درسهای عاشورا.2

ناسپاسی و ناشکری میتواند کسی چون حسین را از ما بگیرد

 

مردم کوفه مگر چه کرده بودند؟ جز انکه ناسپاسی و ناشکریشان سبب شد خداوند نعمت حضور حسین را از ایشان بگیرد؟ و ندانستند چه نعمتی بود برایشان حضور حسین...

ناشکری میتواند باعث محرومیت از چیزهایی شود که همه عمر نتوانیم بدستشان آریم چیزهایی مثل امام حسین را ازما میگیرد ؛فراموش نکنیم لغزشهای ما گاهی کمتر از کوفیان نیست ....همیشه شیطان در کمین است که مارا فقیر کند در نعمتهایی که میتوانند مارا بیشتر به خالقمان نزدیک کند ......  

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید