آنکه ....

آنکه مرا به دل میکند خبر

دوستی است که میداند زحالم هرچه هست

آنکه میخواند مرا بعاشقی

عشقیست که هسته اش آسمانیست

آنکه مرا برده به دوردستها

نشانم داده از  فخر خدایی

شباهنگم و ذکر من ذکر الهی

سرایم شعری از شوری وحالی

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید