بگذار

بگذار سروده های ما رمز پیوندی دوباره باشد .بگذار عشق را زیباتر از همیشه در میان تک تک ترانه ها و واژه ها درمیان سبدی از الفت و محبت بنشانیم و تقدیم کنیم.

بگذار بگوییم وقتی هرکدام از ما دلش رنجیده باشد ،دنیا برای ما رنگ شادی ندارد .

و وقتی اندیشه هایمان در معرض یورشی است ،تحکیم دستها و عهدهایمان را بیشتر کنیم تا هجمه های ستیزجویانه بی اثر شود.

مگذار هیچ چیز بین ما فاصله بیندازد .مگذار بی تلاشی برای فهم و درک حرفهایمان خسته شویم و در انبوهی از ملال و ناامیدی کزکنیم و بمانیم.

مگذار فکرمان را به پوچی مایل کنیم ....دستهایت را به من بده....  این پیوند لطف خداییست .....

 

شباهنگ

١١:٢٨

/ 0 نظر / 5 بازدید