سخنان بزرگان....

بهشت و راحتی در چیست ، در ثوا ب و پادا ش ا ست ؟
در حقیقت بهشت در قلب پاک ا ست
جهنم چیست ، در شکنجه و عذاب ا ست ؟
برا ستی که قلب تهی ، کل جهنم ا ست

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 6 بازدید