظه هایی که پراز حرف بودم و در سکوت دفنشان کردم

اگر خواستی حرفهایم را بشنوی یه روز بیا بدیدارم

و قول بده تمام حرفهایم را واژه به واژه گوش دهی

و به تک تک آنها فکرکنی

و احساسی را که همیشه نهفته بود در پس آنها درک کنی و بفهمی

قول بده خسته نشوی حرفهای سالهای زیادی را جمع کرده ام

قول بده دلگیر نشوی از گریه هایم و نرجی از گله هایم

و خم نشوی از شکستنهایم

آری من حرفهای زیادی دارم اگر دوست داشتی بشنوی یه روز بیا بدیدارم

من همیشه منتظرت میمانم

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید