واژه های نجیب

واژه های نجیب

هیچ جسارتی

فاش گوی ِعشق نیست

هیچ حجابی

با تیغ ِکلام

دریده نمی شود

و احساس

درچراگاه ِامن ِمخفیانه ی خود

در اوهام می میرد.


نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 257 بازدید