عارفانه ها.....

بیشتر آدمها با عشق بیگانه اند
کسانی که عشق را تجربه میکنند
در سکوت و آرامشی ژرف غوطه ور میشوند
همین سکوت و آرامش است که آنها را با روحشان مانوس میکند

****

اگر با روح خود انس بگیری
عشق تو دیگر یک رابطه نیست
بلکه سایه است که تورا در همه جا هماهی میکند

****

عشق خودرا احتکار نمیکند .
بلکه خودرا با دیگران سهیم می شود.
عشق چشم داشتی ندارد .
عشق سهیم شدن بیقید و شرط است.
عشق خواهشی ندارد .
و جویای تملک نیست.
عشق سرمست بخشیدن است.
عشق نیازی به تظاهر ندارد .
فقط هست و همین برای او کافیست.
عشق روح را می پرورد و
هرگز به ملامت نمی انجامد.
عشقهای دروغین خوراک نفس اند.
فقط خویشتن دروغینت را ارضا میکنند .
بنده عشق باش و
از هردو جهان آزاد باش

****


ببخش
و از شور و سرمستی بخشیدن بهرمند شو.
عشق را وظیفه تلقی نکن.
اگر عشق را وظیفه تلقی کنی
همه شور و هیجان عشق را از بین می بری.
هرگز گمان نکن که به دیگران بدهکار هستی.
عشق به کسی بدهکار نیست
وقتی عشق می ورزی،
منتظر پاداش و ستایش نباش.
توقع و چشمداشت
سیمای قدسی عشق را می آلاید.
عشق حقیقی
هرگز سرخورده نمی شود
و به یاس نمی انجامد.

مسیحا برزگر(فهم عاشقانه هستی)

/ 0 نظر / 35 بازدید