با تو ....بی تو...

 

 

با تو بودن همیشه همراه من است
این نهایت آرزوی مناست

با تو بودن نرم نرمک میکند غوغا
بی تو بودن میکند عاقبت مرارسوا

با تو بودن با رنگ زیباییها قرین است
بی توبودن رنگ از رخسار منمیرباید

با تو بودن بسی افسانه سازد
بی تو بودن غمی جانانهسازد

با تو بودن میشود تا آسمانها رفت
بی تو بودن در همین خاک بایدنشست

با تو بودن لحظه ها رنگی ندارد
بی تو بودن جسم من جانیندارد

با تو بودن ارزوی این دل است
بی تو بودن مرگ من هم این دماست

 شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید