سخنان بزرگان....

به من می گویند: اگر برده ای را خفته دیدی بیدارش مکن شاید خواب آزادی را می بیند
و من به آنها می گویم: اگر برده ای را خفته دیدید بیدارش کنید و آزادی را برایش توصیف کنید

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 6 بازدید