درسهای زندگی..و اینبار سلامی دیگر

یا حق

 

 

ساده و صمیمی .....سلام

از پس روزهای بیشمار انتظار و لحظه های طاقت فرسای دلتنگی اینک برگی دیگر ورق خورد و قلم بار دیگر به نوشتن تکان

بخت و سرنوشت چه بازیها دارد و درسهایی که باید تمرین شوند وقتی در نهایت خوشبینی گمان میکنیم خیلی چیزها همیشه ماندنیست اماناگهان بادی همه چیز را میگیرد تا به پوچی و سستی این دنیا بیشتر واقف شویم و باز بر دل رنجورمان حک شود تنها عشق و محبت و دوستی و الفت ماندگار است و بی زوال هرچند گرد فراموشی رویش بنشیند

سختیها و دشواریهای زندگی همیشه درهم شکننده وجود نازک آدمیست اما توکل و اعتماد به خالقی که مقدر کننده تمام امور است و باور به قسمتی که باید آموزه های بسیاری را بر کوله بارمان بیفزاید برآنمان میدارد راست قامت بپذیریم اگر قادر به تغییر نیستیم و نیک بنگیریم که همیشه اتفاقات ساده یا حتی سخت تنها یک پیام ندارند بیش از همیشه هوشیار باشیم که روزگار تنها برای هوشیاران و عاشقان برگ برنده ای حقیقی ندارد

 

 

سپاس و ستایش از همراهانی که بذل مهرشان اجازه هجوم گردهای فراموشی را از این نوشته ها ربود و چشم انتظاریشان شکست مهر سکوتی که بیش از این مدتها بود ......

شباهنگ 

/ 0 نظر / 4 بازدید