نکته امروز -2

تفکر و انتخاب هدف ،تمرکز قوا برای رسیدن به هدف و بدست آوردن و به کارانداختن ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف مهمترین وظیفه مادر زندگیست.

انتخاب هدف باید متعالی باشد تا ارزش یک زندگی را داشته باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید