..عید دلها

سی  روز روزه داری ، عبادت......مبارک
سی روز لب فروبستن از خورد و خوراک و تهمت و غیبت .....مبارک
سی روز نگاهی مهربانتر و دلی دلسوزتر داشتن .....مبارک
سی روز شکرگزاری مدام ......مبارک
سی روز دعا و نیایش .. شب و روز و سحر ....مبارک
سی روز پشت به شیطان کردن ....مبارک

پیروزی خیر بر شر مبارک

دل سپردن به بینوایان و نیازمندان ....مبارک

نشستن پای سفره حق مبارک
باخدا از هردری گفتن و اشک ریختن مبارک
پاکی از گناه و تولدی دوباره مبارک
سبکی روح و جان مبارک
عشق را در دل بازهم پررنگتر کردن مبارک

ایمان قویتر مبارک
افتخار حضور به عنایت بخشش خدا مبارک

شکست غرور زمینی مبارک
عروج خدایی مبارک

عید فطر ، عید دلها مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید