خانقاه من

برآستان ِرخصت ِچشمانت

می ایستم

همین کلمات

همین حروف ِروشن ِازآب گذشته

همین واژه های از دل بر آمده

همین عبارات ِصادق"بی واهمه "

اذن ِورودم می دهند

من زائرم به حقیقت ِهمیشه ی تو

تو متبرک خانقاه من ..


نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 82 بازدید