لحظه

همه گویند که : تو عاشق اویی
 گر چه دانم همه کس عاشق اویند
لیک می ترسم ، یارب
 نکند راست بگویند ؟

مهدی اخوان ثالث


/ 0 نظر / 6 بازدید