افسار گریخته

 

 

اندیشه های من ، بی مهابا ، به هرکجا ره می سپارند ،

لجامهایشان ، وحشیانه زدستم میگریزند !!!

هرچه کنم نمی توانم مهارشان کنم .....!!!

کدام افساری بر گردنشان زنم تا رام شوند ؟؟

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید