ترانه های زیبای درون

چرا ترانه های زیبای وجودت را نمی سرایی؟

چرا اجازه نمیدهی آوازهای خوش زندگیت تراوش کنند ؟ گمان میکنی دانش خاصی میخواهد؟ یا علم بالایی؟؟ نه ترانه های وجودت همه در دسترس تو هستند وهرکدام هزاران حرف برای گفتن دارند ...آنها درباره تو و درون تو سخن میگویند و کشش تو برای رسیدن به عشق ،به هستی، به در آغوش کشیدن مبدا تمام کائنات.....چرا تعلل میکنی؟ چرا در تردیدی ؟ نمیدانی چه بنویسی و از کجا ....چون نمیخواهی به آوازهای درونت گوش دهی ...کمی درخودت فرو برو و به قلبت رجوع کن ....ببین خودت صدای آهنگ درونت را میشنوی ....و انگاه قلم در دستانت از این صداهای محصور کننده به رقص در میاید و میبینی واژه ها و حرفها خود با اعجازی که سرمنشا اش از قلب توست کنار یکدیگر قرار میگیرند...و برای هرخواننده ای پیام درونت را بیان میکنند....پیامی برای عشق و نزدیکی بیشتر به همه ...... در بند ترتیب و قافیه و نظر ادیبانه دیگران نباش ،وقتی بتوانی خوب گوش بدهی میتوانی خوب هم بنویسی و حس منقلب کننده نوشته هایت چنان قوی منتقل میکند، که نقصی هارا میپوشاند

بس است دیگر چقدر میخواهی سروده و ترانه های دیگران را بخوانی و بنویسی ....چقدر میخواهی گوشهایت را بر آواز زیبای درونت ببندی....گوش کن ....در سکوت ...انگاه میبینی که زیباترین نغمه ،نغمه ایست که همه کائنات درحال خواندنش هستند توهم همراه شو ...توهم نغمه خودرا آغاز کن ...با ساز دلت زیباترین آهنگهارا بساز و بخوان .....

آهنگ زیباییست ......نغمه هایش را به گوش ماهم برسان ...مشتاقانه گوش میسپاریم...

 

شباهنگ

پ.ن: نوشته فوق خطاب به یکی از دوستان گرامیست که با وجود نغمه های زیبایی که در درونش غوغا میکنند ،کمتر به سرایش آنها میپردازد....باشد که این نظر دوستانه را بپذیرد و ازاین پس ترانه های زیبایش را از قلب به کاغذ بیاورد.

/ 0 نظر / 4 بازدید