فلسفه عشق...

کاش میشد عشق را درست شناخت و درست درک کرد کاش میشد به عشق نزدیک شد و با تمام وجود انرا لمس کرد کاش میشد لحظه ای به عشق فکر کرد و تمامیت انرا فهمید بویید و دید کاش میشد  الگوهای عشق را در پیرامونمان ببینیم و از آنها بیاموزیم که براستی عاشق واقعی کیست و چگونه باید باشد عاشق واقعی عین قصه ها و داستانهاست عین افسانه هایی که حتی شنیدن آنها مارا به تعجب وا میدارد چه برسد به اینکه گمان کنیم خود یک روز انها را انجام میدهیم

عشق براستی دیوانگی است براستی منطق انرا قبول نمیکند در ان هرگز خودخواهی و خودبینی نیست حتی اگر گاهی بروز کند خودخواهی نیست عین دلبستگی است عین عشق است چون فقط زمانی بروز میکند که صلاح معشوق در خطر نیفتد خودخواهی زمانیست که عاشق تنها طلب عشق میکند نه چیز دیگر

عشق بسیار بزرگ است و درعین حالی که ساده است و بی الایش بسیار پیچیده است و همچون فلسفه ای شگرف که میبایست کشف شود البته زمانی که به عمق ان پی بردیم و انرا حس کردیم بسیار هم ساده میشود و قابل درک ......

ادامه دارد.....  

/ 0 نظر / 50 بازدید