راهمان از هم جداست

اگر قرار است دستمان برای هم رو شود،

چه بهتر همین امروز باشد.

وقتی در اتفاقات روز ، برخوردهایمان ، ذاتمان را هم نشان میدهد.

سودی ندارد ،تلاش برای سازش و چشم پوشی،

هیچ کدام حاضر به تغییر نیست.

اگرچه این ،یعنی  ثبات هرکدام در هر آنچه که با آن رسیده است،

اما،معنی دیگر ،یعنی فاصله زیاد تا نقطه تفاهم .

نقطه ای که برای ماندن ،رسیدن به ان ضروری است.

اگر نقطه ای نباشد پس ماندنی نیست.

راهمان ازهم جداست .

تو براه خودت برو ،من به راه خود.

 

شباهنگ

00:10

 

/ 0 نظر / 10 بازدید