....واگویه های من

 

 

 

رنجنامه طویلیست واگویه های من
و همیشه قلم و کاغذند تنها نیوشان حرفهایم
دلی که نسپاریش به عشق
به چکار میآیدت ؟؟
و دلی کز سوختن گلستان نشود
جز خاکستر شدن چیزی به؟

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید