جبه عشق

 از شراب چشم تو باز

تو به شکستم، نوشیدم

بازهم

دین و دل بر باد رفت

خرقه زهد برانداختم و باز

جبه عشق،  پوشیدم

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید