آواز خوش زندگی

بنام او

مردم معمولا به صدای دل خویش هم اعتماد نمیکنند

آنها اصلا صدای دل خودرا نشنیده اند

پس به چه چیزی اعتماد کنند ؟ذهن همواره دلیل میطلبد:((چرا؟)) اما هیچ گاه

 پاسخ نمیدهد.اگر بخواهی کاری انجام بدهی ،میگوید :انجام بده !اما بدان

 دیوانگی است

بنابراین ذهن تشکیک میکند ،محکوم میکند ،سرکوب میکند ، کنار میگذاردو گوش

 نمیدهدبدین سان گسستی در تو ایجاد میشود

به صدای دل گوش بسپار،آنگاه همه این ترسها و لرزشها تمام میشود

همه کاستی های روانی تو ،معلول گسست روحی توست

هیچگاه احساس خودرا نفی نکن زیرا احساس پاره ای از عناصر سازنده توست

 

مسیحا برزگر...آواز خوش زندگی

  

/ 0 نظر / 4 بازدید