آیات دلنشین

 

"او بربندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما میفرستد،تازمانی که یکی از شمارا مرگ در گیرد.فرستادگان ما جان اورا میگیرند و انها در نگهداری حساب بندگان کوتاهی نمی کنند.سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز میگردند.

بدانید داوری مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است"

 

 

سوره انعام آیه 61

/ 0 نظر / 5 بازدید