صورتک

 

چشمانش را که از گریه پف کرده بود پاک کرد

لحظه ای خودش را در آیینه دید

از صورتش هزار رنگ غم میبارید

صورتک  خندان را برداشت مثل همیشه بروی صورت زد

 به سمت اتاق مهمانها راه افتاد

با همه اشان خوش و بش کرد

با همه اشان گفت وخندید

همه میگفتند :خوشا بحالش!

 او همیشه شاد است

او همیشه خوشرو است

او اینهارو میشنید و صورتک را محکمتر به صورتش فشار میداد !!!

 

 

 پ.ن:خیلی از افراد را میبینیم که شادندو همیشه خندان که واقعا ممکن است این شادی از عمق وجودشان نباشد و در دل غم و اندهی داشته باشند که مایل به نشان دادن آن یا اشکار کردنش نیستند

این مهارت و هنرمندی فرد است که میتواند با هرمشکل و اندهی بازهم ظاهری شاد و خوشرو با دیگران داشته باشد .....و البته بسیار مشکل است ....

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید