در دل خدا...

 

هنگامی که عشق میورزید ،مگویید :"خدا در دل من است بگویید من در دل خدا هستم ."

گفتن اینکه خدا در دل من است نشانه منیت است .المصطفی می گوید :من در دل خدا هستم . باید گفت :(( عشق هست و من نیستم .))

مپندارید که زمام جریان مواج عشق را در دست دارید ،زیرا عشق است که اگر سزواراتان بداند جاری جانتان میشود او بسوی دریای خود هدایت میکند

خودرا به جریان عظیم عسق بسپار.

بگذار عشق تورا بر سر گیرد و بدریا برساند و عشق تور میبرد و ناگهان خودرا در دریا میبینی

تمنای عشق این است :" تمام کردن خویشتن"

 

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 6 بازدید