عشق..

تملک در عشق کشنده است

به محض آنکه معشوق را مالک شوی آنرا کشته ای.

خیلی ها عشق را با دستان خود کشته اند.

دستان بسیاری از انسانها به خون عشقشان آغشته است .

آنها اکنون به سوگ عشق خویش نشسته اند .

آنان نمیخواستند که اینطور بشود اما با نادانی خویش قصد تملک عشقشان را کردند و آنرا ازبین بردند.

آنها نمیدانستند که عشق اسارت را بر نمیتابد.

نمیتوان مالک همسر شد ،نمیتوان مالک فرزند شد ،نمیتوان مالک شاگرد شد، نمیتوان مالک مردم شد....

هیچ چیز به اندازه حس تملک دشمن عشق نیست.

مسیحا برزگر (فهم عاشقانه هستی)

ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید