کجا مانده ای؟

کوچه کوچه پاییز را

 قدم میزنم

این شهر را به شوق

پرسه میزنم

کجاست

آن دوچشم سیاه ِمست

آن بوی دلانگیز ِسرمست

آن خنده های آشوب گر ِبی رحم

آن دست های ِمهربان ِگرم

کجاست

آن حرف های سینه سوز

آن ترانه ی پیوند ِدلسوز

کجاست

همنوای ِدل بودن

پاییز را مهربان بودن


کجای این شهر مانده ای

کجای این قصه ی ِنا تمام ِمن ؟


نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 267 بازدید