عارفانه...

(۶)

فرشته بودن آسانترین کار است


در درون خود یک فرشته باشید

این آسانترین کار است.

هر گاه کا خشمگین می شوید

به درون خود بروید.

نخست نیروی خود را در امور کوچک امتحان کنید.

ساکت بنشینید

هیچ خواسته ای در ذهن نداشته باشید

و با خود بگوئید:

"من الهی هستم

هیچ چیز منفی بر من اثر نمی گذارد."


پاراماهانزا یوگاناندا

/ 0 نظر / 8 بازدید