رستم و سهراب

چو رستم

با آنهمه عشق

نشناخته سهراب را

دوپاره کردی

کاش کمی بیشتر به

عمق چشمم نگاه میکردی

شاید به نوشداروی بی اثر دیگر نیازی نبود....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید