چرا

چرا هرچه بیشتر بسویت میدوم

تو دورتر میشوی؟                          هرچه بیشتر عطشناک میشوم

                                                                       تو سراب تر میشوی؟

                                     چرا در روشنایی میجویمت

                                                                       تو تار تر میشوی؟

                            چرا هرچه بیشتر میخوانمت

                                                                                 تو سرگران تر میشوی؟

                                         چرا مرا که با تو بهشتیم

                                                                                            دستم نمیگیری و به دوزخ رهنمون میشوی؟

                                              من از این زمانه خسته ام

                                                                       تو چرا مرهم خستگیم نمیشوی؟؟

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 7 بازدید