فضیلت عشق

 

 

کسی که از موهبت عشق برخوردار است وجود بی آزاری دارد.

چنین آدم عاشقی نه بخود آسیبی میرساند نه به دیگران.

او قادر نیست بدی کند .

جز مهر و شفقت از دست و زبان اوجاری نیست.

اما کسی که از موهبت دوست داشتن محروم است ،مرداب نفرت و بدخواهی میشود.

گرچه خود او به غلط ممکن است تصور کند مشغول کار خیری است ،اما مطمئنا جز شرارت از او سر نمیزند.

آدم نگون بخت بی عشق،توان انجام کارهای پرمایه و ماندگار را ندارد.

بنابراین فضیلت تنها یک چیز است؛

توان عشق ورزیدن؛

و رذیلت هم یک چیز است؛

عجز از دوست داشتن.

 

مسیحا برزگر/فهم عاشقانه هستی

/ 0 نظر / 5 بازدید