...عشق را ازما مگیر

ای قدیمی تر از هرچه هست

هرچه کنی بکن

تنها عشق را از ما مگیر

روزگاران سخت ارزانی میکنی ،بکن

اما آسانی عشق را ازما مگیر

شهر ،بی یارانم سکوت و کور است

لیک یاری عشق را ازما مگیر

آری هرچه می کنی بکن

عشق خودرا ازما مگیر

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید