دوستت د ارد

 

نترس،

زیرا خداوند است که درباره ی تو قضاوت میکند

او طبیعت بشری تورا میشناسد

در روز داوری به او خواهی گفت :

"آری ای خدای همه دان و دوست داشتنی!

خطا کرده ام .میدانم.

و میدانم که میدانی.

خطا کرده ام و بعضی از کارهای ناصواب  دیگر.

ورود ممنوع رفته ام و چند چراغ قرمز را رد کرده ام"

و

خداوند خدا ،تبسمی خواهد کرد .

تورا درک خواهد کرد

تورا در ردای لطف خویش خواهد پیچید

و دوستت خواهد داشت.

"پس نگران نباش"

 

 

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 5 بازدید